You are here

FUTBOL KULÜPLERİNDE ÇALIŞAN ANTRENÖR VE YÖNETİCİLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE STRES KAYNAKLARININ İNCELENMESİ

ANALYSIS OF THE SOURCES OF STRESS OF COACHES AND MANAGERS WORKING IN FOOTBALL CLUBS BY THEIR PERSONALITY CHARACTERISTICS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study aims to identify the personality characteristics and sources of stress of coaches and managers working in football clubs in Istanbul and to reveal such personality characteristics which have impact on the sources of stress. In total, 75 people including 52 men and 23 women who work as coaches (55) and managers (20) in football clubs participated in the research. Eysenck Personality Inventory was used to identify the personality characteristics of managers and the Stress Scale (Garipoğlu) to determine the sources of stress. Descriptive statistics, correlation and regression analyses were used in the data analysis. As a result of the findings obtained, it was determined that the managers are extrovert in terms of their personality characteristics and the most visible source of stress was found to be “the stress they have with their colleagues.” A significant correlation was observed between the sources of stress and the personality characteristics (p<0.05). It was found that the stress levels of the sport managers are affected by their personality characteristics and sub-dimensions of pseudo personality and neuroticism have an apparent effect on the stress levels of the participating managers. It is considered that the results obtained will contribute to the methods to overcome the stress and shed light on the efforts to build the team spirit that underlies the sportive achievements.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, futbol kulüplerinde çalışan antrenör ve yöneticilerin kişilik özellikleri ile stres kaynaklarının belirlenmesi ve stres kaynakları üzerinde etkili olan kişilik özelliklerinin ortaya konulmasıdır. Araştırmaya futbol kulüplerinde antrenör (55) ve yönetici (20) olarak çalışan 52’si erkek ve 23’ü bayan toplam 75 kişi katılmıştır. Katılımcıların kişilik özelliklerinin tespiti için Eysenck Kişilik Envanteri, stres kaynaklarını belirleyebilmek için Stres Ölçeği (Garipoğlu) kullanılmıştır. Verilerin analizinde, tanımlayıcı istatistikler ile korelasyon ve regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda örneklemi oluşturan bireylerin dışa dönük kişilik yapısına sahip oldukları görülmüştür. Katılımcılarda strese yol açan etmenlerin başında iş arkadaşları gelmektedir. Stres kaynakları ile kişilik özelliği arasında anlamlı bir korelasyon gözlemlenmiştir (p<0.05). Antrenör ve yöneticilerin sahip olduğu kişilik özelliğine göre stres düzeylerinin etkilendiği, nörotisizm ve yalan kişilik alt boyutlarının, araştırmaya katılan bireylerin stres düzeyleri üzerinde belirgin bir şekilde etkili olduğu belirlenmiştir. Elde edilen sonuçların antrenör ve yöneticilerin stresle başa çıkma yöntemlerine katkı sağlayacağı, sportif başarının temelini oluşturan ekip ruhunu oluşturma çabalarına ışık tutacağı düşünülmektedir.
FULL TEXT (PDF): 
77-90

REFERENCES

References: 

1. Altuntaş E (2003). Stres yönetimi, Alfa Yayınları, İstanbul.
2. Altuntaş S, Seren Ş (2010). Yönetici Hemşirelerin Yönetsel Stres Nedenleri,
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 13: 3.
3. Budak G, Sürgevil O (2005). Tükenmişlik ve Tükenmişliği Etkileyen Örgütsel
Faktörlerin Analizine İlişkin Akademik Personel Üzerinde Bir Uygulama.
D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, 20(2): 95-108.
4. Balcıoğlu İ, Doğrul A (2011). Stresin Sosyal Yönü, Türkiye Klinikleri Psikiyatri
Özel Dergisi 2011;4(3):1-5.
5. Davis K, Newstrom JW (1988). Organizational Behavior; Human Behavior at
Work, McGraw-Hill İnc., 9 Edition, New York, 410-415.
6. Demirel Y, Akça F (2011). İşe Bağlı Stresin Duygusal Bağlılık Üzerine Etkisi:
Sağlık Sektörü Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma, İletişim Fakültesi Dergisi,
http://iudergi.com/tr/index.php/iletisim/article/viewFile/8317/7691, Erişim Tarihi:
07.02.2012.
7. Deniz Ü, Kesicioğlu OS (2012). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Kişilik
Özelliklerinin Bazı Değişkenlerle İlişkisinin İncelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), Cilt 13, Sayı 2, Sayfa 1-13.
8. Emhan A, Çayır C (2010). Girişimcilerin Stres ile Başedebilmesinde Tinsel
Değerlerin Etkisi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24,
Sayı: 2.
9. Ertekin Y (1993). Stres ve Yönetim, TODAİ Yayınları, No:293, Ankara.
10. Eysenck HJ, Eysenck SB (1975). Manual of the Eysenck personality
questionnaire (adult and junior), London: Hodder & Stoughton.
11. Garipoğlu E (2007). Stres Yönetimi ve Banka Çalışanları Üzerine Yapılan Bir
Araştırma, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı
Türksoy ve diğ. 2013;4(1):77-90
http://pjss.pau.edu.tr Pamukkale Journal of Sport Sciences
90
Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
12. Hargreaves G (1999). Stresle Baş Etmek, çev. Ali Cevat Akkoyunlu, Doğan
Kitap, 1999.
13. İnal AN (2004). Futbolda Eğitim Öğretim. Nobel Yayın Dağıtım, 2.
Geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Baskı, Ankara.
14. İşsever H, Önen L, Sabuncu HH, Altunkaynak O (2001). Personality
Characteristics, Psychological Signs And Anxiety Levels Of Drivers Who Are İn,
Türkiye Klinikleri Dergisi, Volume: 2, No: 1.
15. Karancı AN, Dirink G, Yorulmaz, O (2007). Eysenck Kişilik Anketi-Gözden
Geçirilmiş Kısaltılmış Formunun Türkiye’de Geçerlilik ve Güvenilirlilik
Çalışması, Türk Psikiyatri Dergisi, 18 (3).
16. Kessler RC, Price RH, Wortman, CB (1985). Social factors in psychopathology.
Stres, social support and coping processes, Anal Review of Psychology, 36, 531-
535.
17. Morris CG (2002). Psikolojiyi anlamak, çev. Belgin Ayvaşık, Melike Sayıl, Türk
Psikoloji Derneği Yayını, 491-495.
18. Özçelik S (2005). Kişilik Özellikleri, Stres, Güven ve Aile İlişkileri Faktörlerinin
Performansa Etkisi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, s.138.
19. Parkes KR (1984). Locus of control, cognitive appraisal and coping in
stressful episodes, J Pers Soc Psychol, 46(3): 655-668.
20. Robazza C, Bertollo M, Bortoli L (2006). Frequency and Direction of
Competitive Anger in Contact Sports. Journal of Sports Medicine And Physical
Fitness, 46 (3): 501-508.
21. Türksoy A, Sönmez N (2009). Süper Lig ve I. Lig Futbol Oyuncularının
Antrenörlerinde Algıladıkları Lider Davranışlarının Sporcu Tatminine Etkisi, III.
Ulusal ve Futbol Bilim Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya, 514
22. Yıldız M (2009). Amatör ve Paf Liginde Oynayan Futbolcuların Kişilik Tipleri ve
Sürekli Öfke-Öfke İfade Tarzlarının İncelenmesi, Atabes bd, 11(3): 15-27.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com