You are here

MEMLÛKLER ZAMANINDA KULLANILAN GEMİLER

SHIPS USED BY MAMLUKS ERA

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Between 1250-1517 the Mamluks in Egypt, Syria and Hejaz in the political, military and economic authority have established. 267 years of managing these areas have their military orders. The Mamluks, a military structure, which is based on ground troops had essentially. Maritime activities, as well, according to their importance, can be said to perform great success the coast of the Mediterranean and the Red Sea. Mamluks have performed maritime activities (military and commercial) in the Nile River, Mediterranian and Red Sea, they have used various ships in these activities. In this study, ships that used by Mamluks era has been classifies and describe as explanatory.
Abstract (Original Language): 
1250-1517 yıllar ı arasında Mısır, Suriye ve Hicâz bölgesinde siyâsî, askeri ve iktisâdî otorite tesis edip, 267 yıl boyunca kendisine mahsus "askeri nizâmı" sayesinde bu bölgeyi yöneten Memlûkler, askerlik sanatını en iyi icra eden Türk-Islâm devletlerinin belki de en başında geleniydi. Memlûklerin temelde kara birliklerine istinâd eden askerî bir yapıya sâhip olmalarına rağmen, denizcilik faaliyetlerinde de, verdikleri öneme kıyasla, sahillerinin bulunduğu Akdeniz ve Kızıldeniz'de büyük başarılara imza attıkları söylenilebilir. Memlûkler Nil Nehri, Akdeniz ve Kızıldeniz'de (askerî ve ticârî) denizcilik faaliyetlerinde bulunmuşlar ve bu faaliyetlerde çeşitli enva'dan gemiler kullanmışlardır. Bu çalışmada Memlûkler döneminde kullanılan gemiler tasnif edilmiş ve açıklayıcı olarak tarif edilmiştir.

REFERENCES

References: 

