You are here

Yapısal Güçlendirmenin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkisi: Taş İşleme Sektörü Çalışanları Üzerinde Bir Uygulama

The Effect of Structural Empowerment on the Organizational Citizenship Behaviour : An Implication on the Employees in Stone-Processing Sector

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The main purpose of the study is to explain the relationship between structural empowerment and organizational citizenship behaviour of the employees working in stone-processing sector. In this sense, the aim is to examine the relation between the four sub-dimensions of organizational empowerment ; job environment, reaching information, participation of organizational support and decisions and organizational citizenship. The scope of the study consists of the employees working in stone-processing marble in Ünye in Ordu province. In the survey in which easy-sampling method is used , the scale developed by Organ (1988) and adapted into Turkish by Basım and Şeşen (2006) for organizational citizenship and the scale developed by Laschinger (2001) and adapted into Turkish by Sürgevli and his collegues (2013) for structural empowerment have been used. As the research methodology, the data was obtained through a survey from 112 employees working in stone-processing sector and analyazed using SPSS prpgramme. Regression and correlation analysis have been used in analyzing the data. According to the results, it has been determined that there is a positive meaningful relation between sub-dimensions of structural empowerment and organizational behaviour. Even if the offered opportunity displays a light relation between reaching information and organizational support and organizational citizenship, the relationship between organizational citizenship behaviour and participation to the decisons seems at the medium level (r=0,555). The result indicates that the transfer of authority with the junior staff might lead the employees to informal positive behaviours. In the regression analysis in which organizational citizenship behaviour is evaluated as a dependent variable , the subdimensions of structural empowerment explains that the organizational citizenship has been identified in the ratio of %34,6. Through the study it has been detected that participation of decison-making process and organizational support is rather effective in extra role-display of human behaviours and on the occasion of higher working-performance. It seems that the significance to the issues such as sharing of the authority, team-working and training that the organizations emphasize on will lead the employees to embrace their organizations voluntarily. Thus, the employees will reconcile the organization’s targets as their own ones, which will eventually bring the organization to success.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın temel amacı, taş işleme (mermer) sektöründe çalışanların yapısal güçlendirme ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkiyi açıklamaktır. Bu bağlamda, yapısal güçlendirmenin dört alt boyutu olan iş çevresi, bilgiye ulaşma, örgütsel destek ve kararlara katılma ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın evrenini Ordu İli Ünye ilçesindeki taş işleme (mermer) sektöründe çalışanlar oluşturmaktadır. Kolayda örnekleme yönteminin uygulandığı araştırmada örgütsel vatandaşlık davranışı için Organ (1988)’ın geliştirdiği ve Basım ve Şeşen (2006) tarafından Türkçe’ ye uyarlanan ölçek ile yapısal güçlendirme için Laschinger vd. (2001)’in geliştirdiği ve Sürgevil ve arkadaşları (2013) tarafından Türkçe’ ye uyarlanan ölçek kullanılmıştır. Araştırma yöntemi olarak, veriler taş işleme sektöründe çalışan 112 işgörenden anket yoluyla toplanmış ve bu veriler SPSS programıyla analiz edilmiştir. Verilerin analizinde korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, yapısal güçlendirmenin alt boyutları ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki bulunmaktadır. Sunulan fırsat, bilgiye ulaşma ve örgütsel destek ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki zayıf bulunsa da, örgütsel vatandaşlık davranışı ile kararlara katılma arasındaki ilişki orta düzeyde (r=0,555) görülmektedir. Bu sonuç, astlarla yetki paylaşımının çalışanları, biçimsel olmayan olumlu davranışlara yönlendirebileceğini göstermektedir. Örgütsel vatandaşlık davranışının bağımlı değişken olarak değerlendirildiği regresyon analizinde ise yapısal güçlendirmenin alt boyutlarının örgütsel vatandaşlığı % 34,6 oranında açıkladığı tespit edilmiştir. Bu araştırma ile insan kaynağının ekstra rol davranışları göstermesi ve dolayısıyla daha yüksek bir performansla çalışmasında, kararlara katılım ve örgütsel desteğin etkili olduğu belirlenmiştir. Görülmektedir ki, örgütlerin yetki paylaşımı, takım çalışması ve eğitim gibi konulara gösterdikleri önem, çalışanların gönüllü olarak örgütü benimsemelerine yol açacaktır. Böylece çalışanlar örgütün hedeflerini kendi hedefleri ile bağdaştıracak, bu da örgütleri başarıya götürecektir.
377
386

REFERENCES

References: 

