You are here

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Problem Çözme Becerilerinin Araştırılması

Researching of Pre-Service Elementary Teachers' Problem Solving Skills

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The present study aims to investigate pre-service teachers' problem-solving skills and to examine their problem solving skills in terms of their gender, grade levels, and the high schools they graduated from. To this aim, the problem solving skills scale was administered to 256 pre-service elementary school teachers studying in a mid-sized university in Turkey. The results of an analysis on the obtained data demonstrated that the pre-service teachers have generally good levels of problem solving skills. Furthermore, the study also found that the pre-service teachers did not significantly differ in their problem solving skills according to their genders and high school diplomas; yet, females had higher problem solving skills than males. The study also examined the pre-service teachers' problem solving skills in terms of their grade levels and found a significant difference in favor of the freshmen. The results suggest that the study will contribute to the literature in determining and improving pre-service teachers' problem solving skills and may serve as a guide for further studies in this field.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada sınıf öğretmeni adaylarının problem çözme becerilerinin araştırılması ve cinsiyet, sınıf düzeyi, mezun oldukları lise türüne göre problem çözme becerilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Türkiye'de yer alan orta büyüklükteki bir üniversitede öğrenim gören 256 sınıf öğretmeni adayına problem çözme becerileri ölçeği uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizi sonucunda öğretmen adaylarının genel olarak problem çözme becerileri seviyelerinin iyi düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca araştırmada öğretmen adaylarının problem çözme becerilerinin cinsiyete ve lise mezuniyet durumuna göre anlamlı düzeyde farklılık göstermediği belirlenmiş ancak bayanların problem çözme becerilerinin erkeklere göre yüksek olduğu görülmüştür. Araştırmada öğretmen adaylarının problem çözme becerileri sınıf düzeyine göre de incelenmiş ve birinci sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının lehine anlamlı bir farklılık ile karşılaşılmıştır. Araştırmadan elde edilen söz konusu sonuçların öğretmen adaylarının problem çözme becerilerinin belirlenmesi ve geliştirilmesiyle ilgili olarak literatüre katkı sağlayacağı ve gelecekte bu alanda yapılacak olan araştırmalara ışık tutacağı düşünülmektedir.

REFERENCES

References: 

