You are here

SUYA DAYALI REKREASYON İŞLETMELERİNİN PROFİLLERİ: ANTALYA ÖRNEĞİ

THE PROFILE OF WATER-BASED RECREATION ENTERPRISES: ANTALYA CASE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Aim of this study is to define the general profile of enterprises in water based recreation branch in Antalya. A total of 340 water based recreation enterprises which serve on water (286), under water (130), in rafting (36) and in canoe (2) branches as data of Antalya Provincial Directorate of Culture and Tourism is the population of this study. Sampling group of this study is formed by using simple random sampling method. 122 volunteer enterprises which are serving in water based recreation in different places of Antalya were included. As data collecting tool for this descriptive study, a questionnaire form which was developed by researchers was applied by using the interview technique. The survey included totally nine questions to find out the field of activity, cost of investment, place and age of enterprises, problems they meet, approach to customer satisfaction supervision, and characteristics of human resources. Data which was collected from survey was analyzed by using descriptive analyses such as frequency (f), percentage (%), mean ( ), and standard deviation (SS). As a result of this study; it was found that most of enterprises are in the business for over 11 years; most of them are renters of state or in hotels; entrepreneurs meet some bureaucratic and financial difficulties in the process of foundation and business; most of entrepreneurs expect recession in the next future; customer satisfaction is measured mostly by observation of managers or chiefs, and interview with costumers.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı; Antalya ilinde Suya Dayalı Rekreasyon (SDR) alanında faaliyet gösteren işletmelerin profillerinin belirlenmesidir. Araştırmanın evreni, Antalya il sınırları içerisinde 286’sı su üstü, 130’u sualtı, 36’sı rafting ve 2’si kano alanlarında faaliyet gösteren toplam 340 SDR işletmesinden oluşmaktadır. Bu çalışmanın örneklemini, Antalya Merkez, Lara-Kundu, Kadriye, Kiriş-Çamyuva, Kaş, Beşkonak ve Beldibi’nde 2010 yılı yazında SDR alanında faaliyet gösteren işletmeler arasından, işletmelerin unvanlarına göre sıralanan listede her üç işletmeden biri çalışmaya dâhil edilmiştir ve toplam 122 SDR işletmesi ile görüşülmüştür. Durum tespitine yönelik bu çalışmada veri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu kullanılmıştır. Anket formu ile işletme sahipleri ve/veya yöneticilerine, işletmenin faaliyet alanı, yatırım maliyeti, faaliyet yeri, süresi, kuruluş ve faaliyet sırasında yaşanan zorluklar, müşteri memnuniyeti denetimi, sektör öngörüsü ve insan kaynaklarına yönelik verileri almak için toplam dokuz soru yöneltilmiş ve araştırmada yüz yüze görüşme tekniği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde frekans (f), yüzde (%), ortalama (  ) ve standart sapma (SS) gibi tanımlayıcı istatistiksel teknikler kullanılmıştır. Sonuç olarak; SDR işletmelerinin çoğunluğu sahillerde olmak üzere büyük çoğunluğu 11 yıl ve daha fazla bir süredir, otellerde veya kamuda kiracı olarak faaliyetlerini yürütmekte, kuruluş aşamasından itibaren başta bürokratik zorluklar olmak üzere, finansal, niteliksiz (ödeme gücü az olan) müşterilerin çoğunlukta olması ve kötü rekabetin varlığı gibi sorunlar ile karşılaşmaktadırlar. Daha çok sektörün daralacağına dair öngörülere sahip olan SDR işletmelerinde müşteri memnuniyeti daha çok işletme sahipleri, müdürler veya şeflerin gözlemlerine ve müşterilerle bire bir görüşmeleri ile ölçülmeye çalışılmaktadır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Ardahan, F. (2010). Sektör odaklı mesleki eğitim, sektörün işletmecilik eğitiminden
beklentileri: Antalya örneği, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14 (20): 55–
76.
Ardahan, F. (2006). Pansiyon işletmeciliği, sorunları ve çözüm önerileri, Isparta: 2. Ulusal
Eğirdir Turizm Sempozyumu Bildiriler Kitabı: 139-148.
Ardahan, F. (2003). Turizmde franchising ve Türk evi pansiyonları franchising model önerisi
ve uygulaması. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Atalay, A., (2007). Osmanlı ve genç Türkiye Cumhuriyeti döneminde sporda batılılaşma
hareketleri, Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri Dergisi, 2 (2): 30–35.
Bell, S. (2001). Design for Outdoor Recreation, China: Midas Printing.
Case, L. (1997). Fitness Aquatics, Human Kinetics: Hong Kong.
Jennings, G. (2007). Water-Based Tourism, Sport Leisure, and Recreation Experiences, New
York: Elsevier.
Kıngır, S. (2005). Bir hizmet işletmesi olarak beş yıldızlı otel işletmelerindeki yönetsel
sorunlar, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15: 457-481.
Moreno B. (1996). Making Splash, American Fitness, 4 (3): 30–34.
Odabaşı, Y. (2006). Müşteri İlişkileri Yönetimi. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
Pigram, J.J. Jenkins, J.M. (2006). Outdoor Recreation Management. Oxon: Routledge.
Özdemir, N. (2007). Osmanlı tüketim kültürü, eğlence ve yazılı medya ilişkisi, Milli Folklor
Dergisi, 19 (73): 12–22.
Özmaden, M. (2006). TİCİ dönemi sporla ilgili gelişmeler ve dönemin spor anlayışı, Atatürk
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 8 ( 2): 11–25.
Pigram, J.J. Jenkins, J.M. (1999). Outdoor Recreation Management. New York: Routledge,.
Schwark, C. (2006). Fit mit der Aquanudel. Aachen: Meyer & Meyer Verlag,.
Şimşek, M. Ş. (2002). İşletme Bilimlerine Giriş, Konya: Günay Ofset.
Tanrıvermiş, E. (2000). Ankara Koşullarında Suya Dayalı Rekreasyon-Spor Faaliyetlerinin
Planlanması Üzerine Bir Araştırma (Basılmamış Doktora Tezi). Ankara: Ankara
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Turgut ve Ardahan 2013;4(1):01-15
15
http://pjss.pau.edu.tr Pamukkale Journal of Sport Sciences
Toivonen, A.L. Roth, E. Navrud, S. Gudbergson, G. Appelblad, H. Bengtsson, B. Tuunainen,
P. (2004). The Economic value of recreational fisheries in Nordic Countries,
Fisheries Management and Ecology, 11 (1): 1–14.
Türksoy, A. (2005). Otel işletmelerinden dış kaynaklardan yararlanma (Outsourcing). Ege
Akademik Bakış, 5 (1): 11–18.
Yılmaz, Ş. (2007). Rekreasyon Faaliyetlerinin Yönetim ve Organizasyonu “Antalya
Bölgesindeki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerine Yönelik Bir Uygulama” (Basılmamış
Yüksek Lisans Tezi) Antalya: Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Wilkie, D. ve Juba, K. (1996). The Handbook of Swimming, Singapore: Kyodo Typeset.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com