You are here

Keman Eğitiminde Kullanılan M. Crickboom Metodunun Birinci Fasikülünün İncelenmesi

Analysis of the First Fascicle of M. Crickboom Method in Violin Education

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.9779/PUJE755

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Methods created to be used for instrument education are intended to provide and improve skill-based (psycho-motor) behaviors of students. Since they involve a systematic structure, these methods are often used in violin education as a branch of musical instrument education. Entry-level first fascicle of M. Crickboom Method which is one of these methods is the subject of this research. In this research, violin playing techniques in the fascicle are examined, and analyzed the subjects; contents of the method in terms of learning, to which degree it includes the researches about right and left hand techniques required to play violin, and what are technical and musical specifications of exercises, etudes and songs used in this method.
Abstract (Original Language): 
Çalgı eğitiminde kullanılmak üzere oluşturulan metotlar, öğrencilerin becerişsel (psikomotor) alan davranışlarını kazandırmaya ve geliştirmeye yöneliktir. Sistematik olması sebebiyle metotlar, çalgı eğitiminin bir dalı olan keman eğitiminde de sıklıkla kullanılmaktadır. Bu metotlardan M. Crickboom Metodu’nun başlangıç düzeyindeki birinci fasikülü araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Bu çalışmada, fasikülde yer alan keman çalma teknikleri incelenerek; metodun öğretim açısından içeriği, keman çalmak için gerekli olan sağ ve sol el tekniklerine ilişkin çalışmaları ne ölçüde kapsadığı; alıştırmaların, etütlerin ve parçaların teknik ve müziksel özelliklerinin neler olduğu araştırılmıştır.

REFERENCES

References: 

Arıkan, R. (2007). Araştırma teknikleri ve rapor hazırlama. (6. Baskı). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
Aydar, S. Ç. (2002). Evrensel viyola eğitiminin Türkiye boyutu içinde ulusal ekol yaratma araştırması.
Yayımlanmamış Sanatta Yeterlilik Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
İzmir.
Bademci, V. (2012). Becerişsel alan, erişimin ölçülmesi ve bazı kavramların Türkçe karşılıkları: Erişim
(performance), bellilendirme (assessment), çıkın (portfolio), bellik (rubric). Dicle Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(8), 44-55.
Bademci, V. (1999). Hedefin davranışlara çevrilmesi, davranışlardan seçmeli test maddelerinin
yazılması. (Genişletilmiş 3. Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi.
Burubatur, M. (2006). Eğitim fakülteleri müzik eğitimi anabilim dallarında birinci sınıf 1. ve 2.
yarıyıl viyolonsel eğitiminde en çok kullanılan metot, etüt ve egzersizlerin incelenmesi.
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
Crickboom, M. (1929). Violinschule, theorie und praxis in 5 heften – Vol.I. (Alm. Çev. A. Rappoldi).
Brüksel: Schott Edition.
Ertürk, S. (1998). Eğitimde program geliştirme. (10. Baskı). Ankara: Meteksan.
Günay, E. ve Uçan, A. (1975). Mektupla yükseköğretim, eğitim enstitüleri müzik bölümü, kemanüçüncü
mektup. Ankara: Mektupla Öğretim Merkezi.
Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. (20. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Odabaş, S. ve Erozan, E. (2012). Eğitim bilimlerinde yeni yaklaşımlar. Ankara: Yediiklim Yayıncılık.
Özçelik, D. A. (1998). Ölçme ve değerlendirme. (Genişletilmiş 3. Baskı). Ankara: ÖSYM Yayınları.
Say, A. (2005). Müzik sözlüğü. (İkinci basım). Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
Say, A. (2003). Müzik tarihi. (Beşinci basım). Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
Selanik, C. (2010). Müzik sanatının tarihsel serüveni, müziğin görkemli yolculuğu. (2. Baskı). İstanbul:
Doruk Yayımcılık.
Senemoğlu, N. (2012). Gelişim, öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. (21. Baskı). Ankara:
Pegem Akademi.
Sönmez, V. (2010). Program geliştirmede öğretmen el kitabı. (16. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
Tarman, S. (2006). Müzik eğitiminin temelleri. Ankara: Müzik Eğitimi Yayınları.
Turgut, M. F. (1988). Eğitimde ölçme ve değerlendirme metotları. (6. Baskı). Ankara: Saydam
Matbaacılık.
Türk Dil Kurumu. (2009). Türkçe sözlük. (10. Baskı). Ankara: TDK Yayınları.
Uçan, A. (1997). Müzik eğitimi temel kavramlar- ilkeler- yaklaşımlar. (Genişletilmiş 2. Basım). Ankara:
Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
Uçan, A. (1980). Çevreden evrene keman eğitimi üzerine. Çağdaş Eğitim Dergisi, 5(47), 19-27.
Yener, F. (2001). Müzik kılavuzu. (Genişletilmiş 6. Basım). İstanbul: Remzi Kitabevi.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (7. Baskı). Ankara:
Seçkin Yayıncılık).
http://www. tdk.gov. t r / i n d ex.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.
GTS.549867bd3fa161.79112828 (İnternetten 22 Aralık 2014’te alınmıştır).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com