You are here

KLASİK GİTAR DEŞİFRESİNDE KALIP ORGANİZASYONUNUN ÖNEMİ

THE IMPORTANCE OF PATTERN ORGANIZATION FOR CLASSICAL GUITAR SIGHT READING

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Classical guitar sight reading is commonly based on ‘one by one correspondence’ approach of transferring the harmonic texture of a written music in note particles. In this approach, the note signs which represent the particles are transferred through defining the strings and frets which they are on. This kind of particular approach is inconvenient for classical guitar, whose harmonic evolution is based on pattern organization. In this article, pattern organization based fretboard logic has been handled. In this manner, commonly used chord patterns in classical guitar music have been organized in ‘C’ tone. A composition written for classical guitar has been transferred on the fretboard through this patterns and by this way, the reality of how important the knowledge of fretboard logic is pointed out, in terms of the skill of being able to organize the musical materials into the blocks of information.
Abstract (Original Language): 
Klasik gitar deşifresi;çoğunlukla müzikal bir dokunun partiküller halinde, ‘birebir karşılama’ mantığı ile tuşe üzerine aktarılması yaklaşımına dayanır. Bu yaklaşımda, partikülleri temsil eden nota işaretleri, bulundukları tel ve perdeler belirlenerek tuşe üzerine aktarılırlar. Bu tür bir tikel yaklaşım, çok sesliliğin kalıp organizasyonu üzerine evrimleştiği klasik gitar için uygun değildir. Bu makalede, klasik gitarın kalıp organizasyonuna dayalı tuşe mantığı ele alınmış ve klasik gitar müziğinde yaygın olarak kullanılan akorların bu mantık çerçevesinde nasıl işlediğini göstermek amacı ile “do” tonu içerisinde akor kalıpları organize edilmiştir. Klasik gitar için yazılmış bir müzik yapıtı, bu kalıplar aracılığı ile klasik gitar tuşesi üzerine aktarılmıştır. Böylece, gitarın kalıp organizasyonuna dayalı tuşe mantığını bilmenin, deşifre edilen müziği oluşturan materyalleri enformasyon blokları halinde organize edebilme becerisini geliştireceği gerçeğine değinilmiştir.

REFERENCES

References: 

D. Pike, Pamela.(February/March2012).”SIGHTREADING
STRATEGIES”,
AMT.www.mtna.org/media/52222/2013_article_of_the_year.
pdf, s.26
EDWARDS, B.(1989). “Fretboard Logic, Volume I”, United
States of America, Bill Edwards Publishing, s.x-5
NISPEL, A.(2003).”Fretboard Rosette(A key to mastering the
guitar)”, United State of America, Paidia Academic Press, s.10
PİSTON, W.(1987).” Harmony”, Fifth Edition, W.W.
NortonCompany.Inc, United States of America, s.288

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com