You are here

ŞEYH LATÎFÎ VE ESRÂR-NÂME ADLI RİSALESİ

ŞEYH LATÎFÎ AND HIS RISALE “ESRÂR-NÂME”

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The masnavi called as “Esrâr-nâme” written by Persian sufi Feridüddin Attar was admired by those in sufism environment and was translated into Turkish by numerous poets. The most known poetical “Esrâr-nâme”s are of Tebrizli Ahmedî and Huzûrî. The most known prose “Esrâr-nâme”s are of Molla Abdullah Simâvî (İlâhî) and Şeyh Latîfî. Our study, which is a prose work called “ Esrâr-nâme” and belonging to Şeyh Latîfî, does not have any common ground with the work of Attar except for name resemblance and identical sense of unity of existence.
Abstract (Original Language): 
İranlı mutasavvıf Feridüddin Attar’ın yazmış olduğu Esrâr-nâme adlı mesnevi tasavvuf çevrelerinde çok beğenilmiş ve birçok şair tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiştir. En çok bilinen manzum “Esrâr-nâme”ler Tebrizli Ahmedî ve Huzûrî’ye ait olanlardır. Mensur “Esrâr-nâme”lerin en bilinenleri ise Molla Abdullah Simâvî (İlâhî) ve Şeyh Latîfî’ye ait olanlardır. İnceleme yaptığımız ve metnini neşrettiğimiz Şeyh Latîfî’ye ait olan mensur Esrâr-nâme adlı eserin isim benzerliği ve ana fikri dışında Attar’ın eseri ile her hangi bir ortak tarafı bulunmamaktadır.

REFERENCES

References: 

AYAN, Gönül. (1996). Tebrizli Ahmedî, Esrâr-nâme (İnceleme-
Metin). Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.AKDTYK.
AYAN, Hüseyin. (1990). Nesîmî Divânı. Ankara: Akçağ.
AYVERDİ, İlhan. (2005). Kubbealtı Lûgatı, Misalli Büyük
Türkçe Sözlük. İstanbul: KubbealtıNeşriyat.
ÇELEBİOĞLU, Ayşe. (2011). Huzûrî ve Manzum Esrâr-nâme
Tercümesi. Yayınlanmamış DoktoraTezi, Erzurum: Atatürk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
DEVELLİOĞLU, Ferit. (2003). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik
Lûgat. Ankara: Aydın Kitabevi
DİLÇİN, Cem. (2009). Türk Dil Kurumu Yayınları, Yeni Tarama
Sözlüğü, Ankara.
ELMALILI, Hamdi Yazır. (1996). Kuran-ı Kerim ve Yüce
Meali, İstanbul.
GÜZEL, Abdurrahman. (2006). Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı.
Ankara: Akçağ.
İBRÂHİMμ, Dâvûd. (1991). DİA, c.XI, İstanbul.
EYDURAN (SUNGURHAN), Aysun.(1999). Kınalızâde Hasan
Çelebi Tezkiretü’ş-şu’arâ, İnceleme-Tenkitli Metin. Doktora
Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
İPEKTEN, Haluk, Mustafa İSEN vd (1988) Divan Edebiyatı
İsimler Sözlüğü, Ankara : Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
KAYABAŞI, Bekir. (1997). Kâf-zâde Fâ’izî’nin Zübdetü’l-
Eş’âr’ı, Doktora Tezi, Malatya: İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü.
KILIÇ, Filiz. (1994). Meşa’irüş-Şu’ara İnceleme Tenkitli Metin.
Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü.
LEVEND, Agah Sırrı. (1984). Divan Edebiyatı, Kelimeler ve
Remizler, Mazmunlar ve Mefhumlar. İstanbul: Enderun Kitabevi.
ÖZKAN, Ahmet. (2006). Abdullâh-i İlâhî’nin Esrârnâme Adlı
Eseri. Yayınlanmamış YüksekLisans Tezi, Erzurum: Atatürk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
SAMİ, Şemsettin. (2002). Kâmûs-ı Türkî.İstanbul: Çağrı
Yayınları.
TİMURTAŞ, Faruk Kadri. (2005), Eski Türkiye Türkçesi, Ankara:
Akçağ.
TUĞLUK, Halil İbrahim. (2008). Lâmekânî Hüseyin’in Esrârnâme
Tercümesi. Turkish Studies, Volum 3/4, 818-865.
ULUDAĞ, Süleyman. (2002). Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, ,
İstanbul: Kabalcı Yayınları.
YILMAZ, Mehmet. (1992). Edebiyatımızda İslamî Kaynaklı
Sözler (Ansiklopedik sözlük), İstanbul : Enderun Kitabevi.
Münâvî, et-Teârif. Erişim Tar. 20.10.2013. www.altinoluk.com.
Gönül Bahçesinden Osman Nuri TOPBAŞ.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com