You are here

AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK GÜVENLİK VE SAVUNMA POLİTİKASI’NDA İLK ÇATLAK: LİBYA KRİZİ

THE FIRST CRACK IN THE EUROPEAN UNION COMMON SECURITY AND DEFENCE POLICY: LIBYAN CRISES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
European Union which can not realize the desired progress in the field of security and defence has been established new arrangements by the Treaty of Lisbon. Libyan Crises which comes into view as a first major security issue in the aftermath of the ratification of the Treaty has been given opportunity to observe the consequences of arrangements. But the result is a total failure. Common policy has not once again been determined by the European Union. While the member states were acting in line with national interests, activities of the Union have been limited to humanitarian aids. The aim of is this study is to examine the Common Security and Defence Policy through the example of Libya. The study discusses the evolution and problems of the Common Security and Defence Policy. It also suggests a deep-rooted transformation that involves decission-making and military capabilities to establish an effective structure.
Abstract (Original Language): 
Güvenlik ve savunma alanında istenilen ilerlemeyi sağlayamayan Avrupa Birliği, Lizbon Antlaşması ile yeni düzenlemeleri hayata geçirmiştir. Antlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonraki ilk büyük güvenlik sorunu olan Libya Krizi, yapılan düzenlemelerin neticelerini görme fırsatı vermiştir. Ancak sonuç tam bir fiyaskodur. Avrupa Birliği, bir kez daha ortak politika belirleyememiştir. Üye devletler kendi ulusal çıkarları doğrultusunda hareket ederken, Birliğin faaliyetleri insani yardım boyutuyla sınırlı kalmıştır. Bu çalışmanın amacı Libya örneği üzerinden Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası’nın incelenmesidir. Çalışmada, Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası’nın gelişimi ve sorunları ele alınmaktadır. Ayrıca etkin bir yapının oluşturulması için karar alma mekanizmasında ve askeri yeteneklerde kapsamlı bir dönüşüme gidilmesi önerilmektedir.

REFERENCES

References: 

Akçadağ Alagöz, E. (2010, 18 Haziran). Batı Avrupa Birliğinin Sonu. http://www.bilgesam.org/incele/ 779/-bati-avrupa-birliginin-sonu/.
Akçadağ Alagöz, E. (2011a, 13 Ekim). Fransa-İngiltere Savunma Antlaşması: İkinci St. Malo Mu, OGSP’nin Sonu Mu?. http://www.bilgesam.org/incele/749/-fransa-ingiltere-savunma-antlasmasi-....
Akçadağ Alagöz, E. (2011b, 29 Eylül). Lizbon’da Yeşeren Umutlar Libya’da Soldu Mu. http://www.bilgesam.org/tr/index.php?option=com_content&view= article&id=1328:lizbonda-yeeren-umutlar-libyada-soldu-mu&catid=167:ab-analizler.
Akgül, Ö. (2008). Soğuk Savaş Sonrası Dönemde NATO-AB İlişkilerinde Rekabet-İşbirliği Analizi ve Türkiye Faktörü. Güvenlik Stratejileri Dergisi, 4 (7), 91-124.
Akgül, Ö. (2011). Libya’da İç Savaşa Dış Müdahale: Avrupa Birliği Devrimin Neresinde. Orta Doğu Analiz Dergisi, 3 (36), 51-59.
Alı, A. A. A. (2014). Libya and Britain: A Study of the History of British-Libyan Relations 1969-1979. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Nottingham Trent University, Nottingham.
Amnesty International. (2006, 19 Aralık). Libya: Death Sentences for Foreign Medics Must be Withdrawn. https://www.amnesty.ie/news/libya-death-sentences-foreign-medics-must-be....
Arsava, F. (2002). Nice Antlaşmasının Getirdikleri. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 1 (2), 1-30.
OÜSOBİAD
TEMMUZ 2016 Cenk ÖZGEN (s.143-176)
171
Atlantic Council. (2011, 24 Mart). Diplomats Mourn Death of EU Defence Policy Over Libya. Atlantic Council, http://www.atlanticcouncil.org/blogs/natosource/diplomats-mourn-death-of....
Baç, Meltem Müftüler. (2006). Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Güvenlik Boyutundan Bir Bakış, İstanbul: TESEV Yayınları.
