You are here

MODERN DEVLET VE TÜRK POLİS TEŞKİLATI ÜZERİNE BİR İNCELEME

A STUDY ON MODERN STATE AND THE TURKISH NATIONAL POLICE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Sovereignty and regulations in law are among the most important developments that modernism has brought for modern states. Security is one of the most important concepts that should be addressed in the relationship between modern state, sovereignty and law. In addition, public bureaucracy is also designed as a service tool of the executive power. Ensuring peace and security in the states was left to the police organized within the public bureaucracy. Since the old Turkish states, various organizations providing policing services have been established. However, the establishment of the police in Turkey in modern sense was in the era of the Ottoman Empire. The qualities showing the typical features of Turkish public administration such as centralism, seclusion and privacy are seen in the Turkish National Police, and the modernization efforts in the police appeared after the reform efforts in the public bureaucracy in the Ottoman Empire in the beginning of the 19th century. In this study, it is attempted to mention the significance of the link between modern state, security and the police for the Turkish National Police.
Abstract (Original Language): 
Modernizmin modern devlet açısından getirmiş olduğu en önemli gelişmelerden biri, egemenlik ve hukuk alanındaki düzenlemelerdir. Modern devlet, egemenlik ve hukuk ilişkisinde değinilmesi gereken en önemli kavramlardan biri de güvenliktir. Ayrıca, kamu bürokrasisi de yürütmenin bir hizmet aracı olarak tasarlanmıştır. Devletler içerisindeki güven ve huzurun sağlanması da kamu bürokrasisi içerisinde örgütlenmiş olan Polis teşkilatlarına bırakılmıştır. Eski Türk devletlerinden bu yana Polis hizmetlerini sunan çeşitli teşkilatlar kurulmuştur. Ancak modern anlamda Türkiye’de Polis teşkilatının kurulması Osmanlı Devleti’ne rastlamaktadır. Türk kamu yönetiminin tipik özelliklerini gösteren merkeziyetçilik, kapalılık ve gizlilik gibi nitelikler, Türk Polis Teşkilatı’nda görülmektedir ve teşkilatta modernleşme çabaları, 19. yüzyılın başlarında Tanzimat ile Osmanlı Devleti’nde yapılan kamu bürokrasisinde reform girişimleri sonrasında belirmiştir. Bu çalışmada, modern devlet, güvenlik ve Polis teşkilatı arasında bağlantı kurularak, bunun Türk Polis Teşkilatı’ndaki yeri ve öneminden bahsedilmek istenmektedir.

REFERENCES

References: 

Ağaoğulları M. A. ve Köker, L. (2011). İmparatorluktan Tanrı Devletine. Ankara: İmge Kitabevi.
Ağaoğulları, M. A. (2009). Aydınlanma: Düşünceler Yumağı. M. A. Ağaoğulları, F. Çulha Zabcı ve R. Ergün (Haz.), Kral-Devletten Ulus-Devlete içinde (ss.233-353), Ankara: İmge Kitabevi.
Ağaoğulları, M. A. (2013). Kent Devletinden İmparatorluğa. Ankara: İmge Kitabevi.
Akal, C. B. (2005). Bir Devlet Kuramı İçin Giriş. C. B. Akal (Der.), Devlet Kuramı içinde (ss.13-30), Ankara: Dost Yayınevi.
Akın, İ. F. (2013). Devlet Doktrinleri. İstanbul: Beta Basım Yayım.
Akıncı, A. (2012). Modern Ulus Devletlerin Doğuşu. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 34, Aralık, 61-70.
Akkaya, B. (2013). Geçmişten Günümüze Türk Polis Teşkilatında Rütbeler. Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 8/5 Spring, 59-72.
Altundaş, O. (2013). Güvenlik Politikası Transferi Açısından Osmanlı Polisinin Oluşumunda Fransız Etkileri. M. Gül ve M. Kandemir (Ed.), Tarihte Türk Polis Teşkilatı Sempozyumuna Sunulmuş Bildiri içinde (ss.565-588), Ankara: Polis Akademisi Yayınları.
