You are here

TÜRKİYE’DE ALTIN FİYATLARINININ BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA

AN EMPIRICAL APPLICATION ON THE DETERMINANTS OF GOLD PRICES IN TURKEY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Since gold prices hold a quality of economic indicator, they have a great importance in terms of decision makers. As a traditional and international investment instrument, gold prices have an effect on the financial and real markets. On the other hand, there are a number of variables in global and national scale, which have feature to determine gold prices. In this study, the determinants of gold prices in Turkey was examined. In this scope, utilizing the data belonging to the period of 1996:1-2015:6, a causality analysis was carried out regarding the determinedness of the exchange rate, crude oil import, interest rates, and BIST 100 index on gold prices. As a result of analyses, it was identified that gold prices are affected from the variables of exchange rate, interest rate, oil import, and BIST 100 index.
Abstract (Original Language): 
Altın fiyatları bir ekonomik gösterge niteliği taşıması bakımından ekonomik karar alıcılar açısından büyük öneme sahiptir. Geleneksel ve uluslararası bir yatırım aracı olarak altın fiyatlarının finansal ve reel piyasalar üzerinde etkileri bulunmaktadır. Diğer taraftan altın fiyatlarının seviyesini belirleme özelliğine sahip küresel ve ulusal ölçekte çok sayıda değişken bulunmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de altın fiyatlarının belirleyicileri incelenmiştir. Bu kapsamda 1996:1-2015:6 dönemine ait aylık veriler kullanılarak döviz kuru, ham petrol ithalatı, faiz oranları ve BIST 100 Endeksinin altın fiyatları üzerindeki belirleyiciliğine ilişkin nedensellik analizi yapılmıştır. Analizler sonucunda altın fiyatlarının döviz kuru, faiz oranı, petrol ithalatı, BIST 100 Endeksi değişkenlerinden etkilendiği tespit edilmiştir.
412
424

REFERENCES

References: 

Abken, P. (1980). The Economics of Gold Price Movements, Economic Review, Federal Reserve Bank of Ricmond, 3-13.
Akdiş, M. (2002). Para Teorisi ve Politikası. İstanbul: Beta Yayınları.
Aksoy, M. ve Topcu, N. (2013). Altın ile Hisse Senedi ve Enflasyon Arasındaki İlişki, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 27, Sayı: 1, 59-78.
Ciner, C. (2001). On The Long Run Relationship Between And Gold And Silver Prices, http://www.csb.uncw.edu/people/cinerc/Courses%20Web%20Page/Research/gold..., Erişim Tarihi: 25.06.2015.
OÜSOBİAD
TEMMUZ 2016 Türkiye’de Altın Fiyatlarınının Belirleyicileri Üzerine Ampirik Bir Uygulama (s.412 - 424)
423
Çetinel, G. (1992), “Altının Ekonomideki Yeri ve Pazarı”, Jeoloji Mühendisliği Dergisi, Sayı 41, s. 154-160.
Dikmen, N. (2009). Ekonometri: Temel Kavramlar ve Uygulamalar. Ankara: Nomel Basımevi.
Dooley, M., Isard, P. ve Taylor, M. (1995). Exchange Rates, Country Preferences and Gold, AFE, Vol.5, No.3, 121-129.
Ertek, T. (1996). Ekonometriye Giriş (2. Baskı). İstanbul: Beta Yayınları.
Escribano, A. ve Granger, C. W.J. (1998). Investing The Relationship Between Gold and Silver Prices, Journal of Forecasting, 17, 81-107.
Ghosh, D., Levin, E. J., Macmillan, Peter ve Wright, Robert E. (2002). Gold As Inflation Hedge?, University of St. Andrews, Department of Economics, Discussion Paper Series.
Granger, C. W. J. (1998). Causality, Cointegration and Control. Journal of Economic Dynamics, vol:12, 551-559.
Harmston, S. (1998). Gold As A Store of Value, World Gold, Council Research Study, No: 22.
Jaffe, J. F. (1989). Gold and Gold Stocks as İnvestments For İnstitutional Portfolios, Journal of Economics, March/April, 53-59.
Jastrom, R. W. (1977). The Golden Constant: The English and American Experience, New York: Riley.
Koutsiyannis A. (1983). A Short Run Pricing Model for Speculative Asset, Tested With Data From Gold Billion Market, Applied Economics 15, 563-581.
McDonald, J. G. ve Solik, B. H. (1977). Valuation and Strategy For Gold Stocks, Journal of Portfolio Management 3, Spring, 27-33.
Menase, M. (2009). Altın Piyasası ve Türkiye’de Altın Fiyatlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi, Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, İstanbul.
Oygür, V. (1990), “Altın Madenciliğinin Yeniden Doğuşu”, Jeoloji Mühendisliği Dergisi, Sayı 41, s.17-22.
Pringle, R.(1993). The Changing Monetary Role of Gold. World Gold Council, Research Study, no:2.
Poyraz, E. ve Didin, S. (2008). Altın Fiyatlarındaki Değişimin Döviz Kuru, Döviz Rezervi ve Petrol Fiyatlarından Etkilenme Derecelerinin Çoklu Faktör Modeli İle Değerlendirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 2, 93-104.
OÜSOBİAD
TEMMUZ 2016 Nihat DOĞANALP - Sevilay KONYA - Gülbahar KABALOĞLU (s.412 - 424)
424
Sevüktekin, M. ve Nargeleçekenler, M. (2007). Ekonometrik Zaman Serileri Analizi. Ankara: Nobel Basımevi.
Sjaastad, L. ve Scacciavillani, F. (1996). The Price of Gold and The Exchange Rate, Journal of İnternational Money and Finance, Vol 15, No 6, 879-897.
Sjaasted, L. (2008). The Price Of Gold and The Exchange Rates: Once Again, http://www.uwa.edu.au/__data/assets/pdf_file/0011/98660/07_20_Sjaastad.pdf, Erişim Tarihi: 25.10.2015.
Smith, G. (2001). The Price of Gold and Stock Price İndices For The United States, World Gold Council.
Topcu, A. (2010). Altın Fiyatını Belirleyen Faktörler, Sermaye Piyasası Kurulu Araştırma Raporu.
Turan, G. G. (1980). Uluslararası Para Sistemi Dünü ve Bugünü. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
Vural, G. M. (2003). Altın Piyasası ve Altın Fiyatlarını Etkileyen Faktörler, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Uzmanlık Yeterlik Tezi, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com