BBC Türkçe. (2011, 10 Mart). Fransa Libya Ulusal Konseyi’ni Tanıdı. http://www.bbc.co.uk/turkce/ haberler/2011/03/110310_libya_diplomacy.shtml.
Bill Cash’s European Journal. (2011, 22 Mart). The EU is not Speaking with One Voice to the Events in Libya. http://www.european foundation.org/my_weblog/2011/03/the-eu-is-not-speaking-with-one-voice-to-the-events-in-libya.html.
BİLGESAM. (t.y.). Lizbon Antlaşması Işığında Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikasının İşleyişi. http://www.bilgesam.org/Images/Dokumanlar/0-38-2014041058emine.pdf.
Bloomberg. (2011, 11 Mart). AB Devlet ve Hükümet Başkanları, Libya Gündemiyle Düzenlenen Olağanüstü Zirvede Muammer Kaddafi’yi Çekilmeye Zorlayacak Yöntemleri Belirlemek Üzere Toplandı. http://www.bloomberght.com/guncel-siyaset/haber/866879-ab-liderleri-liby....
Castle, S. (2003, 19 Mayıs). EU Defence Force is not up to the Job, Says Britain. http://www.independent.co.uk/news/world/europe/eu-defence-force-is-not-u....
CIA The World Fact Book. (2011, 22 Aralık). Libya. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ly.html.
Demir, S. (2009). Avrupa Güvenlik Mimarisinin Tarihsel Gelişimi ve Türkiye’nin Bu Güvenlik Mimarisindeki Yeri. Güvenlik Stratejileri Dergisi, 5 (9), 9-50.
EEAS. (2003). “A Secure Europe in a Better World: European Security Strategy” http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/78367.pdf.
EEAS. (2012). European Union Police Mission in Bosnia and Herzegovina (EUPM). Erişim tarihi: 8 Ocak 2016. http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eupm-bih/pdf/2506... factsheet_eupm-bih_en.pdf.
OÜSOBİAD
TEMMUZ 2016 Avrupa Birliği Ortak Güvenlik Ve Savunma Politikası’nda İlk Çatlak: Libya Krizi (s.143 - 176)
172
EEAS. (2015). EU Military Operation in Bosnia and Herzegovine (Operation EUFOR ALTHEA. http://eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/althea-bih/p... althea_en.pdf.
EEAS. (t.y.a). Concordia/FYROM. http://eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/ concordia/index_en.htm.
EEAS. (t.y.b). Artemis/DRC. http://eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/artemis-drc/....
Efe, H. (2007). AB’nin Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası Oluşturma Çabaları. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (2), 1-31.
European Communities. (1992). Treaty on European Union. http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/pdf/treaty_on_european_....
European Communities. (2005). Treaty Establishing A Constitution For Europe. http://europa.eu/eu-law/ decision-making/treaties/pdf/treaty_establishing_a_constitution_for_europe/treaty_ establishing_ a_constitution_for_europe_en.pdf.
European Commission. (2000). 2308th Council Meeting -General Affairs- Brussels, 20 November 2010. http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-00-435_en.htm.
European Commission. (2001). 2386th Council Meeting -General Affairs- Brussels, 19-20 November 2010. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/European%20Capability%20... 20Plan%20-%20Excerpt%20Press%20Release%20November%202001.pdf.
European Commission. (t.y.). Headline Goal 2010. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/ 2010%20Headline%20Goal.pdf.
European Commission. (2011a, 23 Ağustos). Libya. http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/ bilateral-relations/countries/libya/.
European Commission. (2011b, 22 Ağustos). What has the EU been doing to support the Libyan People. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-565_en.htm?locale=en.
OÜSOBİAD
TEMMUZ 2016 Cenk ÖZGEN (s.143-176)
173
European Council. (2007). Brussels European Council 21-22 June 2007, Presidency Conclusions, http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/9493....
European Council. (2011a, 11 Mart), Extraordinary Meeting of the European Council-11 March 2011-Declaration. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/119780. pdf.
Euroepan Council. (2011b, 21 Mart). Press Release 3078th Council Meeting. http://www.consilium. europa.eu/uedocs/cms_data/docs/ pressdata/EN/foraff/120084.pdf.
