You are here

Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutumları İle Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

The Research On Evaluatıon Of Prospectıve Teachers' Democratıc Attıtudes And Problem Solvıng Skılls According As Different Variables

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is evaluation of prospective teachers' democratic attitudes and problem solving skills in frames of different variables. In this study, 360 students who study Primary School Education (Division of Primary School Education and Science Education), Foreign Language Departmant (Division of English Language Education) and Turkish Language Education (Division of Turkish Language Education) were taken as a sample from Çanakkale Onsekiz Mart University. Research data was collected through questionnaires developed by Heppner and Peterson (1982) that adapted to Turkish by Sahin, Sahin and Heppner (1993) and Gözütok (1995). Çollected data was analyzed using t test and Anova and then study results were examined via charts. The study results reveal that there are differences among prospective teachers' views about self democratic attitudes depending on sex, teaching types but there is no difference between prospective teachers' views about self democratic attitudes depending on grade level, their teaching divisions, parents academic background. On the other hand, there are differences among prospective teachers' views about self problem solving skills depending on their teaching divisions, grade level, their fathers' academic background but there is no difference among prospective teachers' views about self problem solving skills depending on sex, teaching types and their mothers' academic background.
Abstract (Original Language): 
Araştırmanın temel amacı, öğretmen adaylarının demokratik tutumları ile problem çözme becerilerinin farklı değişkenler açısından değerlendirilmesidir. Araştırmada, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesinin İlköğretim Bölümü (Sınıf Öğretmenliği ABD ve Fen Bilgisi Öğretmenliği ABD) Yabancı Diller Bölümü (İngilizce ABD) ve Türkçe Öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören 360 öğretmen adayı örneklem grubuna alınmıştır. Veri toplamak için Gözütok (1995) tarafından geliştirilen "Demokratik Tutum Ölçeği" ve Heppner ve Peterson (1982) tarafından geliştirilen ve Şahin, Şahin ve Heppner (1993; Akt: Savaşır ve Şahin, 1997) tarafından Türkçe'ye uyarlanan "Problem Çözme Envanteri" kullanılmıştır. Ölçek yoluyla elde edilen veriler, t test ve Anova kullanılarak analiz edilmiş ve tablolaştırılarak yorumlanmıştır. Sonuçta, öğretmen adaylarının cinsiyetlerine, öğrenim şekillerine göre demokratik tutumları ile ilgili görüşleri arasında farklılık olduğu, öğrenim gördükleri sınıflara, anabilim dallarına, annelerinin ve babalarının öğrenim durumlarına göre farklılık olmadığı bulunmuştur. Diğer taraftan, problem çözme becerileriyle ilgili olarak da, öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri sınıflara, anabilim dallarına ve babalarının öğrenim durumlarına göre görüşleri arasında farklılığın olduğu; cinsiyet, öğrenim şekilleri ve annelerinin öğrenim durumlarına göre farklılığın olmadığı ortaya çıkmıştır.

REFERENCES

References: 