Basım H.N., Şeşen H.,(2006). Örgütsel Vatandaşlık Davranışı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dergisi, 2006, 83-101.
Bateman, T. S. ve Organ, D. W. (1983). Job Satisfaction And The Good Soldier; The Relationship Between Affect And Employee Citizenship. Academy of Management Journal, Vol.26, No:4 pp.587-595.
Bolat O İ., Bolat T., ve Aytemiz S. Oya,(2009). Güçlendirici Lider Davranışları ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin Sosyal Mübadele Kuramından Hareketle İncelenmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(21): 215-239.
Bozkurt T. (2011). Çalışma İlişkilerinin Evrimi. (1. Baskı) İstanbul: Beta Yayınları.
Budak, G.; (2015). Psikolojik Dayanıklılık ve Örgütsel Adalet Algısının Örgütsel Vatandaşlık Üzerine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Başkent Üniversitesi Cheasakul, U., Parvathy V. (2016). The İnfluence of Passion and Empowerment on Organizational Citizenship Behavior of Teachers Mediated by Organizational Commitment.Contaduría y Administración [En línea], 422-440.
Chiang, C., and Tsung-Sheng H..(2012). The impacts of perceived organizational support and psychological empowerment on job performance: The mediating effects of organizational citizenship behavior. International Journal of Hospitality Management, 180-190.
Conger J. A. Kanungo R. N.,(1988). The Empowerment Perocess: Integrating Theory and Practice. Academy of Management Review, c.3: 473-477.
Erbay, E.Ö.,Turgut T.,(2015). Yapısal Güçlendirme ve Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki ilişkide Psikolojik Güçlenmenin Ara Değişken Etkisi. Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F Dergisi, Cilt:37, Sayı:2, s261-284.
Field, A. (2000). Discovering Statistics Using SPSS for Windows. London-Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications.
Greenberg, R.A., Baron R.A., (2000). Behavior in Organizations. 7th. Ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
Hossien, N.; Omid, A.; Faraz, K.ve Vajihe, K. (2010). Fostering Organizational Citizenship Behavior (OCB) Through Human Resources Empowerment (HRE). World Journal of Management, 2(3): 47 – 64.
İlısu, İlkay., (2012). Personel Güçlendirmenin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi Üzerine Bir Araştırma,Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Niğde: Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Kanter, R. M.. (1968). Commitment and Social Organization: A Study of Commitment Mechanisms in Utopian Communities. American Sociological Review, 33 .
Kanter, R. M. (1977). Men and Women of the Corporation. Basic Books, New York.
Kanter R (1993). Women and Men of the Corporation. 2nd edn. Basic Books, New York.
Karaaslan, A., Özler, E. D. ve Kulaklıoğlu, A. S., (2009). Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Bilgi Paylaşımı Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 2, ss:135- 160.
Kılıçlar A., Harbalıoğlu M., (2014). Örgütsel Sessizlik ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki: Antalya’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Üzerine Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 6/1, 328-346.
Laschinger, H. K. Spence - Finegan, J. - Shamian, J. (2001). The Impact of Workplace Empowerment, Organizational Trust on Staff Nurses’ Work Satisfaction and Organizational Commitment. Healthcare Management Review, Vol. 26, No. 3, p. 7-23.
Laschinger, H.K., Nosko, A., Wilk, P., Finegan, J. (2014). Effects of unit empowerment and perceived support for Professional nursing practice on unit effectiveness and individual nurse well-being: A time-lagged study. International Journal of Nursing Studies, 51:12, 1615-1623.
Laschinger, H.K.S., Finegan, J. ve Wilk, P. (2009). Context Matters: The Impact of Unit Leadership and Empowerment on Nurses’ Organizational Commitment. Journal of Nursing Administration, 39(5):228-235.
Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 7 (2), 377-386, Temmuz 2017
384
Laschinger, H.K.S., Gilbert, S., Smith, L.M. ve Leslie, K. (2010). Towards a Comprehensive Theory of Nurse/Patient Empowerment: Applying Kanter’s Empowerment Theory to Patient Care. Journal of Nursing Management,18:4-13.
Liu Y,(2009). Perceived organizational support and expatriate organizational citizenship behavior”,The mediating role of affective commitment towards the parent company. Personnel Rev. 38(3), 307-319.
Menon, S.T. (1995). Employee Empowerment: Definition, Measurement and Construct Validation, Unpublished Doctoral Dissertation. Canada: McGill University.
Menon, S.T. (2001). Employee Empowerment: An Integrative Psychological Approach. Applied Psychology: An International Review, 50(1):153-180.