European Council, (2011c, 1 Nisan). Council Decision 2011/201/CFSP, http://www.europarl. europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/sede/dv/sede240511cd2102011_/sede240511cd2102011_en.pdf.
European Parliament. (1999a). Cologne European Council 3-4 June 1999, Conclusions of the Presidency (Annexes). http://www.europarl.europa.eu/summits/kol2_en.htm.
European Parliament. (1999b). Helsinki European Council 10-11 December 1999, Conclusions of the Presidency. http://www.europarl.europa.eu/summits/hel1_en.htm#b.
European Parliament. (2000). Santa Maria Da Feira European Council 19-20 June 2000, Conclusions of the Presidency (Annexes). http://www.europarl.europa.eu/summits/fei2_en.htm#an1.
Güneş, A.M. (2008). Lizbon Antlaşması Sonrasında Avrupa Birliği. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, (12) 1-2, 739-772.
Homan, K. (2007). Operation Artemis in the Democratic Republic of Congo. http://www.clingendael.nl/sites/default/files/20070531_cscp_chapter_homa....
Hürriyet. (2011a, 1 Mart). Libya’nın İsyan Ordusunu Kimler Oluşturuyor. http://www.hurriyet.com.tr/ planet/17146100.asp.
Hürriyet. (2011b, 28 Şubat). Kaddafi’nin Paralı Askerleri Libya Halkına Karşı. 2012, http://www. hurriyet.com.tr/planet/17109194.asp.
OÜSOBİAD
TEMMUZ 2016 Avrupa Birliği Ortak Güvenlik Ve Savunma Politikası’nda İlk Çatlak: Libya Krizi (s.143 - 176)
174
İktisadi Kalkınma Vakfı. (t.y.). Güçlendirilmiş İşbirliği. http://oldweb.ikv.org.tr/print.asp?id=2956& baslik=AB%20KAVRAMLARI%20S%D6ZL%DC%D0%DC.
Karabulut, B. (2014). Uluslararası İlişkilerde Anahtar Kavramlar Serisi: III; Uluslararası Örgütlerin Güvenlik Boyutu. Ankara: Barış Kitabevi.
Keane, R. (2005). European Security and Defence Policy: From Cologne to Sarajevo. Global Society, 19 (1), 89-103.
Kocamaz, S. (2010). Lizbon Antlaşması Çerçevesinde Avrupa Birliği Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası’nın Geleceği. Ege Akademik Bakış Dergisi, 10 (3), 951-980.
Koenig, N. (2011). The EU and the Libyan Crisis: In Quest of Coherence (IAI Working Papers 1119). Roma: Istituto Affari Internazionali.
Louati, C. (2011, 20 Nisan). Military Intervention in Libya: Where is ESDP. http://www.nouvelle-europe.eu/en/military-intervention-libya-where-esdp.
Malinarich, N. (2001, 13 Kasım). The Flashback: The Berlin Disco Bombing. http://news.bbc.co.uk/ 2/hi/europe/1653848.stm.
Milliyet. (2010, 29 Temmuz). Avrupa Anayasası Referanduma Takıldı. http://www.milliyet.com.tr/ avrupa-anayasasi-referanduma-takildi/siyaset/haberdetay/29.07.2010/1269600/default.htm.
Milliyet. (2011, 24 Şubat). Avrupa Birliği: Libya’ya Askeri Operasyon Yapabiliriz. http://www.milliyet. com.tr/avrupa-birligi-libya-ya-askeri-operasyon-yapabiliriz-/dunya/sondakika/24.02.2011/13565 97/default.htm.
Missiroli, A. (2009). NATO and the EU: What a Difference a Decade Makes, http://epc.eu/documents/uploads/41255650_NATO%20and%20the%20EU%20-%20what% 20a%20difference%20a%20decade%20makes.pdf.
NATO. (1994, 11 Ocak). Declaration of the Heads of State and Governmet. http://www.nato.int/cps/en/ natohq/official_texts_24470.htm?mode=pressrelease.
NATO. (1996, 3 Haziran). Final Communique. http://www.nato.int/docu/pr/1996/p96-063e.htm.
NATO. (1999, 24 Nisan 1999). Washington Summit Communiqu. http://www.nato.int/docu/pr/1999/p99-064e.htm.
