You are here

BEDEN EĞİTİMİ İLE DİĞER ALANLARDAKİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN YETERLİK ALGILARI VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI

DETERMINATION AND COMPARISON OF PHYSICAL EDUCATION AND THE OTHER PRE-SERVICE TEACHERS’ SELF-EFFICACY BELIEFS AND ATTITUDES TOWARD TEACHING PROFESSION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study was to determine pre-service physical education teachers’ and the other pre-service teachers’ efficacy perceptions and their attitudes toward teaching profession and to display, in a comparative way, whether these perceptions and attitudes acquire a different character according to the independent variables obtained through personal information of students. 411 pre-service teachers from different departments at 4th grade took part in the study, 48 of whom are from Physical Education and Sports Department. ‘Efficacy Perception Scale of Pre-Service Teacher’ and ‘Attitude Scale Related to Teaching Profession’ were used to collect data as the instruments in the study. The findings of the study showed that there were not significant differences between pre-service teachers’ both efficacy perceptions and attitudes toward teaching profession and their departments (p>0.05). There were significant differences between pre-service physical education teachers’ efficacy perceptions and their academic success level (p<0.05), and between other pre-service teachers’ attitudes toward teaching profession and their gender (p<0.05). Also, positive correlation at moderate level was observed between both pre-service physical education teachers’ and the other pre-service teachers’ efficacy perceptions and their attitudes toward teaching profession (p<0.01).
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı; beden eğitimi ile diğer alanlardaki öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin yeterlik algıları ve tutumlarını belirlemek, bu algılar ve tutumların; öğrencilerin kişisel bilgilerinden elde edilen bağımsız değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını karşılaştırarak ortaya koymaktır. Çalışmaya, 48’i beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünde olmak üzere farklı bölümlerde öğrenim gören 411 4.sınıf öğrencisi katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; ‘Aday Öğretmenin Kendine İlişkin Yeterlik Algısı Ölçeği (Çakır ve diğ., 2000)’ ve ‘Öğretmenliğe İlişkin Tutum Ölçeği (Erkuş ve diğ., 2000)’ kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının yeterlik algıları ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının bölüm değişkenine göre değişmediği (p>0.05); beden eğitimi öğretmeni adaylarının yeterlik algılarının akademik başarı durumu değişkenine göre (p<0.05); diğer öğretmen adaylarının da öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının cinsiyet değişkenine göre (p<0.05) farklılaştığı; ayrıca hem beden eğitimi hem de diğer öğretmen adaylarının yeterlik algıları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasında pozitif yönde ve orta düzeyde bir korelasyon olduğu görülmüştür (p<0.01).

REFERENCES

References: 

