You are here

Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Drama Eğitimi Hakkındaki Tutumlarını Değerlendirmeye Yönelik Ölçek Geliştirme

Developing The Scale about Drama Education for Attitudes Evaluation of Pre-School Teacher Candidate

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study was planned to carry out the study of validity and reliability of "The Scale Of Evaluating Attitudes over Drama at Preschool Education (SEADPE)" prepared to determine the attitudes of preservice teachers concerning the course of "Drama at Preschool". The sampling of the research consisted of 273 students attending the program of preschool education teaching at the faculties of education of the universities in the city of Ankara. The method of factor analysis was used in order to determine the structural reliability of the scale. Depending on the results of the analysis, it was determined that the scale was made up of 24 items and divided into 5 factors. When we examined the analyses of Cronbach Alfa value of 5 sub dimension, it was found that attitude subscale concerning the necessity of the course was .90, attitude subscale regarding communication during the class was .87, the subscale of expressing one's feelings related to the course was .78 and that attitude subscale concerning the content of the course was .61. Cronbach Alfa value at total scale was .92. The analyses conducted showed that "The Scale of Evaluating Attitudes Over Drama at Preschool Education" is a valid and reliable scale of assessment.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının "Okulöncesinde Drama" dersine ilişkin tutumlarını belirlemek için "Okul Öncesi Eğitimde Dramaya Yönelik Tutumları Değerlendirme Ölçeği (ODYTDÖ)"ni geliştirmek amacıyla planlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Ankara ilinde bulunan üniversitelerin eğitim fakültelerindeki okul öncesi eğitimi öğretmenliği programına devam eden 273 öğrenci oluşturmuştur. Ölçeğin yapı geçerliliğini belirleyebilmek için faktör analizi yöntemi kullanılmıştır. Analizler sonucunda ölçeğin 24 maddeden oluştuğu ve beş faktöre ayrıldığı belirlenmiştir. Ölçeğin 5 alt boyutunun Cronbach alfa değeri analizleri incelendiğinde; dersin gerekliliğiyle ilgili tutum alt ölçeğinin .90, dersteki iletişimle ilgili tutum alt ölçeğinin .87, dersle ilgili duygularını ifade etme alt ölçeğinin .73, derste güven sağlamayla ilgili tutum alt ölçeğinin .78 ve dersin içeriğiyle ilgili tutum alt ölçeğinin .61 olarak bulunmuştur. Toplam ölçekte Cronbach alfa değeri .92'dir. Yapılan analizler, "Okulöncesi Eğitimde Dramaya Yönelik Tutumları Değerlendirme Ölçeğinin" geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermiştir.

REFERENCES

References: 

Adıgüzel, H.Ö. (2006). Yaratıcı drama derslerine (okulöncesinde drama ve ilköğretimde drama) ilişkin tutum ölçeği geliştirilmesi.
Yaratıcı Drama Dergisi, 1(2),7-11.
Alpar, R. (2001). Spor bilimlerinde uygulamalı istatistik. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Akoğuz, M. (2002). İletişim Becerilerinin Geliştirilmesinde Yaratıcı Dramanın Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, A.Ü.Eğitim Bilimleri Enstitüsü,Ankara
Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. (Gözden geçirilmiş 3. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
Dikici, H., Gündoğdu, R, Koç, M. (2003). Yaratıcı dramanın problem çözme becerilerine etkisi. VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresine Sunulmuş Bildiri.
Erkan, H. (2005). Altı yaş grubu çocukların yaratıcılıklarına drama ve rahatlama çalışmalarının etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
Fer, S. ve Cırık, İ. (2006). Öğretmenlerde ve öğrencilerde, yapılandırmacı öğrenme ortamı ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması nedir?. Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1). İnternet'ten 25. 04.
2007'de elde edilmiştir: http://www. istekkart.com/edu7dergi/edu7/ makale1.doc
Genç, N. (2004). Drama eğitiminin üniversite öğrencilerinin öğretmen, arkadaş, eğitim, ve okula yönelim tutumlarına etkisi. Çağdaş Eğitim,314, 30-38.
Güven, İ. (2006). Okul Öncesinde Dramadan Yararlanma İlkeleri, İçinde: A. Öztürk (Ed.), Çocukta Yaratıcılık ve Drama, (Gözden geçirilmiş 4. Baskı). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
Güven Metin, G. (1999). Dramanın 5-6yaş çocuklarının sosyal-duygusal gelişimlerine etkisinin incelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, M.Ü., Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Kara, Y. ve Çam, F. (2007). Yaratıcı Drama Yönteminin Bazı Sosyal Becerilerin Kazandırılmasına Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi,32,145-155.
Köksal Akyol, A. ve Koçer Çiftçibaşı, H. (2004). Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin yetişmesinde dramanın önemi ve "okul öncesi eğitimde drama" dersini veren öğretim elamanında (liderde) olması gereken özellikler. N. Aslan (Ed.), Drama Liderliği. Ankara: Oluşum Yayınları.
Kocabaş, A. (1997). Temel eğitim II. Kademe öğrencileri için müziğe ilişkin tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması,
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 141-145.
Min Lin, S. (1999). The Effect of Creative Drama on Story Comprehension for Children in Tawan. Ph.D Thesis. Arizona State University, USA.
Okvuran, A. (1993). Yaratıcı drama eğitiminin empatik beceri ve empatik eğilim düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, A.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Ömeroğlu, E., Ersoy, E., Tezel Şahin, F., Kandır, A. ve Turla, A. (2003). Yaratıcı drama etkinliklerinde öğretmenin rolü, Okul Öncesi Eğitimde Drama Teoriden Uygulamaya (1. Baskı), Ankara: Kök Yayıncılık.
Önder, A. (2000). Yaşayarak Öğrenmek İçin Eğitici Drama. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
Önder, A. (2003). Okul Öncesi Çocuklar için Eğitici Drama Uygulamaları. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
San, İ. (2006). Eğitimde Yaratıcı Drama. İçinde: Ö. Adıgüzel (Ed.), Yaratıcı Drama 1985-1998 Yazılar. Ankara: Naturel Yayıncılık.
Tavşancıl, E. (2006). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi (3. Baskı). Ankara:Nobel Yayınları.
Turgut, M. F. ve Baykul, Y. (1992). Ölçekleme Teknikleri. Ankara: ÖSYM Yayınları.
Yayla, Ş. ve Ömeroğlu, E. (2005). Yaratıcı Drama Uygulamalarının 5-6 Yaş Çocuğunun Sosyal-Duygusal Gelişimine Etkisi. Eğitimde Yeni Yönelimler II Eğitimde Oyun Sempozyumunda Sunulmuş Sözlü Bildiri. Özel Tevfik Fikret Okulları, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com