Arı, B. ve Erdoğdu, T. (2013). Anadolu’da Asayiş Tarihi. M. Gül ve M. Kandemir (Ed.), Tarihte Türk Polis Teşkilatı Sempozyumuna Sunulmuş Bildiri içinde (ss.35-56), Ankara: Polis Akademisi Yayınları.
Arslanel, M. N. ve Eryücel, E. (2011). Modern Devlet Anlayışının Felsefi Temelleri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 1-20.
OÜSBAD
MART 2016 Hakan İNANKUL - Kadir Caner DOĞAN (s.176-205)
200
Aslan, S. ve Yılmaz, A. (2003). Modernizme Bir Başkaldırı Projesi Olarak Postmodernizm. C. C. Aktan (Ed.), Moderniteden Postmoderinteye Değişim içinde (ss.75-95), Konya: Çizgi Kitabevi.
Ateş, T. (1994). Demokrasi. Ankara: Ümit Yayıncılık.
Aydın, A. H. (2006). Kamu Yönetimi ve Polis. Ankara: Gazi Kitabevi.
Aydınlı, H. İ. ve Ayhan, V. (2004). Egemenlik Kavramının Tarihsel Gelişimi Perspektifinden İktidarın Sınırlandırılması Tartışması. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 5(1), 67-84.
Bakan, S. ve Tuncel, G. (2012). Küreselleşmenin Ulus Devlet Üzerindeki Etkisi. Birey ve Toplum, Bahar, 2(3), 51-65.
Baldwin, D. A. (1997). The Concept of Security. Review of International Studies, 23, 5-26.
Beriş, H. E. (2008). Egemenlik Kavramının Tarihsel Gelişimi ve Geleceği Üzerine Bir Değerlendirme. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 63(1), 55-80.
Beriş, H. E. (2015). Osmanlı İmparatorluğu’nda Siyasal Düşüncenin Temel Unsurları, Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 10/6 Spring, 341-356.
Biber, A. E. (2008). Değişen Devlet Anlayışı, Müdahalecilik ve Piyasa Ekonomisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(16), 56-69.
Birinci, A. (1999). Türk Emniyet Teşkilatında İlkler. Polis Bilimleri Dergisi, 1(3), 9-16.
Boyacı, N. P. (2014). Platon. A. Tunçel ve K. Gülenç (Ed.), Siyaset Felsefesi Tarihi: Platon’dan Zizek’e içinde (ss.23-47), Ankara: Doğu Batı Yayınları.
Bravo, I. B. (2006). Hegel ve Liberalizm. DÜ Felsefe Bölümü Ulusal Felsefe Sempozyumu; FLSF Dergisi, Güz, 2, 111-121.
Cerrah, İ. (2011). Demokratik Toplumlarda İçgüvenlik. Ankara: Polis Akademisi Yayınları.
Creveld, M. V. (1999). The Rise and Decline of the State. the United Kingdom: Cambridge University Press.
Çaha, Ö. (2000). Yeni Yüzyılda Tarih Kaldığı Yerden Devam Edecek. 16 Mart 2015, www.fatih.edu.tr/~omercaha/Makaleler/.../Tarih%20Yeniyuzyil.doc.
SOBİAD
MART 2016 Modern Devlet Ve Türk Polis Teşkilatı Üzerine Bir İnceleme (s.176-205)
201
Çetin, H. (2002). Liberalizmin Tarihsel Kökenleri. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 3(1), 79-96.
Çetinkaya, Ş. (2013). Uluslararası İlişkiler Teorilerinin Güvenliğe Bakış Açıları. 21. Yüzyılda Sosyal Bilimler, 2, 241-260.
Çevik, H. H. (2010). Kamu Yönetimi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Dahl, R. A. (2010). Demokrasi Üzerine. B. Kadıoğlu (Çev.), Ankara: Phoenix Yayınevi.
