You are here

Matematik Projesi Yapım Aşamasında Öğrencilerin Düşünsel Süreçleri: İlköğretim 6. Sınıf Düzeyinden Bir Örnek

The Thinking Process of Pupils at the Phase of Mathematics Project Construction: An Example of Primary Grade 6

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of the research was to determine critical steps which are crucial in project process, in order to reach project targets by promoting the students' thinking process at the mathematics project work. So a project work was given about fraction and decimal fraction in a sixth grade of elementary school. The research was organized as revealing the students thinking process and follow the phase of the knowledge construction. The research was a case study. The study group was 23 students who were in sixth grade of an primary school. For data collection semi-structured interview and open-ended survey were used. Although the didactic aim of the project is forefront; it is thought there is some pedagogic acquisition. Although the mental process of students emphasized; displaying a product as a group, time planning, behaving for an aim together and presenting the product has been important
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı; öğrencilerin matematik dersinde yapılan bir proje çalışması sürecindeki düşünsel süreçlerini inceleyerek, projelerin amaçlarına ulaşabilmesi için kritik durumları açığa çıkarmaktır. Bu amaçla bir ilköğretim okulunun 6.sınıf öğrencilerine ondalık kesirler ve kesirlerle ilgili bir proje verilmiştir. Araştırma, öğrencilerin düşünsel süreçlerini açığa çıkaracak ve bilgiyi oluşturma aşamalarını takip edecek şekilde organize edilmiştir. Araştırma bir örnek olay incelemesidir. Araştırmanın çalışma grubu bir ilköğretim okulu 6.sınıfında öğrenim gören 23 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada, yarı yapılandırılmış görüşme ve açık uçlu anketler veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Bu araştırmada uygulanan projenin didaktik amacı daha ön planda olmasına rağmen pedagojik olarak da birtakım kazanımlarının olduğu düşünülmektedir. Proje yapım aşamasında öğrencilerin zihinsel süreçleri üzerinde durulmasına rağmen, grup olarak bir ürün ortaya koyabilme, grup içinde görev dağılımı yapma, zaman planlamasını yapabilme, birlikte bir amaç için hareket edebilme, ürünlerini sunabilme de önemli yere sahip olmuştur.

REFERENCES

References: 

Chard, S. C. (2001). Project approach: Three phases. İnternetten 15 Kasım 2005 tarihinde www.project-
approach.com/development/phases.htm adresinden alınmıştır. Curtis, D. (2002). Power of projects. Educational Leadership, 60,(1).
Dede, Y. ve Yaman S.(2003). Fen ve matematik eğitiminde proje çalışmalarının yeri, önemi ve
değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1), 117-132 Erdem, M. ve Akkoyunlu, B.(2002). İlköğretim sosyal bilgiler dersi kapsamında beşinci sınıf öğrencileriyle
yürütülen ekiple proje tabanlı öğrenme üzerine bir çalışma (1), İnternetten 13 Kasım 2005 tarihinde
http://www.ilkogretim-online.org.tr adresinden alınmıştır. Helm, J.,H. (2003). The project approach catalog 4: Literacy and project work by the project approach study
group.
Krajcik, J., Chard, S. ve Katz, L.(2000). Engaging children's minds: The project approach (second edition) Connecticut: Ablex.
Kubinova, M. (1997). Students' projects from the point of view of diagnostics. In M. Henjy, J. Novotna
(Eds.), Proceedings SEMT95. Praha, Faculty of Education, Charles University. Kubinova, M., Novotna, J. ve Littler, G. H. (1998). Projects and mathematical puzzles: A tool for
development of mathematical thinking. European Research in Mathematics Education I, II: Group 5 Muniandy, B. (2000). An investigation of constructivism and technology in project based learning.
Unpublished PhD Thesis, University of Oregon Raghavan, K., Coken-Regev, S. ve Strobel, S.A. (2001). Student outcomes in a local systemic change project.
School Science and Mathematics, 101(8). Shanley, M. (1999) Projects onlock student potential. Curriulum Administrator, 35(10 ) , 38-43. Shearer, K. ve Quinn, R J. (1996) Usıng projects to implement mathematıcs standards: Clearing House, 70(2). Solomon, G. (2003). Project based learning: A primer. Technology and Learning.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com