You are here

DÖRT VE BEŞ YILDIZLI OTEL MUTFAKLARINDA ÇALIŞAN MUTFAK PERSONELİNİN GIDA GÜVENLİĞİ KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN SAPTANMASI

DETERMINING THE FOOD SAFETY KNOWLEDGE LEVEL OF THE KITCHEN STAFF WORKING FOR 4 AND 5 STAR HOTEL KITCHENS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This study is planned and conducted with the aim of determining the food safety knowledge level of the kitchen staff working for 4 and 5 star hotel kitchens. In the study 377 kitchen staff from 6 four-star and 13 five-star totally 19 hotels in Antalya, Trabzon, Çanakkale, Gaziantep and Çeşme in Izmir province were surveyed. Chi square test was applied to check whether there is a relation between answers given to the questions about food safety and star numbers of the hotels. One way ANOVA was applied to determine the average of the scores of achievement test among mentioned groups. Finally to compare the average of achievement test scores with respect to the star numbers of the hotels, t-test was used.
Abstract (Original Language): 
Araştırma Dört ve beş yıldızlı otel mutfaklarında çalışan mutfak personelinin gıda güvenliği konusunda bilgi düzeylerinin saptanmak amacıyla planlanıp yürütülmüştür. Araştırma Antalya, Trabzon, Çanakkale, Gaziantep ve İzmir İli Çeşme İlçesinde bulunan 6 dört yıldızlı, 13 beş yıldızlı olmak üzere toplam 19 otelde, 377 mutfak personeline anket uygulanmıştır. Çalışanların gıda güvenliği ile ilgili sorulara verilen cevaplarla otellerin yıldız sayısı arasında bir ilişki olup olmadığını test etmek amacıyla Ki-Kare(Chi- Square) başarı testinden aldıkları puanların ortalamasını saptamak için One-Way Anova analiz yöntemi uygulanmıştır. Otellerin yıldız sayısına göre başarı testinden almış oldukları puanların ortalamasını karşılaştırmak için t testi uygulanmıştır.

REFERENCES

References: 

AKSU, N. (2005).HACCP’in Prensipleri ve Türk Gıda Sektörü
Üzerine Bir Uygulama, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
İşletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Bilim Dalı(Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi).
ASLAN, S. (2005). HACCP ve İSO 9001 Kalite Belgeli Catering
Firmaları İle Diğer Firmaların Gıda Güvenliği Konusunda
Mevcut Durumlarının Karşılaştırılması ve Personelin Eğitiminin
Tespit Edilmesi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Yüksek Lisan Tezi, Ankara.
BAŞ, M. ve MERDOL, T.(1999). Üç, Dört, ve Beş Yıldızlı
Otellerin Sanitasyon Durumunun HACCP Yöntemi ile
Değerlendirilmesi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 16(4)38-46.
BAYKAN, R. (1996), Türkiye’de Tüketicinin Korunması Tedbirleri
Öneriler ve Ekonomik Etkileri, İTO Yayınları.
DAĞ, A. (1996). Toplu Beslenme Servislerinde Çalışan Personel
İçin Geliştirilen Hijyen Eğitim Programlarının Bilgi-Tutum ve
Davranışlara Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Toplu Beslenme Sistemleri
Programı Bilim Uzmanlığı Tezi, Ankara
GÜNYEL, N. (2001). Kritik Kontrol Noktalarında Risk Analizi
(HACCP) İle İSO 9000:2000 Revizyonu Arasındaki İlişkiler ve
Gıda Sektöründe Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Yüksek
Lisans Tezi, İstanbul.
ÖZEL, L. (2003). Ortadoğu Ülkelerinde Gıda Güvenliği ve Gıda
Politikaları, Hacettepe Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
SEVEN, E. ve TÜRKER, R. (2003). Gıda Güvenliği HACCP ve
TS 13001, Standart, 42:50 28-34.
STECCHİNİ, M.L. ve DEL TORRE, M. (2005).The Food Safety
Management System. Universty of Udine, Italy. Meat and
Willingness to Change Cooking Practices Appete ,22(83)96-98.
TARHAN, A. (1999). Ankara’da Otellerde Gıda Kayıpları ve
Mutfak Personelinin Gıda Kayıplarına İlişkin Uygulamaları,
Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Ankara.
UYGUN, Z. S. (1998). Antalya’daki Üç, Dört ve Beş Yıldızlı
Otellerin Mutfak ve Restaurantlarının Sanitasyon Durumu, Hacettepe
Üniversitesi Bilim Uzmanlığı Tezi, Ankara.
YURDAGÜLEN, N.(1994). Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde
Mutfak Hijyeni ve Hijyenik Şartların Oluşturulması, Gazi Üniversitesi
Yüksek Lisans Tezi, Ankara

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com