Ada, Ş., Dilekmen, M., Alver, B. & Seçer, İ. (2010). İlk ve ortaöğretim okul yöneticilerinin problem çözme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], 16(2), 153-166.
Agran, M., Blanchard, C., Wehmeyer, M. ve Hughes, C. (2002). Increasing the problem-solving skills of students with developmental
disabilities participating in general education. Remedial and Special Education, 23(5), 279-288.
Akça, F. ve Yaman, B. (2009). Okul yöneticilerinin problem çözme davranışlarını etkileyen faktörleri incelemeye yönelik bir çalışma.
Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(3), 767-780.
Aksan, N. ve Sözer, M. A. (2007). Üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançları ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkiler.
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1),
31-50.
Armağan, F. Ö., Sağır, Ş. U. ve Çelik, A. Y.
(2009)
. The effects of students' problem solving skills on their understanding of chemical rate and their achievement on this issue. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 2678-2684.
Bergandy, J. ve Davidson, C. (2009). Addressing curriculum standards in teaching analytical and problem solving skills in k-12 classrooms using unified modeling language (uml). The
International Journal of Learning, 15(12), 95-103.
Buluç, B., Kuru, O. ve Taneri, A. (2010). SınıfÖğretmenliği Anabilim Dalında Okuyan Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerileri, 9. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Elazığ (20-22 Mayıs 2010).
Christensen, L. B. (2004). Experimental methodology. Boston, MA: Pearson Allyn and Bacon.
Cohen, L., Manion, L. ve Morrison, K. (2005). Research methods in education (5th Edition). London, NewYork: Routledge Falmer.
Çelikkaleli, Ö.
v
e Gündüz, B. (2010). Ergenlerde problem çözme becerileri ve yetkinlik inançları. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 361-377.
Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık.
Davies, H. M. (2008). An overview of an investigation into the effects of using TASC strategies in the development of children>s thinking and problem-solving skills in science. Gifted
Education International, 24(2/3), 305-314
Demirtaş,
H
. ve Dönmez, B. (2008). Secondary school teachers' perceptions about their problem solving abilities. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(16), 177-198.
Deniz, M. E. (2004). Üniversite öğrencilerinin karara vermede öz saygı karar verme stilleri ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi üzerine bir araştırma.
Eurasian Journal of Educational Research, 15, 23-35.
Dündar, S. (2009). Üniversite öğrencilerinin kişilik özellikleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(2),
139-150.
Hamamcı, Z. ve Çoban, A. E. (2009). Psikodramanın psikolojik danışmanların problem çözme becerilerini algılama düzeyleri üzerine etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
28, 63-74.
Hançer, A. H. ve Yalçın, N. (2009). Fen eğitiminde yapılandırmacı yaklaşıma dayalı bilgisayar destekli öğrenmenin problem çözme becerisine etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 55-72.
Hsu, S.
(2004)
. Using case discussion on the web to develop student teacher problem solving skills. Teaching and Teacher Education, 20, 681-692.
Izgar, H. (2008). Headteachers' leadership behavior and problem solving skills: a comparative study. Social Behavior and Personality, 36(4), 535¬548.
Jones-Wilson, T. M. (2005). Teaching problem-solving skills without sacrificing course content. Journal of College Science Teaching, 35(1),
42-46.
Kauffman, D. F., Ge, X., Xie, K. ve Chen, C. H. (2008). Prompting in web-based environments: supporting self-monitoring and problem solving skills in college students. The entity from which ERIC acquires the content, including journal, organization, and conference names, or by means of online submission from the author. Journal of Educational Computing Research, 38(2), 115-137.
Kern, B. B. (2002).Enhancing accounting students' problem-solving skills: the use of a hands-on conceptual model in an active learning environment. Accounting Education, 11(3), 235¬256.
Keskin, G. ve Yıldırım, G. Ö. (2008). The evaluation of university students in terms of problem solving, autonomy, multiple intelligences based on constructive approach norms. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(16), 67-88.
Khalid, S., Alias, M., Razally, W. ve Suradi, Z. (2007). The influence of multimedia supported courseware with collaborative learning in algebraic fractions and problem solving skills among pre-university students. International Journal of Emerging Technologies in Learning. 2(3), 21-24.
Kiremitçi,
O
. ve Doğan, B. (2010). İşbirlikli öğrenme yöntemi ile düzenlenmiş dans eğitiminin öğrencilerin problem çözme becerilerinin gelişimine etkisi. E-Journal of New World Sciences Academy, 5(3), 178-186.
Koçak, R. ve Eves, S. (2010). Okul yöneticilerinin iş doyumları ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 193-212.
(2008) . Enhancing problem-solving skills of pre-service elementary school teachers through problem-based learning. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 9(2).