Acun-Kapıkıran, N. Ve Fiyakalı, C. (2006). "Lise Öğrencilerinde Akran Baskısı Ve Problem Çözme."
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
18. Altun, İ. (2003). "The Perceived Problem Solving Ability And Values Of Student Nurses And
Midwives." Nurse Education Today, 23, 575-584.
Altunçekiç, A., Yaman, S. Ve Koray, Ö. (2005). "Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlilik İnanç Düzeyleri
Ve Problem Çözme Becerileri Üzerine Bir Araştırma (Kastamonu İli Örneği)." Kastamonu Eğitim
Dergisi,
13(1), 93-102.
Alnıak, Ş. Ve Dinçer, Ç.
(2005)
. "The Evaluation Of Interpersonal Problem Solving Skills Of The
Children Attending To The Preschools Applying Different Educational Approaches." Ankara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38(1), 249-266. Arı, R. Ve Seçer, Z. Ş. (2003). "Farklı Ana Baba Tutumlarının Çocukların Psikososyal Temelli
Problem
Çözm
e Becerilerine Etkisinin İncelenmesi." S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10,
451-456.
Baker, R. S. (2003). "A Prospective Longitudinal Investigation Of Social Problem Solving Appraisals
O
n Adjustment To University, Stress, Health, And Academic Motivation And Performance." Personality And Individual Differences, 35, 569-591.
Bora,
A
. Ve Üstün, İ. (2005). "Sıcak Aile Ortamı: Demokratikleşme Sürecinde Kadın Ve Erkekler." İstanbul: Tesev Yayınları.
Çelikten, M. Ve Yeni, Y. (2004). "Okul Müdürlerinin Liderlik Ve Yöneticilik Özelliklerinin Cinsiyet
Açısından Değerlendirilmesi." Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(2), 305-314. D'zurılla, T.J. And Goldfrıed, M. R. (1971). "Problem Solving And Behavior Modification." Journal
Of Abnormal Psychology, 78, 107-126. Dubow, E.F. And Tısak, J. (1989). "The Relation Between Stressful Life Events And Adjustment İn
Elementary School Children: The Role Of Social Support And Social Problem-Solving Skills."
Child Development, 60 (6), 1412-1423.
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2007 (2) 22. Sayı 22
Epstein, H. L., Paluch, R. A., Gordy, C. C., Saelens, E. B. & Ernst, M. M. (2000). "Problem Solving İn The Treatment Of Childhood Obesity." Journal Of Consulting And Clinical Psychology, 68 (4), 717-721.
Forgatch, S. M.
(1989)
. "Patterns And Outcome İn Family Problem Solving: The Disrupting Effect Of
Negative Emotion." Journal Of Marriage And Family, 51 (1), 115-124. Gözütok, F. D. (1995). Öğretmenlerin Demokratik Tutumları. Ankara: Türk Demokrasi Vakfı
Yayınları, 41—43.
Güçray, S.
(2003)
. "The Analysis Of Decision Making Behaviors And Perceived Problem Solving Skills İn Adolescents." The Turkish Online Journal Of Educational Technology, 2 (2), Article 5. İnternetten 07 Nisan 2007'de Http://Www.Tojet.Net/Articles/225.Htm Adresinden Alınmıştır.
Henton, J., Marotz-Baden, R. & Kıeren, D. (1979). "Problem Solving İn The Classroom." The Family
Coordinator, 28 (1), 91-96.
Heppner, P.P. & Petersen, C.H. (1982). "The Development And Implications Of A Personal Problem
Solving Inventory." Journal Of Counseling Psychology, 29(1), 66-75. Jaffee, B., W & D' Zurılla, T. J. (2003). "Adolescent Problem Solving, Parent Problem Solving,And
Externalizing Behavior İn Adolescents." Behaviour Therapy, 34, 295-311. Kant, L.G., D'zurılla, T.J. & A. Olıvares-Maydeu (1997). "Social Problem Solving As A Mediator
Stress-Related Depression And Anxiety İn Middle Aged And Elderly Community Residents."
Cognitive Therapy And Research, 21 (1), 73-96. Kıncal, R. (2004). "VatandaşlıkBilgisi." Ankara: Nobel Yayınevi.
Kılıç, A. Ve Koç, M. (2003). "Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Düzeylerinin Mesleki Eğitim Programları Açısından Karşılaştrılması." N. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 1-17.
Korkut, F. (2002). "Lise Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri." Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 177-184.
Marrı, R. A. (2005). "Building A Framework For Classroom-Based Multiculturel Democratic
Education: Learning From Three Skilled Teachers." Teachers College Record, 107 (5), 1036¬1059.
Morero, F. O., Maydeu-Olıvares, A., Nygren, E. T., Whıte, J. R., Fernandez, N. P. & Skewes, C. M.
(2006). "Social Problem Solving Predicts Decision Making Styles Among Us Hispanics."
Personality And Individual Differencens, 41, 307-317. Morgan,
T
. C. (2005). Psikolojiye Giriş (16. Baskı, Çev. SirelKarakaş). Ankara. Hacettepe Üniversitesi
Yayınları.
Özdel, L., Bostancı, M., Özdel, O. Ve Oğuzhanoğlu, N., K. (2002). "Üniversite Öğrencilerinde Depresif Belirtiler Ve Sosyo Demografik Özelliklerle İlişkisi." Anadolu Psikiyatri Dergisi, 3,
155-161.
Özgüven, İ., E. (1992). "Üniversite Öğrencilerinin Sorunları Ve Başetme Yolları." H.Ü. Eğitim
Fakültesi Dergisi, 7, 5-13. Özkök, A. (2005). "Disiplinlerarası Yaklaşıma Dayalı Yaratıcı Problem Çözme Öğretim Programının
Yaratıcı Problem Çözme Becerisine Etkisi." Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28,
159-167.
Ray, S., W.
(1965)
. "Mild Stress And Problem Solving." The Journal Of American Psychology, 78 (2),
227-234.
Savaşır, I. Ve Şahin. N. H. (1997). Bilişsel- Davranışçı Terapilerde Değerlendirme: Sık Kullanılan
Ölçekler. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları. Sukhodolsky, G. D., Golub, A., Stone, E. C., Orban, L. (2005). "Dismantling Anger Control Training
For Children: A Randomized Pilot Study Of Social Problem-Solving Versus Social Skills Training
Components." Behaviour Therapy, 36 (1), 15-24. Şahin, N., Şahin, Nh., Heppner, Pp. & Et. Al. (1993). "Psychometric Properties Of The Problem
Solving Inventory İn A Group Of Turkish University Students." Cognit Ther Res, 17: 379-396. Tallman, I. (1970). "The Family As A Small Family Group." Journal Of Marriage And Family, 31 (1),
94-104.
Zanello, A., Perrıg, L. & Huguelet, P. (2006). "Cognitive Functions Related To Interpersonel Problem-Solving Skills İn Schizophrenic Patients Compared With Healty Subjects." Psychiatry Research,
142, 67-78.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com