You are here

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ’NİN ÇEKİRDEĞİ: AHİLİK

TURKISH PUBLICATIONS INTO MEDIA LITERACY EDUCATION: AN ESSAY OF BIBLIOGRAPHY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Total Quality Management (TQM) provides important advantages to the firms with its quality standarts, focusing on customer, leadership, full participation and continuous improvment principles in today’s competitive business world. On the other hand, the principles related to TQM have been succesfully applied by Akhism organization in respect of quality, standarts widespread, customer as known benefactor, leader as known pathfinder, consultation system and dynamic system doing from not only in today’s life but also from centuries ago. In ligth of the principles of TQM, in this study in which the applications of akhism organization are discussed ıt is focused on intersection of Akhism organization and TQM in many issues and also TQM first practises and it is being basis of TQM.
Abstract (Original Language): 
Kalite standartları, müşteri odaklılık, liderlik, tam katılım ve sürekli gelişim ilkeleriyle Toplam Kalite Yönetimi (TKY), rekabete dayalı günümüz iş dünyasında işletmelere önemli avantajlar sağlamaktadır. Öte yandan TKY’ye özgü bahsedilen bu ilkeler sadece günümüzde değil yüzyıllar öncesinde Ahilik teşkilatı tarafından; kalite ve standartların yaygınlığı, müşterinin velinimet sayılması, yol gösterici liderlik, istişare sistemi ustalığa kadar devam eden dinamik eğitim süreci ilkeleriyle de başarıyla uygulanmıştır. TKY’nin temel ilkeleri ışığında Ahilik teşkilatı uygulamalarının incelendiği bu çalışmada, Ahilik teşkilatının TKY ile birçok noktada kesiştiği, TKY’nin ilk uygulamaları ve çekirdeği hükmünde olduğu durumları incelenmiştir.

REFERENCES

References: 