Korkut, F. (2002). Lise öğrencilerinin problem çözme becerileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 177-184.
Kuru, E. ve Karabulut, E. O. (2009). Ritim eğitimi ve dans dersi alan ve almayan beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin problem çözme becerilerinin çeşitli değişkenler bakımından incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 441-458.
Küçükkaragöz H., Deniş H., Ersoy E. ve Karataş E.
(2009) . İlköğretim matematik, fen bilgisi ve türkçe öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ve problem çözme becerilerinin incelenmesi. Çanakkale, Turkey: The First International Congress of Educational Research.
Mertoğlu, H. ve Öztuna, A. (2004). Bireylerin teknoloji kullanımı problem çözme yetenekleri ile ilişkili midir? .The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(1), 83-92.
Mettas, A. C. ve Constantinou, C. C. (2007). The technology fair: a project-based learning approach for enhancing problem solving skills and interest in design and technology education. International Journal of Technology and Design Education, 18(1), 79-100.
Muijs, D. (2004). Doing quantitative research in education. London: Sage Publications.
Oğuz, E. ve Kantos, Z. E. (2010). İlköğretim okulu öğretmenlerin problem çözme becerilerinin çeşitli değişkenlere göre değerlendirilmesi. Çağdaş Eğitim Dergisi, 35(376), 23-30.
Otacıoğlu, S. G. (2007). Eğitim fakültelerinin farklı branşlarında eğitim alan öğrencilerin problem çözme beceri düzeylerinin karşılaştırılması. Eurasian Journal of Educational
Research, 29, 73-83.
Otacıoğlu, S. G. (2008). Prospective teachers' problem solving skills and self-confidence levels. Educational Sciences: Theory & Practice, 8(3),
915-923.
Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, Y. ve Özyürek, A. (2009). Determining the views of preschool and primary school teachers over the support of problem solving skills at children. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1,
1969-1974.
Öztürk, E. ve Ayvaz, A. (2010). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin problem çözme becerilerine yönelik algı düzeyleri ile türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen ve teknoloji, derslerindeki başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Elazığ (20- 22 Mayıs 2010).
Polat, R. H. ve Tümkaya, S. (2010). An investigation of the students of primary school problem solving abilities depending on need for cognition. Elementary Education Online, 9(1), 346¬360.
Saracaloğlu, A. S., Serin, O. ve Bozkurt, N. (2001). Dokuz eylül üniversitesi eğitim bilimleri enstitüsü öğrencilerinin problem çözme becerileri ile başarıları arasındaki ilişki.
M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 14,
121-134.
Serin, O., Serin, N. B. ve Saygılı G.
(2009)
. The effect of educational technologies and material supported science and technology teaching on the problem solving skills of 5th grade primary school student. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 665-670.
Singh, C. ve Haileselassie, D. (2010). Developing problem-solving skills of students taking ıntroductory physics via web-based tutorials. Journal of College Science Teaching, The entity from which ERIC acquires the content, including journal, organization, and conference names, or by means of online submission from the author.39(4), 42-49.
Snyder, L. G. ve Snyder, M. J. (2008). Teaching Critical Thinking and Problem Solving Skills.
The Delta PiEpsilon Journal, 2, 90-99.
Şirin,
A
. ve Güzel, A. (2006). The relationship between learning styles and problem solving skills among college students.
Educational Sciences: Theory & Practice, 6(1), 255-264.
Tümkaya
S.
, Aybek, B. & Aldağ, H. (2009). An investigation of university students' critical thinking disposition and perceived problem solving skills. Eurasian Journal of Educational Research, 36, 57-74.
Türkçapar, Ü. (2009). Beden eğitimi spor yüksek okulu öğrencilerinin farklı değişkenler açısından problem çözme becerileri. Ahi
Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1),
129-139.
Vural, D. E. (2010). Okul öncesi öğretmen adaylarının duygusal zekaları ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki. e-Journal of New World Sciences Academy, 5(3), 972-980Wiersma, W. (2000). Research methods in education: An ıntroduction. Needham Heights, MA: Allyn ve Bacon, A Pearson Education Company.
Yaman, S. ve Dede, Y. (2008).
Yetişkinle
r için problem çözme becerileri ölçeği. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 7(14), 251-269.
Yavuz, G., Arslan, G. ve Gülten, D. C. (2010). The perceived problem solving skills of primary
mathematics and primary social sciences prospective teachers. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 1630-1635.
Yıldırım, H. İ. ve Yalçın, N. (2008). Eleştirel düşünme becerilerini temel alan fen eğitiminin fen bilgisi öğretmen adaylarının problem çözme becerilerine etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3), 165-187.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com