You are here

TAKİYÜDDİN İBN MARUF'UN ONDALIK KESİRLERİ TRİGONOMETRİ VE ASTRONOMİYE UYGULAMASI

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (Original Language): 
Türk bilim tarihi, tarihimizin en bakir sahalarından biridir. Bu durum hem yerli hem de yabancı tarihçilerin (ve diğer zümrelerin) zihinlerinde, Türklerin bilimle ilgilenmedikleri, "Kalem elüi değil, kılıç ehli" oldukları zannınm doğmasına ve giderek yaygınlaşıp yerleşmesine neden olmuştur. Oysa el-Hârİzmî, Abdülhamid ibn Türk, Fârâbî, İbn Sinâ, Beyrûnî, Uluğ Bey ve Ali Kuşçu gibi Ortaçağ İslâm Dünyası'nın önde gelen birkaç ismi bile, bu iddianın tarihî hakikatlerle bağdaşmadığını göstermeye ve kanıtlamaya yeterlidir. Biz bu çalışmamızda, bu bilginlere nisbetle daha az tanınan ancak bilimsel yönü en az bunlar kadar kuvvetli olan başka bir bilginimizin, Osmanlı matematikçi ve astronomlarından Takiyüddin ibn Marufun (1521-1585) ondalık kesirler konusundaki faaliyetleri hakkında bilgiler vermek suretiyle onaltmcı yüzyılda Türk bilim hayatının hiç de küçümsenemeyecek bir düzeye ulaştığına dikkat çekmek istiyoruz.