Akkuş, M. (2005). Edebiyatımızda Ahi Tipi ve Esrar Dede
Fütüvvetnamesi’nde Ahi Tipinin Özellikleri, Atatürk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(2), 87-96.
URL: http://e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/SBED/article/view-
File/218/213
Barutçugil, İ. (2000). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi,
Yönetim Dizisi 15. İstanbul: Kariyer.
Bıyıklı, Y. (2000). Ahilik, Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odaları
Birliği Yayın No:5. Trabzon: Eser.
Bozkurt, R. ve Eşit, C. (2005). Kalite Çemberleri, Üçüncü
Basım, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları No: 662. Ankara:
MPM.
Cohen, A. (2001). Osman’lı Kudüs’ünde Loncalar. N. Elhüseyni,
Z. Kurşun (Çev.)., Tarih Vakıf Yayınları: 132. İstanbul: Tarih
Vakfı.
Çağatay, N. (1996). Ahlakla Sanatın Bütünleştiği Türk Kurumu
Ahilik Nedir? 2. Baskı, TESK Yayın No: 40. Ankara: TESK.
Çetik M. ve Akkaya Y. (1999). Türkiye’de Endüstri İlişkileri,
Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı. İstanbul: Numune.
Dahlgaard, J. J., Kristensen K. ve Kanji G. K. (2007). Fundamentals
of Total Quality Management. London: Taylor & Francis.
Demir, S. (2012). Ahi Birliklerinde Yönetim, Organizasyon ve
Görev Dağılım, URL: http://www.
ahilik.net/index.php?option=com_content&view=article&id=8
9&Itemid=71
Doğan, H. (2006). Ahilik ve Örtülü Bilgi Günümüz
İşletmecilerine Dersler. Ankara: Ekin.
Eren, E. (2009). Yönetim ve Organizasyon (Çağdaş ve Küresel
Yaklaşımlar), 9. Baskı. İstanbul: Beta.
Erken, E. (2006). İktisat, Tarih ve Zihniyet Dünyamız, MÜSİAD
Ekonomi Kitaplığı:2, İstanbul: Bilge.
Genç, M. (2013). Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi,
9. Baskı. İstanbul: Ötüken.
George, S. ve Weimerskirch A. (1998). Total Quality Management,
Strategies And Techniques Proven At Today’s Most Succesful
Companies, Second Edition. Canada: John&Wiley.
Gölpınarlı, A. (2011). İslam ve Türk İllerinde Fütüvvet Teşkilatı,
İTO Yayın No: 2011-23. İstanbul: İTO.
Güllülü, S. (1977). Ahi Birlikleri. İstanbul: Ötüken.
Güllülü, S. (1986). Fütüvvet ve Ahi Ahlakı Konusunda Bazı
Düşünceler, Türk Kültürü ve Ahilik XXI. Ahilik Bayramı Sempozyumu
Tebliğleri. İstanbul: Ahilik Araştırma ve Kültür Vakfı.
Hançerlioğlu, O. (1997). Ekonomi Sözlüğü, 7. Basım. İstanbul:
Remzi.
Hızlı, M. (2011). Ahiliğin Anadoluda’ki Gelişim Süreci. B.
Çakır ve İ. Gümüş (Ed.). Ahilik. İçinde (ss. 17-41). Kırklareli:
Kırklareli Üniversitesi Yayınları.
Jung J. Y. ve Yong J. W. (2006). Relationship Between Total
Quality Management (TQM) And Continuous Improvement of
International Project Management (CIIPM), Technovation, 26
(5-6), 716-722.
Kara M. (1986). Fütüvvet-Melâmet Münasebeti, Türk Kültürü
ve Ahilik, XXI. Ahilik Bayramı Sempozyumu Tebliğleri,
İstanbul: Ahilik Araştırma ve Kültür Vakfı.
Koç H. ve Topaloğlu M. (2010). Yönetim Bilimi, 1. Baskı. Ankara:
Seçkin.
Koçel, T. (2011). İşletme Yöneticiliği, 13. Baskı. İstanbul: Beta.
Köksal, M. (2001). Ahilik Kültürünün Dünü Bugünü, TSE-975-
96646-1-5.
Kurtulmuş, Z. (2011). Ahilik ve Günümüze Yansımaları. B.
Çakır ve İ. Gümüş (Ed.). Ahilik. İçinde (ss. 41-55). Kırklareli:
Kırklareli Üniversitesi Yayınları.
Marshall, G. (2009). Sosyoloji Sözlüğü. O. Akınhay, D.
Kömürcü (Çev.). Ankara: Bilim ve Sanat.
Ocak, A. Y. (1999). Din ve Düşünce, E. İhsanoğlu (Ed.). Osmanlı
Medeniyeti Tarihi 1. Cilt. İçinde (ss. 107-154). İstanbul: IRCICA
Araştırma Merkezi.
Paksoy, M. (2002). Çalışma Ortamında İnsan ve Toplam Kalite
Yönetimi, İstanbul Üniversitesi Yayın No: 4356. İstanbul: Çantay.
Parlak, B. (2013). Yönetim Bilimi ve Çağdaş Yönetim Teknikleri,
2. Baskı. İstanbul: Beta.
Reed, R., Lemak D. J. ve Mero N. P. (2000). Total Quality Management
And Sustainable Competitive Advantage, Journal Of
Quality Management 5 (2000), 5-26.
13
Toplam Kalite Yönetimi’nin Çekirdeği: Ahilik (5-14)
Sallis, E. (2005). Total Quality Management in Education, Third
Edition, London: Taylor&Francis.
Seyyar, A. ve Öz C. S. (2007). İnsan Kaynakları Terimleri Ansiklopedik
Sözlük. İstanbul: Değişim.
Solak, F. (2009). Ahilik (Kuruluş İlkeleri ve Fonksiyonları), 2.
Baskı, İTO Yayın No: 2009-56. İstanbul: İTO.
Şeker, M. (2001). İbn Battuta’ya Göre Anadolu’nun Sosyo-Kültürel
ve İktisadi Hayatı İle Ahilik. 2. Baskı. Ankara: T.C. Kültür
Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel
Müdürlüğü.
Şimşek, M. (2000). Toplam Kalite Yönetimi ve Ahilik. İstanbul:
Çetin.
Şimşek, M. (2002). Toplam Kalite Yönetimi ve Tarihteki Bir
Uygulaması Ahilik. İstanbul: Hayat.
Şimşek, M. (2004). Toplam Kalite Yönetimi. 4. Baskı. İstanbul:
Alfa.
Tabakoğlu, A. (2009). Türkiye İktisat Tarihi. 9. Baskı. İstanbul:
Dergâh..
Tarus, İ. (1947). Ahiler.T.C. Çalışma Bakanlığı Yayınları: 7. Ankara:
Ulus.
Uçma, İ. (2011). Bir Sosyal Siyaset Kurumu Olarak Ahilik. 1.
Baskı. İstanbul :İşaret.
Ülgener, S. F. (2006). İktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet
Dünyası, İstanbul: Derin.
Weaver, C. N. (1997). Toplam Kalite Yönetimin Dört Aşaması.
Birkan T. ve Akınbey O. (Çev.). İstanbul: Sistem.
Zaim, S. (1997). Çalışma Ekonomisi, Genişletilmiş 10. Baskı.
İstanbul.
URL: http://tr.wikipedia.org/wiki/Ahilik
URL: http://www.tesob.org.tr/ahilik.php
URL: http://enm.blogcu.com/toplam-kalite-yonetimi-kavramlar-
4/9300413
URL: http://okulweb.meb.gov.tr/45/11/867080/ahilik%20
teskilat%C4%B1.htm
URL: http://www.bilecik.gov.tr/default_B0.aspx?content=1010
URL: http://okulweb.meb.gov.tr/45/11/867080/ahilik%20
teskilat%C4%B1.htm
URL: http://www.ahilik.net/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=89&Itemid=71
URL: http://istesob.org/ahilik/tuketici.html

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com