Demirel, D. (2007). Küreselleşme, Etkin Devlet ve Türkiye. Türk İdare Dergisi, 456, 107-129.
Dolu, O. ve Erdoğdu, T. (2013). Türkiye’de Suç Korkusu. Ankara: Polis Akademisi Yayınları.
Dolu, O. ve Uludağ, Ş. (2010). Toplum Destekli Polislik ve Suç Korkusu. A. Sözer (Ed.), Toplum Destekli Polislik, Toplum, Suç ve Güvenlik içinde (ss.45-62), Ankara: Adalet Yayınevi.
Dönmezer, S. (1984). Kriminoloji. İstanbul: Filiz Kitabevi.
Duman, F. (2011). Devlet. H. Çetin (Ed.), Siyaset Bilimi içinde (ss.71-111), Ankara: Orion Kitabevi.
Durdu, Z. (2009). Modern Devletin Dönüşümünde Bir Ara Dönem: Sosyal Refah Devleti. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Bahar, 22, 37-50.
Erdağı, B. (2014). Karl Heinrich Marx. A. Tunçel ve K. Gülenç (Ed.), Siyaset Felsefesi Tarihi: Platon’dan Zizek’e içinde (ss.425-457), Ankara: Doğu Batı Yayınları.
Ergut, F. (2015). Modern Devlet ve Polis: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Toplumsal Denetimin Diyalektiği. İstanbul: İletişim Yayınları.
Ertürk, H. (2009). Çevre Bilimleri. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
Fendoğlu, H. T. (1993). Aristoteles’in Devlet Felsefesi ve Önceki Anayasa Hukukumuz. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 6, 129-155.
Fındıklı, R. (2003). Polislik Mesleğinin Evrensel Değerleri ve İlkeleri. Tülin Günşen İçli ve Fatih Karaosmanoğlu (Ed.), Uluslararası Polislik ve İç Güvenlik içinde (ss. 3-25), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
OÜSBAD
MART 2016 Hakan İNANKUL - Kadir Caner DOĞAN (s.176-205)
202
Geleri, A. (2003). Karşılaştırmalı Polis Sistemleri. T. G. İçli ve F. Karaosmanoğlu (Ed.), Uluslararası Polislik ve İç Güvenlik içinde (ss.29-56), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Giddens, A. (2014). Modernliğin Sonuçları. E. Kuşdil (Çev.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Gökberk, M. (1946). Hegel’in Devlet Felsefesi. İstanbul Üniversitesi Felsefe Arkivi Dergisi, 1(2-3), 99-129.
Göksu, T., Çevik, H. H., Filiz, O. ve Gül, S. K. (2011). Güvenlik Yönetimi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Gökulu, G. (2010). Kent Güvenliği Kentleşme ve Suç İlişkisi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24(1), 209-226.
Göze, A. (2009). Siyasal Düşünceler ve Yönetimler. İstanbul: Beta Basım Yayım.
Gözler, K. (2012). Devletin Genel Teorisi: Bir Genel Kamu Hukuku Ders Kitabı. Bursa: Ekin Kitabevi.
Güllüpınar, F. (2012). Eşitsizlik ve Toplumsal Tabakalaşma Açısından Vatandaşlık Üzerine Sosyolojik Bir Analiz, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 67(1), 81-109.
Gün, T. (2013). II. Meşrutiyet Döneminde Osmanlı Döneminde Emniyet Teşkilatı’ndaki Sivilleşme. M. Gül ve M. Kandemir (Ed.), Tarihte Türk Polis Teşkilatı Sempozyumuna Sunulmuş Bildiri içinde (ss.235-260), Ankara: Polis Akademisi Yayınları.
Güzel, B. (2014). Sanayi Devrim’nin Ortaya Çıkardığı Toplumsal Sorunların Edebiyattaki İzdüşümü: Émile Zola’nın Germinal Örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(33-7), 157-165.