Noori, M ve Azma, F..,(2013). Relationship between Perceived Empowerment by Employees and Organizational Citizenship Behavior. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2013, Vol. 3, No.8, s.434-442.
Noruzy, A., Shatery, K., Rezazadeh, A., & Hatami-Shirkouhi, L. (2011). Investigation the relationship between organizational justice, and organizational citizenship behavior: The mediating role of perceived organizational support. Indian Journal of science and Technology, 4(7), 842-847.
O’Brien, J.L. (2010). Structural Empowerment, Psychological Empowerment and Burnout in Registered Staff Nurses Working in Outpatient Dialysis Centers. Degree of Doctor of Philosophy, New Jersey, The State University of New Jersey.
Odabaş, İ. (2014). Yapısal Güçlendirme İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkide Psikolojik Güçlendirmenin Ara Değişken Rolü : Öğretmenler Üzerinde Bir Çalışma. İstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens. Psikoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
Organ, Dennis W. (1988). Organizational Citizenship Behavior: The Good Soldier Syndrome. Lexington Boks, Lexington - Massachusetts.
Organ, D. W. (1990). The subtle significance of job satisfaction. Clinical Laboratory Management Review, 4: 94–98.
Organ, Dennis W., PODSAKOFF, Philip M., MacKENZIE, Scott B.(2006). Organizational Citizenship Behavior: Its Nature, Antecedents and Consequences. Sage Publications, Thousand Oaks - California.
Pıerce, M. A.; Henry J.W. (1996). Computer Ethics: The Role of Personal, Informal, and Formal Codes. Journal of Business Ethics, Vol. 15, p. 425-437.
Podsakoff, P. M., Mackenzie, S. B., Paine, J. B., ve Bachrach, D. G. (2000). Organizational Citizenship Behaviors: A Critical Review of the Theoritical and Empirical Literature and Suggestions for Future Research. Journal of Management, 26(3): 513-563.
Randa N.,Belal A.S.,(2013). Motivation for Achievement and Structural Workplace Empowerment Among Palestinian Healthcare Professionals, Perspectives on Global Development and Technology. PGDT 12 (2013) 543-560.
Somech, Anit, and Ronit Bogler.(2002). Antecedents and consequences of teacher organizational and professional commitment. Educational administration quarterly 38.4 (2002): 555-577.
Spreıtzer, G. M. (1995). Psychological Empowerment in The Workplace: Dimensions, Measurement, and Validation. Academy of Management Journal,c.38, s.5, pp.1442-1465.
Sürgevil O., Topoyan M., Tolay E., (2012). Akademik Çalışma Ortamında Yapısal ve Psikolojik Güçlendirmenin Duygusal Bağlılık ve İş Doyumu Üzerine Etkileri. Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt:12, Sayı:4,2012, s449-465.
Tokgöz E., Aytemiz S. O. (2013). Örgütsel Güven, Örgütsel Özdeşleşme ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki: Bir Devlet Hastanesinde Araştırma. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (39), 61-79
Ton, G. A.(2008). The effect of individualism-collectivism and trust on workplace empowerment. İstanbul, Marmara Üniversitesi SBE, 2008, (Yayınlanmamış Doktora Tezi).
Ukil, M. I. (2016). The Impact of Employee Empowerment on Employee Satisfaction and Service Quality: Emprical Evidence from Financial Enterprizes in Bangladesh, Business Theory and Practice. 17 (2), 178-189, doi.103846/btp.2016.651
Uslu B., Balcı E., (2012). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları ile Örgütsel iletişim Algıları Arasındaki İlişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi ,2012, Cilt:18, Sayı:3, s.461-489.
Ünal A., Çelik M., (2013). Okul Yöneticilerinin Öğretimsel Liderlik Davranışı ile Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının Analizi. Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 6/2,239-258.
Yapısal Güçlendirmenin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkisi: Taş İşleme Sektörü Çalışanları
Üzerinde Bir Uygulama
Y. K. YASIM & U. IŞIK
385
VanYperen, Nico W., Agnes E. Berg, and Martijn C. Willering,(1999). Towards a better understanding of the link between participation in decision‐making and organizational citizenship behaviour: A multilevel analysis. Journal of Occupational and Organizational Psychology 72.3 (1999): 377-392.
Wayne SJ, Shore LM, Bommer WH, Tetrick LE (2002). The role of fair treatment and rewards in perceptions of organizational support and leader-member exchange. J. Appl. Psychol. 87: 590-598
Yücel i.,Demirel Y. (2012). Psikolojik Güçlendirmenin Örgütsel Vatandaşlık Üzerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23, 2012, 19 – 48
Yüksel, Öznur, Hakan ERKUTLU, (2003). Personeli güçlendirme-Empowerment, G.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı 1.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com