Abbasoğlu, E. (2011). Beden eğitimi öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin
tutum ve benlik saygılarının incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
Akkaya, N. (2009). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının bazı
değişkenlere göre incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi
Dergisi, 25, 35-42.
Anderson, W.L. (1988). Attitudes and their measurement. J.P. Keeves (Ed.), Educational
research, methodology and measurement: An international handbook. New York,
NY: Pergamon Press.
Arkonaç, S.A. (2001). Sosyal psikoloji (2.Basım). İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.
Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory.
Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Bandura, A. (1989). Human agency in social cognitive theory. American Psychologist, 44,
1175-1184.
Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York, NY: Freeman.
Baykara-Pehlivan, K. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının sosyo-kültürel özellikleri ve
öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerine bir çalışma. Mersin Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 151-168.
Brouwers, A., Tomic, W. (2001). The factorial validity of scores on the teacher interpersonal
self-efficacy scale. Educational and Psychological Measurement, 61(3), 433-445.
Bulut, İ. (2009). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının
değerlendirilmesi (Dicle ve Fırat Üniversitesi örneği). Dicle Üniversitesi Ziya
Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 13-24.
Sandıkçı ve Öncü 2013;4(1):135-151
http://pjss.pau.edu.tr Pamukkale Journal of Sport Sciences
148
Burney, W.H. (2008). Applications of social cognitive theory to gifted education. Roeper
Review, 30, 130-139.
Büyüköztürk, Ş. (2008). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (9.Basım). Ankara: Pegem
Akademi.
Çakır, Ö. (2005). Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Lisans
Programı (İÖLP) ve eğitim fakülteleri İngilizce öğretmenliği lisans programı
öğrencilerinin mesleğe yönelik tutumları ve mesleki yeterlik algıları. İnönü
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(9), 27-42.
Çakır, Ö., Erkuş, A., Kılıç, F. (2000). Mersin üniversitesi 1999-2000 yılı öğretmenlik meslek
bilgisi programının (ÖMBP) çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi. Mersin
Üniversitesi Araştırma Fonu Saymanlığı EF (ÖÇ) 2000-1 Nolu Araştırma Projesi.
Çakır, Ö., Kan, A., Sünbül, Ö. (2006). Öğretmenlik meslek bilgisi ve tezsiz yüksek lisans
programlarının tutum ve özyeterlik açısından değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 36-47.
Çapri, B., Çelikkaleli, Ö. (2008). Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe İlişkin Tutum ve
Mesleki Yeterlik İnançlarının Cinsiyet, Program ve Fakültelerine Göre İncelenmesi.
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), 33-53.
Çeliköz, N., Çetin, F. (2004). Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine
yönelik tutumlarını etkileyen etmenler. Milli Eğitim, 162.
Çiçek-Sağlam, A. (2008). Müzik öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine
yönelik tutumları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 59-69.
Darst, P.W., Pangrazi, R.P. (2009). Dynamic physical education for secondary school
students (6th ed.). San Francisco, CA: Pearson Education.
Demirtaş, H., Cömert, M., Özer, N. (2011). Öğretmen adaylarının özyeterlik inançları ve
öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Eğitim ve Bilim, 36(159), 96-111.
Deryakulu, D. (2004). Eğitimde bireysel farklılıklar (2.Basım). Ankara: Nobel Yayın
Dağıtım.
Erişen, Y., Çeliköz, N. (2003). Öğretmen adaylarının genel öğretmenlik davranışları açısından
kendilerine yönelik yeterlik algıları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(4), 427-439.
Erkuş, A., Sanlı, N., Bağlı, M.T., Güven, K. (2000). Öğretmenliğe ilişkin tutum ölçeği
geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 25(116), 27-33.
Eş, Ü. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının ve
öğretmenlik mesleğini tercih etme nedenlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi. Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
Guskey, T., Passaro, P. (1994). Teacher efficacy: A study of construct dimensions. American
Educational Research Journal, 31, 627-643.
Gürbüztürk, O., Şad, S.N. (2009). Student teachers’ beliefs about teaching and their sense of
Sandıkçı ve Öncü 2013;4(1):135-151
http://pjss.pau.edu.tr Pamukkale Journal of Sport Sciences
149
self-efficacy Inonu University Journal of
the Faculty of Education, 10(3), 201-226.
Hacıoğlu, F., Alkan, C. (1997). Öğretmenlik uygulamaları-Öğretim teknolojisi. Ankara:
Alkım Yayınevi.
Hacıömeroğlu, G., Şahin-Taşkın, Ç. (2010). Fen bilgisi öğretmenliği ve ortaöğretim fen ve
matematik alanları (OFMA) eğitimi bölümü öğretmen adaylarının öğretmenlik
mesleğine ilişkin tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1),
77-90.
İnceoğlu, M. (1993). Tutum algı iletişim. Ankara: V Yayınları.
Karakaya, İ. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. A. Tanrıöğen (Ed.), Bilimsel araştırma
yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi (14.Basım). Ankara: Nobel Yayın ve Dağıtım.
Kaya, K. (2004). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine
yönelik tutumları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Kılıç, D., Bektaş, F. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik
tutumlarının değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim
Fakültesi Dergisi, 18, 15-25.
Mirzeoglu, D., Aktağ, I., Boşnak, M. (2007). Beden eğitimi öğretmeni, öğretmen adayı ve
beden eğitimi ve spor yüksekokullarında görev yapan öğretim elemanlarının mesleki
yeterlik duygusunun karşılaştırılması. Spor Bilimleri Dergisi, 18(3), 109-125.
Oğuz, A., Topkaya, N. (2008). Ortaöğretim alan öğretmenliği öğrencilerinin öğretmen
özyeterlik inançları ve öğretmenliğe ilişkin tutumları. Akademik Bakış, 14, 23-36.
Oral, B. (2004). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları.
Eğitim Araştırmaları Dergisi, 15, 88-98.
Öksüzoğlu, P. (2009). Beden eğitimi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin
yeterlik algıları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsü, Mersin.
Özdemir, S.M. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretim sürecine ilişkin öz- yeterlik
inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim
Yönetimi, 54, 277-306.
Özder, H., Konedralı, G., Perkan-Zeki, C. (2010). Öğretmen adaylarının öğretmenlik
mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve
Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(2), 253-275.
Papanastasiou, C. (2002). School, teaching and family influence on student attitudes toward
science: Based on TIMSS data for Cyprus. Studies in Educational Evaluation, 28,
71-86.
Sandıkçı ve Öncü 2013;4(1):135-151
http://pjss.pau.edu.tr Pamukkale Journal of Sport Sciences
150
Pehlivan, Z. (2010). Beden eğitimi öğretmen adaylarının fiziksel benlik algıları ve
öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının analizi. Eğitim ve Bilim, 35(156), 126-
141.
Saracaloğlu, A.S. (1992). Beden eğitimi öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumları.
Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, 3(1), 10-26.
Saracaloğlu, A.S., Kumral, O., Kanmaz, A. (2009). Ortaöğretim sosyal alanlar tezsiz yüksek
lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik yeterlikleri, kaygıları ve
akademik güdülenme düzeyleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
6(2), 38-54.
Saraç, N.E. (2007). İlköğretim ve ortaöğretim matematik bölümü öğretmen adaylarının çoklu
zeka alanlarının belirlenmesi ve matematik ile öğretmenlik mesleğine karşı
tutumlarının incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
Semerci, N., Semerci, Ç. (2004). Türkiye’de öğretmenlik tutumları. Fırat Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi, 14(1), 137-146.
Sherif, M., Sherif, C.W. (1996). Sosyal psikolojiye giriş II. (Çev: M. Atakay, A. Yılmaz).
İstanbul: Sosyal Yayınlar.
Sünbül, A.M. (2001). Bir meslek olarak öğretmenlik. Ö. Demirel, Z. Kaya (Ed.), Öğretmenlik
meleğine giriş. Ankara: Pegem Yayıncılık.
Şahin, F.S., Zade, B.M., Direk, H. (2009). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine
yönelik tutum ve yaşam doyum düzeyleri. XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı.
İzmir.
Şimşek, H. (2005). Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programına devam
eden öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1).
Tamer, K., Pulur, A. (2001). Beden eğitimi ve sporda öğretim yöntemleri. Ankara: Kozan
Ofset Yayıncılık.
Tanel, R., Kaya-Şengören, S., Tanel, Z. (2007). Fizik öğretmen adaylarının öğretmenlik
mesleğine ilişkin tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Pamukkale
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 1-9.
Thomas, J.R., Nelson, J.K. (1996). Research methods in physical activity (3rd ed.).
Champaing, IL: Human Kinetics.
Tschanen-Moran, M., Woolfolk-Hoy, A. (2001). Teacher efficacy: Capturing an elusive
construct. Teaching and Teacher Education, 17(7), 783-805.
Tuckman, B.W. (1991). Educational psychology: From theory to application. Orlando, FL:
Harcourt Brace Jovanovich.
Ünal, S., Ada, S. (2001). Öğretmenlik mesleğine giriş (2.Basım). İstanbul: Marmara
Üniversitesi Yayınları.
Sandıkçı ve Öncü 2013;4(1):135-151
http://pjss.pau.edu.tr Pamukkale Journal of Sport Sciences
151
Üstüner, M. (2006). Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik
çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 45, 109-127.
Varol, B. (2007). Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öğretmenlik
mesleğine ilişkin öz-yeterlikleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
Vural, B. (2004). Yetkin-ideal vizyoner öğretmen. İstanbul: Hayat Yayınları.
Yalız, D. (2010). Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının karşılaştırılması. Beden
Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5(1), 7-14.
Yılmaz, İ. (2010). Türkçe öğretmen adaylarının özel alan ve öz-yeterlik algıları.
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Erzurum.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com