Harvey, D. (2010). Postmodernliğin Durumu. S. Savran (Çev.), İstanbul: Metis Yayınları.
İnanç, H. (2015). Makro Toplumsal Kuramlar Açısından Postmodern Teori. 18 Haziran 2015, http://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/17/files/D....
Jeanniere, A. (2011). Modernite Nedir?. M. Küçük (Haz.), Modernite Versus Postmodernite içinde (ss.111-124), İstanbul: Say Yayınları.
Kalaycı, N. (2014). Aristoteles. A. Tunçel ve K. Gülenç (Ed.), Siyaset Felsefesi Tarihi: Platon’dan Zizek’e içinde (ss.48-63), Ankara: Doğu Batı Yayınları.
SOBİAD
MART 2016 Modern Devlet Ve Türk Polis Teşkilatı Üzerine Bir İnceleme (s.176-205)
203
Kapani, M. (2011). Politika Bilimine Giriş. Ankara: Bilgi Yayınevi.
Kararmaz, F. (2013). Polisin Hukuka Uymak Konusundaki Gönülsüzlüğü Üzerine Bir Tartışma. Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, 3(2), 153-160.
Köker, L. (2008). Demokrasi, Eleştiri ve Türkiye. Ankara: Dipnot Yayınları.
Köktürk, A. (2011). Modern Öncesi Devletin Yönetim Anlayışı. Güvenlik Stratejileri Dergisi, 13, 73-97.
Lofça, İ. (2010). AB Müktesebatı Uyum Çalışmalarında Türk Polis Teşkilatı’nın Organizasyonel Avantajı: Entelektüel Sermaye ve İnsan Kaynakları. İ. E. Taş ve A. H. Aydın (Ed.), Küreselleşme Sürecinde Kamu Yönetiminde Eğitim ve Araştırma içinde (ss.269-289), Kahramanmaraş: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Yayını.
Mil, H. İ. (2014). Türkiye’de İlk Güvenlik Teşkilatları ve Özellikleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 5(11), 40-61.
Mutlusu, F. (2001). Yönetsel Yapıların Oluşumunu ve Niteliğini Belirleyen Etkenler. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(3), 72-94.
Nohutçu, A. (2011). Kamu Yönetimi. Ankara: Savaş Yayınevi.
Oktay, C. (2009). Siyaset Bilimi İncelemeleri. İstanbul: Alfa Basım Yayım.
Özbek, N. (2004). Osmanlı İmparatorluğu’nda İç Güvenlik, Siyaset ve Devlet, Türk Araştırmaları Dergisi, 16 (Güz), 60-95.
Özipek, B. B. (2008). Devlet. M. Türköne (Ed.), Siyaset içinde (ss.71-102), Ankara: Lotus Yayınevi.
Parlak, B. ve Sobacı, Z. (2010). Kamu Yönetimi. Bursa: Alfa Aktüel Yayınları.
Pierson, C. (2011). Modern Devlet. N. Kutluğ ve B. Erdoğan (Çev.), İstanbul: Çiviyazıları Yayınevi.
Poggi, G. (2009). Modern Devletin Gelişimi: Sosyolojik Bir Yaklaşım. Ş. Kut ve B. Toprak (Çev.), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Saygılı, A. (2010). Modern Devlet’in Çıplak Sureti. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 59(1), 61-97.
Solmaz, G. (2013). İslamiyet’ten Önce Türklerde Kolluk Hizmeti. M. Gül ve M. Kandemir (Ed.), Tarihte Türk Polis Teşkilatı Sempozyumuna
OÜSBAD
MART 2016 Hakan İNANKUL - Kadir Caner DOĞAN (s.176-205)
204
Sunulmuş Bildiri içinde (ss.187-214), Ankara: Polis Akademisi Yayınları.
Sönmez, A. (2005). Polis Meclisinin Kuruluşu ve Kaldırılışı (1845-1850). Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, (37), 259-275.
