You are here

Ortaokul (5., 6., 7., ve 8. Sınıf) Öğrencilerinin Daimi Bilim Öğrenme Motivasyonlarının İncelenmesi

Investigation of Secondary School Students’ (5th, 6th, 7th and 8th Grades) Continuous Motivation for Science Learning

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.9779/PUJE810

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to determine the reflection of 2013 Science Curriculum on students’ continuous motivation for science learning. Moreover, the variables which are thought to have an impact on continuous motivation for science learning were examined in terms of gender, last grades of science course, membership of an academic journal, books read on science, movies watched on science, out-of-school activities on science and having family members interested in science. As a descriptive study, the sample consisted of a total of 356 students in Denizli in 2015-2016 academic year. To collect the data, “Continuous Motivation for Science Learning” questionnaire was used. According to the analyses, continuous motivation of secondary school students for science learning significantly differed in terms of their class. Furthermore, their continuous motivation was significantly affected by the variables of students’ average means of science course, membership of an academic journal, books read on science, movies watched on science, and out-of-school activities on science. There was no significant difference between gender, and having a family member interested in science, and continuous motivation for science learning.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı 2013 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nın, öğrencilerin daimi bilim öğrenme motivasyonlarına yansımalarını belirlemek ve daimi bilim öğrenme motivasyonu üzerinde etkilerinin olabileceği düşünülen; öğrencilerin cinsiyetleri, fen bilimleri dersinden aldıkları son notları, bilimsel bir dergiye üyelikleri, bilimle ilgili okudukları kitaplar, bilimle ilgili izledikleri filmler, okul dışında bilimle ilgili katıldıkları etkinlikler ve ailelerinde bilimle ilgilenen kişilerin olup olmadığı gibi değişkenleri incelemektir. Betimsel tarama modelinde desenlenen araştırmanın örneklemini, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında ortaokulda öğrenim gören 94 beşinci sınıf, 93 altıncı sınıf, 84 yedinci sınıf ve 85 sekizinci sınıf olmak üzere toplam 356 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Daimi Bilim Öğrenme Motivasyonu (Continuous Motivation for Science Learning)” ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadan sonucunda, ortaokul öğrencilerin daimi bilim öğrenme motivasyonlarının, sınıf düzeyleri, fen bilimleri dersinden aldıkları not ortalamaları, bilimsel bir dergiye üyelikleri, bilimle ilgili okudukları kitaplar, izledikleri filmler ve okul dışında bilimle ilgili katıldıkları etkinliklere göre anlamlı farklılık gösterdiği; cinsiyetlerinin ve ailelerinde bilimle ilgilenen kişilerin olup olmaması ile ise öğrencilerin daimi bilim öğrenme motivasyonları arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı belirlenmiştir.

REFERENCES

References: 

Akbaba, S. ve Aktaş, A. (2005). İçsel Motivasyonun Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. M.Ü.
Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı 21, Sayfa : 19-42.
Altıngül-Yorgancı, B. (2010). Öğretmenlerin, Öğretmen Adaylarının ve Öğrencilerin Motivasyonu
Algılama Farklılıkları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri
enstitüsü, Balıkesir.
Altun, F. ve Yazıcı, H. (2010). Öğrencilerin Okul Motivasyonunu Yordayan Bazı Değişkenler.
International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 11-13 November,
Antalya-Turkey.
Baştürk, R. (2010). Bütün Yönleriyle SPSS Örnekli Nonparametrik İstatistiksel Yöntemler. Anı Yayıncılık:
Ankara.
Demir, R., Öztürk, N. ve Dökme, İ. (2012). İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersine
Yönelik Motivasyonlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 23, sayfa 1 – 21.
Deniş Çeliker, H., Tokcan, A. ve Korkubilmez, S. (2015). Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Bilimsel
Yaratıcılığı Etkiler mi?. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 12,
Sayı: 30, s. 167-192.
Erdoğan, D., Çakır, M., Gürel, C. ve Şeker, H. (2015). Daimi Bilim Öğrenme Motivasyonu Ölçeği’nin
Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 2015, Cilt 5, Sayı 2, 125-136.
Ertem, H. (2006). Ortaöğretim Öğrencilerinin Kimya Derslerine Yönelik Güdülenme Tür (İçsel ve Dışsal)
Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Balıkesir Üniversitesi.
EURYDICE (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency). (2012). Avrupa’da Fen Eğitimi:
Ulusal Politikalar, Uygulamalar ve Araştırma. (http://eacea.ec.europa.eu/education/
eurydice/thematic_studies _en.php) .
Fortus, D. & Vedder-Weiss, D. (2014). Measuring students’ continuing motivation for science
learning. Journal of Research in Science Teaching, 51 (4), 497-522.
Kuyper, H.,. Van der Werf, M.P.C & Lubbers, M.J. (2000). Motivation, MetaCognition and Self-
Regulation as Predictors of Long Term Educational Attainment, Educational Research and
Evaluation, 6:3, 181-205.
Lai, E. R. (2011). Motivation: A Literature Review, Research Report. Always Learning, Pearson. (http://
images.pearsonassessments.com/images/tmrs/Motivation_Review_final.pdf ).
Maehr, M. L. (1976). Continuing motivation: An analysis of a seldom considered educational
outcome. Review of Educational Research, 46(3), 443-462.
MEB (2013). İlköğretim Kurumları Fen Bilimleri Dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı.
Ankara.
KAYNAKÇA
Asiye Bahtiyar, Bilge Can
Mertens, D. M. (1998). Research methods in education and psychology: Integrating diversity with
quantitative and qualitative approaches. London: Sage Publications.
Osborne, J., Simon, S. ve Collins, S. (2003). Attitudes towards science: A reviewof the literature and
its implications. International Journal of Science Education, 25(9), 1049–1079.
Pascarella, E.T.,Walberg, H. J., Junker,L. K. ve Heartel, G. D. (1981). Continuing motivation in science
for early and late adolescents. American Educational Research Journal, 18(4), 439–452.
Patrick, H., & Yoon, C. (2004). Early adolescents’ motivation during science investigation. The
Journal of Educational Research, 97(6), 319–328
Shernoff, D. V. ve Hoogstra, L. (2001). Continuing Motivation Beyond the High School Classroom.
New Directions in Child and Adolescent Development, 93, 73-87.
Speering, W. ve Rennie, L. (1996). Students’ perceptions about science: The impact of transition
from primary to secondary school. Research in Science Education, 26(3), 283–298.
Tuan, H.L, Chin, C.C. ve Shieh, S.H. (2005). The development of a questionnaire to measure
students’ motivation towards science learning. International Journal of Science Education,
27(6), 639-654.
Uzun, N. ve Keleş, Ö. (2012). İlköğretim öğrencilerinin fen öğrenmeye yönelik motivasyon
düzeylerinin değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
9 (20), 313-327.
Yenice, N., Saydam, G. ve Telli, S. 2012. İlköğretim Öğrencilerinin Fen Öğrenmeye Yönelik
Motivasyonlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim
Fakültesi Dergisi (KEFAD), Cilt 13, Sayı 2, Ağustos 2012, Sayfa 231-247.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com