You are here

BANKACI KADINLARIN ÖRGÜTSEL SİNİZMİN ALGILARININ İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİ: ORDU İLİ ÖRNEĞİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In Turkey, low employment rates seem to be an important problem that has to be solved. In this study, we examine the relation between organizational cynicism and voluntary turnover intentions in banking sector in which intense women employment exists. Besides, the effects of demographic varieties on these factors were analyzed. Data collected by survey method from 182 women bankers who work in different banks in Ordu, were analyzed. According to analysis, we identify a significant relationship between organizational cynicism and child number which is a demographic factor and grade in workplace; and between voluntary turnover intention and only the number of child. Also we identify a positive relationship between organizational cynicism and voluntary turnover intention. According to regression analyze, the organizational cynicism effect voluntary turnover intention %23,5 percent.
Abstract (Original Language): 
Düşük istihdam oranları, Türkiye için çözülmesi gereken önemli bir problem olarak görülmektedir. Bu çalışmada yoğun bir kadın istihdamı bulunan bankacılık sektöründe, kadınların yaşadıkları örgütsel sinizm ile işten ayrılma niyetleri arasındaki ilişki, ayrıca demografik değişkenlerin bu faktörlere etkileri incelenmiştir. Ordu ilinde farklı bankalarda görev yapan 181 kadın işgörenden anket yöntemi ile toplanan veriler analiz edilmiştir. Analiz neticesinde örgütsel sinizm ile demografik faktörlerden çocuk sayısı ve işyerindeki pozisyon; işten ayrılma niyetiyle ise sadece çocuk sayısı arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca örgütsel sinizm ile işten ayrılma niyeti arasında pozitif yönlü ilişki tespit edilmiştir. Yapılan regresyon analizinde ise işten ayrılma niyetinin, örgütsel sinizmi %23,5 oranında açıkladığı tespit edilmiştir.

REFERENCES

References: 