Şaylan, G. (2006). Postmodernizm. Ankara: İmge Kitabevi.
Tabanoğlu, H. S. (2015). Postmodernizm ve Hukuk “Boyutlar Arası Bir Geçişe Yaklaşım Denemesi”. 10 Ocak 2015, http://www.muharrembalci.com/hukukdunyasi/makaleler/birikimlerI/82.pdf.
Tamer, M. G. (2010). Tarihsel Süreçte Sivil Toplum. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 27(1), 89-105.
Tatlılıoğlu, K. (2013). Türk Polis Teşkilatı’nın Yapılanması ve Tarihten Günümüze Üstlendiği Misyon ve Sorumluluk Üzerine Sosyal Psikolojik Bir Değerlendirme. M. Gül ve M. Kandemir (Ed.), Tarihte Türk Polis Teşkilatı Sempozyumuna Sunulmuş Bildiri içinde (ss.89-104), Ankara: Polis Akademisi Yayınları.
Tekeli, İ. (2011). Modernizm, Modernite ve Türkiye’nin Kent Planlama Tarihi. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
Tunçel, A. (2011). İktidar ve Devlet. A. B. Dural (Ed.), Siyaset Bilimi’nde Kuram-Yöntem-Güncel Yaklaşımlar içinde (ss.32-67), İstanbul: Kriter Yayınları.
Turhan, M. (2015). Değişen Egemenlik Anlayışının Hak ve Özgürlüklerin Korunmasına Etkileri ve Türk Anayasa Mahkemesi. 12 Ocak 2015, http://www.anayasa.gov.tr/files/pdf/anayasa_yargisi/anyarg20/mturhan.pdf.
Türköne, M. (2008). Bürokrasi. M. Türköne (Ed.), Siyaset içinde (ss.451-480), Ankara: Lotus Yayınevi.
Uygun, O. (2014). Devlet Teorisi. İstanbul: XII Levha Yayıncılık.
Versan, V. (1990). Kamu Yönetimi: Siyasi ve İdari Teşkilat. İstanbul: Der Yayınları.
Wallerstein, I. (2009). Tarihsel Kapitalizm. N. Alpay (Çev.), İstanbul: Metis Yayınları.
Weber, M. (2011a). Sosyoloji Yazıları. T. Parla (Çev.), İstanbul: Deniz Yayınları.
Weber, M. (2011b). Bürokrasi ve Otorite. H. B. Akın (Çev.), Ankara: Adres Yayınları.
SOBİAD
MART 2016 Modern Devlet Ve Türk Polis Teşkilatı Üzerine Bir İnceleme (s.176-205)
205
Yalçınkaya, A. (2011). Bodin’den Hobbes’a Doğru. M. A. Ağaoğulları (Ed.), Sokrates’ten Jakobenlere Batı’da Siyasal Düşünceler içinde (401-426), İstanbul: İletişim Yayınları.
Yaşar, G. A. (2011). Ortaçağdan Günümüze “Modernite”: Doğuşu ve Doğası. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7, Aralık, 10-26.
Yıldırım, E. (2014). Modernite ve Milliyetçilik: Modern Milliyetçilik Kuramları Üzerine. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi. 6, Eylül, 23-37.
Yılmaz, S. (2012). Türkiye’nin İç Güvenlik Yapılanmasında Değişim İhtiyacı, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(3), 17-40.
Yüksel, M. (2010). Hukuka Postmodern Yaklaşım. İstanbul: XII Levha Yayıncılık.
Yüksel, M. (2015). Modern Toplumda Hukuk Kültürü. 19 Mayıs 2015, http://journal.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2014/01/31-Mehmet-Y%C3%9C....
Zabcı, F. (2011). Aristoteles: Yüce Bir Amaç Olarak Siyaset. M. A. Ağaoğulları (Ed.), Sokrates’ten Jakobenlere Batı’da Siyasal Düşünceler içinde (ss.125-152), İstanbul: İletişim Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com