You are here

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Anabilim Dalı'nın / Bölümü'nün 2004-2009 Yılları Arasındaki Çalışmaları

2004-2009 Activities of the Department of the History of Science, Faculty of Letters, Istanbul University

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This report summarizes the education, research and publication activities of Istanbul University Faculty of Letters Department of the History of Science from 2004 to 2009. Graduate and post-graduate curricula, abstracts of the M.A. and Ph.D. theses completed at the Department, papers and communications prepared by staff members, as well as the conferences by the invited lecturers, the meetings organized by the Department of the History of Science are listed. The Department's biannual academic journal Osmanlı Bilimi Araştırmaları / Studies in Ottoman Science (ed. Feza Günergun), and the web-site www.bilimtarihi.org are also reviewed.
Abstract (Original Language): 
Bu makalede İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü'nün 2004 yılından 2009 yılı sonuna kadar süredeki eğitim ve araştırma faaliyetinin tanıtılması amaçlanmıştır. Lisans ve Lisansüstü ders programları, bölümde hazırlanmış yüksek lisans ve doktora tezlerinin özetleri, bölüm öğretim üyeleri tarafından hazırlanan bildirilerin listeleri, davet edilen bilim adamlarının konferansları ve Bilim Tarihi Bölümü tarafından organize edilen toplantılar, bölüm öğretim üyelerinin başka kurumlarda verdikleri dersler ve seminerler ile yurtiçi ve yurtdışı sempozyumlardaki sunumlarına da yer verilmiştir. Bu yazıda ayrıca, Bölüm'ün akademik süreli yayını Osmanlı Bilimi Araştırmaları / Studies in Ottoman Science (ed. Feza Günergun) ile www.bilimtarihi.org web sitesi tanıtılmıştır.

REFERENCES

References: 

" İstanbul Üniversitesi'nde Fen Bilimlerinde Araştırmanın Kurumsallaşması: 1933 Reformu'nu izleyen otuz yıl içinde yapılan doktoralar," Türkiye'de Üniversite Anlayışının Gelişimi (1861-1961), Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, Ankara TÜBA 2007, s. 163-189, 501-517 (ekler). (kitap içinde bölüm, Feza Günergun ile birlikte)
• "Nuclear energy and atomic bomb in the Turkish press during the early years of Cold War: A study based on newspapers Cumhuriyet and Akşam", Science and Technology in European Periphery VIth Meeting, (İstanbul Üniversitesi, 18-22
Haziran 2008), İstanbul 2008, s.91-95.
• "Turkey's participation to the 'Atoms for Peace' program: Expectations and consequences", XXIIIInternational Congress of History of Science and Technology: Ideas and Instruments in Social Context, (Budapest, 28 July - 2 August 2009), Book
of Abstracts, Budapest 2009, s. 306.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com