Abbasi, S. M., Hollman, K. W., & Hayes, R. D. (2008) ''Bad Bosses and How not to be One'' Information Management Journal, 42(1), 52-56.
Abraham, R. (2000) ''Organizational Cynicism: Bases and Consequences'' Genetic, Social and General Psycology Monographs, 126(39), 269-292.
Arslan, E. T. (2012) ''Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Personelinin Genel Ve Örgütsel Sinizm Düzeyi'' Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13(1), 12-27.
Ayan, E. (2012) ''Türk Bankacılık Sektöründe İstihdam Analizi ve İstihdamın Arttırılması Olanakları'' Business and Economics Research Journal, 3(1), 41-57.
Bedian, A. (2007) “Even if the Tower is ‘Ivory’, It isn’t White: Understanding the Consequences of Faculty Cynicism”, Academy Of Management Learning & Education, c. 6, ss. 9‐32.
Boyalı, H. (2011) ''Örgütsel Sinizm ve İş Tatmini Arasındaki İlişkiler: Karaman’daki Bankalar Üzerİnde Bİr Uygulama'' Karamanoğlu Mehmetbey Ünİversİtesİ Sosyal Bİlİmler Enstİtüsü Yayınlanmamış Y.Lisans Tezi.
Brown, M.; Cregan, C. (2008) ''Organizational Change Cynicism: The Role Of Employee Involvement'' Human Resource Management, Winter 2008, Vol. 47, No. 4, Pp. 667–686
Büte, M. (2011) ''Nepotizmin İş Stresi, İş Tatmini, Olumsuz Söz Söyleme ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkileri: Aile İşletmeleri Üzerinde Bir Araştırma'' Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(1), 177-194.
Dean, J. W., Jr., Brandes, P., & Dharwadkar, R. (1998). ''Organizational cynicism'' Academy of Management. The Academy of Management Review, 23(2), 341-352.
Demir, M. (2011) ''İşgörenlerin Çalışma Yaşami Kalitesi Algilamalarının İşte Kalma Niyeti ve İşe Devamsizlik ile ílişkisi'' Ege Akademik Bakış, 11(3), 453-464.
Erbil, S. (2013) ''Otel Işletmelerinde Çalışanların Örgütsel Sinizm Algılarının İşten Ayrılma Niyetine Etkisi'' Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Y.Lisans Tezi.
Eren, A. ve Saraçoğlu, B. (2011) “Gönüllü İşten Ayrılmalar Üzerine Ekonometrik Bir Yaklaşım”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c.26, s.1, ss.1-15
Eren, E. (2012) Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. Onüçüncü Baskı: İstanbul.
Erdost, H. E., Karacaoğlu, K., & Reyhanoğlu, M. (2007) ''Örgütsel Sinizm Kavramı ile İlgili Ölçeklerin Türkiye' de bir Firmada Test Edilmesi'' 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Sakarya.
Gürbüz, S. B., Mustafa. (2012) ''İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarının bilgi işçilerinin işten ayrılma niyetine etkisinde duygusal bağlılığın aracılık ve
OÜSOBİAD
TEMMUZ 2016 Bankacı Kadınların Örgütsel Sinizmin Algılarının İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Ordu İli Örneği (s.554 - 572)
571
düzenleyicilik rolü'' İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 41(2), 189-213.
Hofaidhllaoui, M., & Chhinzer, N. (2014) ''The Relationship Between Satisfaction and Turnover Intentions for Knowledge Workers'' Engineering Management Journal, 26(2).
İslamoğlu, A. H., & Alniaçik, Ü. (2013). ''Sosyal Bilimlerde Araştirma Yöntemleri'' Beta Yayınları, İstanbul
Kalağan, G., & Güzeller, C. O. (2010) ''Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi'' Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 83-97.
Karacaoğlu, K.; İnce, F. (2012) '' Brandes , Dharwadkar ve Dean' in (1999) Örgütsel Sinizm Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması: Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Örneği'' Business and Economics Research Journal, 3(3)
Joseph, D., Kok-Yee, N., Chrisine K. ve Soon, A. (2007) “Turnover of Information Technoloy of Information Techology Professionals: A Narrative Review, Meta-Analytic Structural Equation Modeling And Model Development”, MIS Quarterly , c.31, s. 3, ss. 547-577
Lambert, E. G. (2006) “I Want to Leave: A Test of A Model of Turnover Intent Among Correctional Staff”, Applied Psychology in Criminal Justice, c.2, s.1, ss. 57–83.
Mahdi, A., Zaid, M., Zin, M., Nor, M., Sakat, A. ve Naim, A. (2012) “The Relationship Between Job Satisfaction and Turnover Intention”, American Journal of Applied Sciences , c.9, s.9, ss.1518-1526.
Met, Ö. ve Sarıoğlan, M. (2010) “Otel İşletmeleri Yiyecek-İçecek Ünitelerinde İşgören Devri Üzerine Görgül Bir Araştırma”, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c.3, s.5, ss. 201-213.
Mirvis, P. H., & Kanter, D. L. (1989) ''Combatting Cynicism in the Workplace'' National Productivity Review, 4(4), 377-394.
Naus, A.J.A.M. (2007) ‘ Organizational Cynicism: On The Nature, Antecedents, And Consequences Of Employee Cynicism Toward The Employing Organization’’ Maastricht University Doktora Tezi, Maastrich
Özcan, E., Vardarlıer, P., Karabay, M., Konakay, G. ve Çetin, C. (2012) “Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Güvenin Rolü”, c.10. s.37, ss. 1-13
Polat, M. ve Meydan, C. H. (2010) “Örgütsel Özdeşleşmenin Sinizm ve İşten Ayrılma Niyeti ile İlişkisi Üzerine Bir Araştırma”, Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Dergisi, ss. 145-172
Robbins, T. L., Summers, T. P., and Miller, J. L., (2000) “Intra- and Interjustice Relationships: Assessing The Direction”, Human Relations, Vol. 53 (10), s. 1329-1355.
Singh, P. ve Loncar, N. (2010) "Pay Satisfaction, Job Satisfaction and Turnover Intent" ,Relations industrielles / Industrial Relations, c. 65, s. 3, ss. 470- 490.
OÜSOBİAD
TEMMUZ 2016 Yavuz Kağan YASIM - Adem UĞUR (s.554 - 572)
572
Shamsuzzoha, A. ve Shumon, R. (2007) “Employee Turnover-a Study of its Causes and Effects to Different Industries in Bangladesh” ss. 64-68.
Sparrow, P. R. (1996) ''Transitions In The Psychological Contract, Some Evidence From The Banking Sector'' Human Resource Management Journal, 6(4).
Telli, E., Ünsar, S. ve Oğuzhan, A. (2012) “Liderlik Davranış Tarzlarının Çalışanların Örgütsel Tükenmişlik ve İşten Ayrılma Eğilimleri Üzerine Etkisi: Konuyla İlgili Bir Uygulama” Electronic Journal of Vocational Colleges, ss.135- 150.
Tiritoğlu, E. (2006) ‘’Konaklama İşletmelerinde Stres Faktörünün İşgören Devir Hızına Etkisi Üzerine Bir Alan Araştırması’’ Yayınlanmamış Y.Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya
Jackson, S.E.; Schuler, R.S.(1985) ''A meta-analysis and conceptual critique of research on role ambiguity and role conflict in work settings'' Organizational Behavior and Human Desicion Processes, Vol.36/1, 16-78 Jang J. ; George T.R. (2012) ‘Understanding the influence of polychronicity on job satisfaction and turnover intention: A study of non-supervisory hotel employees’’ International Journal Of Hospitality Management, Vol.3, Is.2, 588-595 TBB, İstatistiki Rapor: Banka Şube ve Personel Sayıları bilgileri, 2014- Eylül
Ucho, A., Mkavga, T. ve Onyishi, I. (2012) “ Job Satisfaction, Gender, Tenure, and Turnover Intentions among Civil Servants in Benue State”, Institute of Interdisciplinary Business Research, c.3, s.11, ss. 378- 387.
Qureshi, I. M., Jamil, A. R., Iftikhar, M., Arif, S., Lodhi, S., Naseem, I., Zaman, K. (2012) “Job Stress, Workload, Environment and Employees Turnover Intentions: Destiny or Choice”, Archives Des Sciences, c. 65, s. 8, ss. 230-140.
Watrous, K.M., Huffman, A.H. ; Pritchard, R.D.(2006) ‘’When Coworkers And Managers Quit: The Effects Of Turnover And Shared Values On Performance’’ Journal of Business and Psycology, Vol 21
Wells, J. E., & Peachey, J. W. (2011) ''Turnover Intentions Do Leadership Behaviors And Satisfaction With The Leader Matter?'' Team Performance Management, 17(1-2), 23-40. doi:10.1108/13527591111114693
Yıldız, K., Akgün, N., & Yıldız, S. (2013) ''İşe Yabancılaşma İle Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişki'' International Journal of Social Science, 6(6), 1253-1284.
Yin-Fah, Benjamin Chan; Foon, Yeah Sok; Chee-Leong, Lim; Osman, Syuhaily (2010) ‘’ An Exploratory on Turnover Intention Among Private Sector Employees’’ International Journal of Business and Management, Vol.5 No.8

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com