You are here

TÜRKOĞLU, Nurçay (Yayına Hazırlayan) (2012). Medya ve Toplumsal Dönüşüm: Seyirlik Cümbüşler (1. Basım), İstanbul: Parşömen Yayıncılık, 428 s., ISBN: 978-605-5391-34-8.

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Nurçay Türkoğlu'nun yayına hazırladığı "Medya ve Toplumsal Dönüşüm: Seyirlik Cümbüşler" adlı kitabın temel izleğini televizyonlarda yayınlanan farklı program türlerinin ve izleyicinin katılım, yurttaşlık, medya okuryazarlığı ve temsil kavramları ekseninde irdelenmesi oluşturmaktadır. Türkiye'de televizyon programları ve izleyiciler alanında yapılan araştırmalara önemli bir katkıda bulunan kitap dört bölümden oluşmaktadır. Avrupa'da 31 ülkeyle birlikte yürütülen "Transforming Socities, Transforming Audiences" başlıklı COST projesi ve "Toplumsal Dönüşümler ve Medyada İzleyici Katılımı" başlıklı TÜBİTAK projesi temel alınarak hazırlanan birinci bölümde toplumsal dönüşümler ve medya arasındaki etkileşime odaklanılmaktadır. Nurçay Türkoğlu tarafından kaleme alınan bu bölümde eğlence ile gerçeklik arasındaki çizginin muğlaklaştığına işaret edilen izleyici katılımlı televizyon programları incelenmektedir. Bu çerçevede, izleyicilerin stüdyodaki deneyimleri, televizyon programlarına katılım davranışlarının neler olduğu, programlar ile ilgili beklentileri ve eleştirileri, stüdyoyu nasıl konumlandırdıkları, medyadaki yapım koşulları hakkında bilgi sahibi olup olmadığı araştırılmaktadır. Televizyon programlarındaki izleyici pratiklerinin demokratik yurttaş katılımına dönüşme olanakları tartışılmaktadır.
345
353