You are here

MİMARİ ÇİZİMLER İÇİN BİR BİLGİSAYAR İZLENCESİ

A COMPUTER GRAPHIC PROGRAM FOR ARCHITECTURAL DRAFTING

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (Original Language): 
Bilgisayar grafiğinin mimari tasarımı e t k i l e n d i ğ i önemli yönle rden ik i s i a) mimari çizimlerin b i l g i s a y a r l a r tarafından ç i z i l e b i l m e s i , ve b) mimari tasarım s ı r a s ı n d a seçeneklerin üretilmesi işlemine b i l g i s a y a r yeteneklerinin büyük Ölçüde yardımcı olabilmes i d i r. Bu y a z ı , her i k i yönde de k u l l a n ı l a b i l e c e k b i r bilgisayar i z l e n c e s i n i n dayandığı temel noktaları tanıtmakta ve izlencenin yapısı i l e k u l l a n ı l ı ş ı üzerine b i l gi içermektedir. PLAN adı i l e tanınan izlence b i l g i s a y a r ı n Özek birimine ek olarak ç ı k t ı için sayısal bir ç i z i c i i l e b i r grafik ekrandan, girdi için ise elektronik b i r t a b l e t t e n oluşan b i r sisteme göre t a s a r l a n m ı ş t ı r . PLAN k u l l a n ı c ı y a grafik sözlüğünde bulunan ş e k i l l e r üzerinde boyutsal, konumsal ve yÖnsel dönüşümler yaparak bunlarla düzlemde bir b i l e ş im yaratma olanağı getirmektedir. İzlence i l e istenen b i r çözüm elde e d i l d i ğ i zaman, çözümün s a y ı s a l çizicide b i r düzlemsel çizimi yapılabilmektedir. İzlencenin içerdiği grafik sözlük ve kullanım komutları b i r Örnek i l e b i r l i k t e açıklanmaktadır.

REFERENCES

References: 

GALLENSON, L. A Graphics Tablet Display for Use Under
Timesharing, Washington, D.C.: Thompson Books,
1967.
GINGER: Graphics I n t e r a c t i o n with General Element.
ABACUS Occasional Paper,-n.65, University of
Strathclyde, Glasgow, March 1975.
GREENBERG, D.P. Computer Graphics in Architecture.
Scientific American., v,230, n; 5, May 1974.
ÖZGÜÇ, B. "An I n t e r a c t i v e Algorithm for Architectural
Drafting." Unpublished Master of Architecture
Thesis, Middle East Technical University, Ankara,
19 75.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com