'ABBÂDE, 'Abd el-Fettâh; Sufun el-Ustûl el-İslâmî, Mısır, 1913.
'ABD el-LATÎF el-BAĞDÂDÎ; Rıhlet 'Abd el-Latîf el-Bağdâdî fî Mısır Ev Kitâb el-İfâde ve el-İ'tibâr fî el-Umûr el-Muşâhede ve el-Havâdis el-Mu'âyyene bi-'Ard Mısr, (Tah. 'Abd er-Rahman 'Abd eş-Şeyh), Kâhire, 1998.
BEREKÂT, Vefîk; Fenn el-Harb el-Bahriyye, İskenderiye, 1995. BOSTAN, İdris; Osmanlı Bahriye Teşkilatı, Ankara 1992.
;
Osmanlılar ve Deniz, İstanbul, 2007.
DOZY,
R.
; Supplement aux Dictionnaires Arabes, Beyrût, 1991.
DUHMAN, Muhammed Ahmed; Mu'cem el-Elfâz et-Tarihîyye fî el-'Asr el-Memlûkî, Dımaşk, 1990. el-İSFEHÂNÎ, İbn Abdullah Muhammed b. Muhammed b. Hâmid, el-Feth el-Kussî fî Feth el-Kudsî,
Lübnan, 2004.
el-MAKRîZî, Takiyy ed-Dîn Ahmed b. 'Ali, el-Mevâ'iz ve el-İ'tibâr bi Zikr el-Hıtat ve el-Âsâr, (Tah. Muhammed Zeynuhum-Medîha eş-Şerkâvî), Kâhire, 1998.
;
Kitâb es-Sulûk li Ma'rifet Duvel el-Mulûk (Tah. Muhammed 'Abd el-Kâdir Atâ),
Beyrût, 1997.
el-MES'UDÎ, el-Celîl Ebû el-Hasan Ali b. el-Huseyn b. 'Ali; Murûc ez-Zeheb ve Ma'adin el-Cevher, (Tah. Muhammed Muhy ed-Dîn 'Abd el-Hamîd), Beyrût, 1973.
en-NUVEYRÎ el-İSKENDERÂNÎ, Muhammed b. Kâsım b. Muhammed; Kitâb el-İlmâm fîhâ Cerret bihi el-Ahkâm ve el-Umûr el-Makdiye fî Vaka'a el-İskenderiye, (Tah. Azîz Sûryâl 'Atiyya), Haydarabad, 1968.
es-SUYÛTÎ, el-Hâfız Celâl ed-Dîn 'Abd er-Rahman, Husn el-Muhâdara fî Târîhi Mısr ve el-Kâhire, (Tah. Muhammed Ebû el- Fadl İbrâhîm), b. y. y. , 1967.
ez-ZÂHİRÎ, Halîl b. Şâhin; Kitâb Zubdet Keşf el-Memâlik ve Beyân et-Turuk ve el-Mesâlik, (Tah. Paul RAVAISSE), Paris, 1894.
İBN BATTÛTA, Şeref ed-Dîn Ebû 'Abdullah Muhammed b. 'Abdullah b. Muhammed b. İbrâhîm et-
Tancî el-Levâtî; Tuhfet en-Nuzzâr fî Garâib el-Emsâr ve 'Acâib el-Esfâr, Beyrût, 1992.
İBN CUBEYR, Ebû el-Huseyn Muhammed b. Ahmed b. Cubeyr el-Kinânî el-Endulusî el-Belensî; Rıhlet
İbn Cubeyr, Leyden, 1907.
İBN ECÂ, Muhammed b. Mahmûd el-Halebî; Rıhlet Emîr Yeşbek, el-'Irâk beyne el-Memâlîk ve el-'Usmaniyyîn el-Etrâk ma' Rıhlet el-Emîr Yeşbek min Mehdî ed-Devâdâr, (Tah. Muhammed Ahmed
Duhman),Dımaşk, 1986.
İBN MAMÂTÎ, Ebû el-Mekârim Es'ad b. el-Mühezzeb el-Hatir; Kitâb Kavânîn ed-Devâvîn, (Tah. 'Azîz
Sûryâl 'Atiyya), Kâhire, 1991.
İBN TAGRÎBİRDÎ, Ebû el-Mehâsin Cemal ed-Dîn Yûsuf, en-Nucûm ez-Zâhire fî Mulûk Mısr ve el-Kâhire, (Tah. Muhammed Huseyn Şems ed-Dîn), Beyrût, B.y.y.
KÂTİP ÇELEBİ, 'Abdullah b. Mustafa; Tuhfet el-Kibâr fî Esfâr el-Bihâr (Haz. Orhan Şâik Gökyay), İstanbul, 2007
114 İbrâhîm Hasan Saîd, el-Bahriyye, s. 111; en-Nuveyrî el-İskenderânî, Kitâb el-İlmâm, C. 2, s.234.
115 Vefîk Berekât, Fenn el-Harb el-Bahriyye, İskenderiye, 1995, s. 151.
- 195 -
MUTÇALI, Serdar; Arapça-Türkçe Sözlük, İstanbul, 1995. NUHAYLÎ, Dervîş, es-Sufun el-İslâmiyye, İskenderiye, 1974.
'OSMAN, Şevkî 'Abd el-Kavî; Ticâret el-Muhît el-Hindî fî 'Asr es-Siyâdet el-İslâmiyye, 1978. POLO, Marco; Rıhlet Mârkö Bölö, (Terc. 'Abd el-'Azîz Câvîd), Kâhire,1995. POPPER, W.; Egypt And Syria Under The Circassian Sultans, Berkeley, 1957.
PRYOR, John H., "Transportation of Horses By Sea During The Area Of The Crusades: Eighth Century To 1285 A.D., Part I: To 1225", Medieval Warfare 1000-1300, (Edt. John France),
İngiltere
, 2006. SA'ÎD, İbrâhîm Hasan; el-Bahriyye fî 'Asr Selâtîn el-Memâlîk, Beyrût, 1983. Sâlih b. Yahyâ, Tarih Beyrût, (Tah. Kemâl Süleymân es-Salîbî/Francis Hours), Beyrût, 1986. UZUNÇARŞlLI, İsmail Hakkı;Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye Teşkilâtı, Ankara, 1984. YAKUT el-HAMAVÎ, Şehâb ed-Dîn, Ebû 'Abdullah Yakut b. 'Abdullah el-Hamavî er-Rûmî el-Bağdâdî; Mu'cem el-Buldân, Beyrût 1977.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com