You are here

YENİ GÖÇMENLİK MEKÂNLARI OLARAK YENİ KURULAN ÜNİVERSİTELER: ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİNDE ÖĞRENCİLERİNİN BÜTÜNLEŞME SORUNLARI

"THE NEWLY ESTABLISHED UNIVERSITIES AS THE NEW PLACES OF THE MIGRATION: THE INTEGRATION PROBLEM ON THE CASE OF ORDU UNIVERSITY"

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The migration for education is one of significant migration Turkey has faced with the expansion of universities. Thus, the stundent's established relations with the urban life and the forms of socialization is seen as very important reality during the university education. In this process, being far away from families, entered into new social environment, expectations for the university education, adoptation to the city are among the decisive factors. With the regard to this context, This study argues that the newly established universities are as "the new migration places". The main purpose of study draws attention to students' adoptation problems to the the city with the insfucient infrastructure. Thereby, Ordu University has taken the case study of the research.
Abstract (Original Language): 
Eğitim amaçlı göçler, üniversitelerin yaygınlaşmasıyla birlikte Türkiye'nin karşılaştığı önemli göçlerden birisidir. Böylece öğrencilerin göç ettikleri şehirlerde kurdukları ilişkiler ve sosyalleşme biçimleri, üniversite eğitimleri süresince çok önemli bir gerçeklik olarak karşımıza çıkar. Bu süreçte aileden uzak olma, girilen sosyal çevre, üniversiteden beklentiler, kente uyum sağlama ve kentle kurulan sosyal ilişkiler belirleyici faktörler olmaktadır. Hazırlanan bu çalışma bu bağlamdan hareketle yeni kurulan üniversitelerin "yeni göçmenlik mekânları" olarak ortaya çıktığı iddiası üzerine yükselmektedir. Çalışmanın temel amacı, sosyo-ekonomik seviyesi düşük şehirlerde kurulan üniversitelere yerleşen öğrencilerin, kentte uyum konusunda yaşadıkları problemlere dikkat çekmektir. Çalışma bu bağlamda Ordu Üniversitesi örneğini ele almıştır.

REFERENCES

References: 

AKGÜR, G. Zeynep (1997). Türkiye'de Kırsal Kesimden Kente Göç ve Bölgelerarası Dengesizlik(1970-1993), Ankara; Kültür Bakanlığı Yayınları.
- 251 -
AKGÜR, G. Zeynep (2007). "1990 Sonrasında Türkiye'de İçgöç", (iç) Sosyoloji Yazıları I, edit. Mustafa K. Şan, İstanbul; Kızıl Elma Yayıncılık, s.482-490. AKKAYAN, Taylan (1979). Göç ve Değişme, İstanbul; İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.
ARSLANOĞLU, A. Rana (1998). Kent, Kültür, Küreselleşme, Bursa; Asa Kitabevi. ÇAVDAR, Tevfik (1984). Talat Paşa Bir Örgüt Ustasının Öyküsü, Ankara; Dost Kitebevi Yayınları.
DELLALOĞLU F. Besim, (2001). "Kent Öznenin Evidir", 21. Yüzyıl Karşısında Kent ve
İnsan, Haz: Firdevs Gümüşoğlu, İstanbul; Bağlam Yayıncılık.
ERCAN, Fuat (2000). Mübeccel Kıray İçin Yazılar, (Haz: Fulya Atacan, Fuat Ercan,
Hatice Kurtuluş, Mehmet Türkay), Küreselleşme Sürecindeki Yerellikler:
Homojenlikler ve Farklılaşma/Güç ve Eşitsizlik Üzerine, İstanbul; Bağlam
Yayınları.
ERDER, Necat vd. (2003), Planlı Kalkınma Serüveni: 1960'larda Türkiye'de Planlama Deneyimi, İstanbul; İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. ERKAL vd. (1997). Ansiklopedik Sosyoloji Sözlüğü, İstanbul; Der Yayınları. FICHTER, Joseph (1996). Sosyoloji Nedir?, Ankara; Atilla Kitabevi. HANÇERLİOĞLU, Orhan (1986). Toplumbilim Sözlüğü, İstanbul; Remzi Kitabevi. KARPAT, H. Kemal (2003), Osmanlı Nüfusu (1830-1914) Demografik ve Sosyal Özellikleri, (Çev: Bahadır Tırnakçı), Ankara; Tarih Vakfı Yurt Yayınları. KONGAR, Emre (1992). Türkiye'nin Toplumsal Yapısı, İstanbul; Remzi Kitabevi. KÜÇÜKCAN, Talip ve GÜR S. Bekir (2009). Türkiye'de Yükseköğretim: Karşılaştırmalı Bir Analiz, Ankara; SETA Vakfı Yayınları.
RITTERSBERGER, Helga (2001). "Türkiye'de İç Göç ve Toplumsal Değişme",
Karizma Dergisi, S.6, s.47-54.
SENNETT, Richard (1996).
Kamusal
İnsanın Çöküşü, (Haz: S. Durak - A. Yılmaz), İstanbul; Ayrıntı Yayınları.
SUHER, Hande (1995). "Kent Kimliğine Etkili Yasa Uygulamaları", Mimari ve Kentsel Çevrede Kalite Arayışları Sempozyumu, İstanbul. TEKELİ, İlhan (2008), Göç ve Ötesi, İstanbul; Tarih Vakfı
TÜRKÜM, A.Sibel vd. (2004), Anadolu Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyo Demografik Özellikleri Sorunları ve Üniversiteye İlişkin Görüşleri, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
ÜNER, Sunday (1972). Nüfusbilim Sözlüğü, Ankara; Hacettepe Üniversitesi Yayınları.Yurt Yayınları.
WEBER, Max (2003).
Şehir,
Modern Kentin Oluşumu, İstanbul; Bakış Yayınları. ZANDEN, Vander W. James (1996), Sociology, New York; Mc Graw Hill. Inc.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com