You are here

TÜRKİYE’DE EKONOMİK BÜYÜMENİN BELİRLEYİCİLERİ (1980-2011)

DETERMINANTS OF THE ECONOMIC GROWTH IN TURKEY (1980-2011)

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The determinants of economic growth are the following: Accumulation of capital, technologic development, population increase, employment, human sources, income distribution, inflation, unemployment and amount of export depended on imports. In this article, the contributions to economic growth of the above-mentioned determinants are studied between the years 1980 and 2011 in Turkey. In addition, the validity of Philips Curve Analysis and Okun Law in Turkish economy is examined. The result is that between 1980 and 1999 Philips Curve in Turkish Economy is suitable; on the other hand for the 2000-2011 period Philips Curve acceptable but its certainty level is very low, therefore a reliable result can not be obtained.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, ekonomik büyümenin belirleyici unsurları arasında yer alan sermaye birikimi, teknolojik gelişme, nüfus artışı, istihdam, beşeri sermaye, gelir dağılımı, enflasyon, işsizlik ve ithalata dayalı ihracat değerlerinin 1980-2011 döneminde ekonomik büyümeye katkısı incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmada aynı zamanda Philips Eğrisi Analizi’nin ve Okun Kanunu’nun Türkiye ekonomisinde geçerliliği araştırılmıştır. Sonuç olarak 1980-1999 dönemi için Türkiye ekonomisinde Philips Eğrisi uyum gösterirken, 2000-2011 dönemi için Philips Eğrisi geçerli çıkmasına rağmen belirlilik katsayısı çok düşük olduğundan kesin bir sonuca varılamamaktadır.

REFERENCES

References: 

Akgüç, Ö. (2011). Ekonomik Büyüme Hızı, Cumhuriyet,
08.04.2011.
Ataman, B. (2003). İşsizlik Sorunu ve Türkiye’nin AB İstihdam
Stratejisine Uyumu, İşveren Dergisi, Ekim 2003.
Bağımsız Sosyal Bilimciler- İktisat Grubu (2011). Güçlü
Ekonomiye Geçiş Programı Üzerine Değerlendirmeler, İktisat,
İşletme ve Finans Dergisi, Yıl: 16, Sayı:185, s.7-47.
Boratav, K. (1987). Türkiye İktisat Tarihi:1908-1985, İstanbul:
Gerçek
Boratav, K. ve Türkcan, E. (1993). Türkiye’de Sanayileşmenin
Yeni Boyutları ve KİT’ler. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
DİE (2011). İstatistik Göstergeler 1980 – 2011.
Dünya Bankası, Türkiye İşgücü Piyasası Raporu Özet, www.
worldbank.org.tr/cem2006.
DPT (2005). Sürdürülebilir Büyüme Stratejisi.
Ercan, H. (2005). İstihdamsız Büyüme: “Verimlilik Artışımı,
Yeni İş Yasası mı? Bir Ön Değerlendirme”, Ekonomik Büyümenin
Dinamikleri ve İstihdam Kaynakları ve Etkileri, Ed:
Bilim Ne Yaptı, TEK, s. 173.
Hazine Müsteşarlığı (2009).
http://www.tcmb.gov.tr/yeni/evds/konumsa/tur/2000/enflasyon.
html.
İzmen, Ü., Filiztekin, A. ve Yılmaz, K., (2005). Makro Ekonomik
Çerçeve Dinamikler/ Strateji, TUSİAD Büyüme Stratejileri
Dergisi, No. 1, Türkiye’de Büyüme Perspektifleri, Haziran, s.
84.
Kunter, K. ve Ulaşan, B. (1999). Dünyada İş Çevrimleri ve
Türkiye: 1963-1998. TCMB Araştırma Genel Müdürlüğü
yayımlanmamış çalışma.
Madison, A. (2001). The World Economy, A Millenial Perspective,
Paris: OECD Development Studies Center.
Pamuk, Ş. (2005). Agricultural Output and Productivity Growth
in Turkey since 1880. Agriculture and Economic Development
in Europe since 1870 Konferans., Zaragoza.
Pamuk, Ş. (2007). Dünya’da ve Türkiye’de İktisadi Büyüme:
1820-2005 Konferansı, Ankara.
Rodrik, D. (1997). Has Globalization Gone Too Far?, Washington
DC: Institute for International Economics.
T.C.M.B (2002). Küreselleşmenin Türkiye Ekonomisine Etkileri,
Ankara.
TUİK (2009). http://www.tuik.gov.tr.
Turkan, S. ve Tümer, U. (2010). Philips Eğrisinin Türkiye Ekonomisinde
Analizi.
25
Türkiye’de Ekonomik Büyümenin Belirliyecileri (17 - 27)
26
Türkiye İktisat Kongresi Büyüme Stratejileri Çalışma Grubu
(2003). Büyüme Stratejileri, Tartışma Metni 2003/5, TEK.
TÜSİAD (2002). Enflasyon ve Büyüme Dinamikleri, TÜSİAD
Yayınları, Yayın No: 2002-12/341, İstanbul.
Ventura, J. (1997). Growth and Interdependence. Quarterly Journal
of Economics, 112: 584.
Young, A. (1995). The Tyranny of Numbers: Confronting the
Statistical Realities of the East Asian Growth Experience. Quarterly
Journal of Economics, 110: 641-680.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com