OÜSOBİAD
TEMMUZ 2016 Cenk ÖZGEN (s.143-176)
175
News. (2011, 12 Mart). Von Rumpuy: Military Intervention in Libya is not an Option. http://news.xinhuanet.com/english2010/world/2011-03/12/c_13775380.htm.
Oakes, M. (2000). European Defence: Pörtschach to Helsinki (Research Paper: 00/20). Londra: House of Common Library.
Official Journal of the European Union. (2007). Treaty of Lisbon: Amending The Treaty on European Union and The Treaty Establishing The European Community. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2007:306:FUL....
Özdal, B. (2008). Lizbon Reform Antlaşması’nın Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası’na İlişkin Düzenlemelerinin Analizi. Güvenlik Stratejileri Dergisi, 4 (7), 125-161.
Plachta, M. (2001). The Lockerbie Case: The Role of the Security Council in Enforcing the Principle Aut Dedere Aut Judicare. European Journal of International Law, 12 (1), 125-140.
Radikal. (2011, 19 Mart). Libya’ya Askeri Operasyon Kapıda. http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx? aType=RadikalDetayV3&ArticleID=1043479&CategoryID=81&Rdkref=1.
Reichard, M. (2006). The EU-NATO Relationship: A Legal and Political Perspective. Hampshire: Ashgate Yayınları.
Reynolds, P. (2003, 19 Ağustos). UTA 772: The Forgotten Flight. http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/ 3163621.stm.
Rippert, U. (2011, 4 Mart). German Interests in Libya. http://www.wsws.org/articles/2011/mar2011/ germ-m04.shtml.
Rutten, M. (2001). From St-Malo to Nice, European Defence: Core Documents (Chailot Papers 47). Paris: Institute For Security Studdies of Western European Union.
Sezgin, T. (2011). Libya Ülke Raporu, Ankara: T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi.
Sofia News Agency. (2004, 11 Ekim). EU Push for Freedom of Bulgarian Nurses in Libya. http://www. novinite.com/articles/40195/EU+Push+for+Freedom+of+Bulgarian+Nurses+in+Libya.
OÜSOBİAD
TEMMUZ 2016 Avrupa Birliği Ortak Güvenlik Ve Savunma Politikası’nda İlk Çatlak: Libya Krizi (s.143 - 176)
176
Söylemiş, T. (2007). Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası ve Üç Kritik Sınavı: Makedonya, Kongo ve Bosna-Hersek Misyonları. Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi, 3 (12), 39-51.
Tezcan, E. (1999). Maastricht ve Amsterdam Antlaşmaları Çerçevesinde Avrupa Birliği ve Batı Avrupa Birliği İlişkileri. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 54 (1), 143-158.
TRT Haber. (2011, 9 Haziran). Türkiye Libya Bombardımanına Katılsın. http://www.trtuzbek.com/ Haber/HaberDetay.aspx?HaberKodu=3aeb4375-18e7-4553-9974-8cdf6e6116e1.
Turan, A. P. (2010). Avrupa Birliği Güvenlik Aktörü Olmaya Ne Kadar Yakın?. Bilge Strateji Dergisi, 2 (3), 29-57.
UN. (2011a, 26 Şubat). SC/10187/Rev.1. http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10187.doc.htm.
UN. (2011b, 17 Mart). SC/10200. http://www.un.org/press/en/2011/sc10200.doc.htm#Resolution.
University of Pittsburgh. (2001). European Council Laeken, Conclusions of the Presidency 14-15 December 2001. http://aei.pitt.edu/43344/1/Laeken_2001.pdf.
Western European Union. (1992, 19 Haziran). Petersberg Declaration. http://www.weu.int/documents/ 920619peten.pdf.
Yaycı, C. (2011). Doğu Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasında Libya’nın Rolü ve Etkisi. Güvenlik Stratejileri Dergisi, 7 (14), 17-41.
Zafar, S. S. (2009). EU-Libya Relations, Journal of European Studies, 25 (1), 125-141.
Zhussipbek, G. (2009). 2007 Lizbon Antlaşması, Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası’nın Tanımı ve Özellikleri, Güvenlik Aktörü Olarak AB’nin Nitelikleri. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 8 (1), 139-164.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com