You are here

İLKÖĞRETİM OKULLARI IV. SINIF BEDEN EĞİTİMİ DERSİ ÖĞRETİMİNE YARIŞMALI ÖĞRENME VE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN AKADEMİK BAŞAR BAKIMINDAN ETKİLERİ

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (2. Language): 
This study has mainly one aim. The one is that to secret whether is there any difference in the academic successes between the experimental group which was applied cooperative learning in the physical education classes is 4 th Grade students and the control group which was applied competitive learning. The study was applied to 97 second grade students in Denizli Rabit Özkardeb Primary School in second term of 1996-1997 educational year as a mean of measurement the academic success and theoretical knowledge of the student was determined by a test of 30 questions. It is seen that the experiment group which was applied cooperative learning in favour of the experiment there is a meaningful difference in the academic success of the students towards when it is compared to control group which was applied to competitive learning.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 4. Sınıf öğrencilerinin Beden Eğitimi dersinde işbirlikli öğrenme yönteminin uygulandığı deney grubu ile yarışmalı öğrenme yönteminin uygulandığı kontrol grubu arasında akademik başarı bakımından aralarında bir farkın olup olmadığını sınamaktır. Araştırma 1996-1997 Eğitim - Öğretim yılı II. dönem, Denizli Raşit Özkardeş İlkokulu IV. Sınıf öğrencilerinden 2 sınıfta toplam 97 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Ölçme aracı olarak; öğrencilerin akademik başarıları, teorik bilgileri ölçen 30 soruluk bir test ile uygulama sınavından aldıkları puanların toplamıyla belirlenmiştir. Elde edilen bulguların sonucunda işbirlikli öğrenme yönteminin uygulandığı deney grubunun, yarışmalı öğrenme yönteminin uygulandığı kontrol grubuna göre daha etkili olduğu yani deney grubu lehinde, öğrencilerin beden eğitimi dersinde akademik başarıları bakımından anlamlı farklılığın olduğu görülmüştür.

REFERENCES

References: 

Açıkgöz,KamileÜn,(1992).lşbirliWi,Öğrenme,Kuram,Araştırma,Uygulama, Malatya Uğurel Matbaası. Açıkgöz,Kamile Ün,(1992). Çağdaş Öğretim, Ders Notları, Malatya. Açıkgöz, Kamile Ün, (1996). Etkili Öğrenme Ve Öğretme, Kanyılmaz Matbaası, İzmir. Alagöz, Zehra ve Arkadaşları, (1966). Beden Eğitimi Kılavuzu, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul. Alaylıoğlu, Ruşen, A. Ferhan Oğuzhan, (1976). Ansiklopedik Eğitim Sözlüğü, İnkılap ve Aka Basımevi, İstanbul. Alıcıgüzel, İ. (1979). İlk ve Orta Dereceli Okullarda Öğretim, Bursa: Baskı. Yelken Matbaası.
Armağan, İbrahim,( 1983). Yöntembilim-1 Bilimsel Yöntem, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları, İzmir.
Armağan, İbrahim,( 1983). Yöntembilim-2 Bilimsel Yöntem, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları, İzmir.
Armstrong, Neil, (1994). Issues in Physical Education, Cassell, London. Başaran, İbrahim Ethem.(1994) Eğitime Giriş, Kadıoğlu Matbaası, Ankara.
Başer, Ergun, Uygulamalı Spor Psikolojisi Performans Sporunda Psikolojinin Rolü, Ayyıldız Matbabası, Ankara.
Başhan, Mehmet, (1989). İlkokul Müfredat Programı ( 1968' den Günümüze Kadar Yapılan Değişiklikler, Ankara. Binbaşıoğlu, Cavit. (1983). Genel Öğretim Bilgisi, Binbaşıoğlu Yayınevi, Ankara.
Bruel, C. Çeviren: Dindar, Mehmet. ( 1993), 150 Yeni Oyun Çocuklar Ve Gençler İçin, Karatepe Yayınları, Ankara. Bursalıoğlu, Ziya. (1997), Dünya Ülkelerinden Eğitim Yönetimi Göstergeleri, Pegem Yayınları, Ankara. Cooney, J.T. Teaching And Learning Mathematics İn The 1990s. U.S.A., University Of Georgia, 1990. Chedzoy, Sue, (1991). Physical Education, David Fulton Publishers, London. Çamlıyer, Hatice-Hüseyin, (1997), Çocuk Hareket Eğitimi Ve Oyun, Can Ofset, Manisa. Çelik, Salih, (1989). Ölçme Ve Kontrol, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul
DPT. (1979). Kalkınma Planı (4. B. Y. K. P. 1979-1983), Yayın no: 1664, Başbakanlık Basımevi, Ankara. Demirci, Nuri, (1991), Spor Meslek Liseleri İçin Spor Yönetimi Ve Organizasyonu, THK. Basımevi, Ankara.
Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergısı, (1992). Beden Eğitimi ve Spor Özel Sayısı, Anadolu Matbaacılık, İzmir. Erçelebi, Emel,(1995). Geleneksel Öğretim Yöntemleri İle İşbirlikli Öğretim Yönteminin Matematik Öğretimi
Üzerindeki Etkileri, Yayınlanmamış Tez, İzmir. Ertürk, Selehattin, (1991). Eğitimde Program Geliştirme, Meteksan Matbaası, Ankara. Ferah, Atilla, (1991), Antrenman Bilgisi Ve Uygulaması, Gazi Üniversitesi Matbaası, Ankara. Ferah, Atilla, ( ). Futbol, Teknik -Eğitim - Öğretim, Neyir Matbaası, Ankara.
Gökmen, Hülya, (1988). Gençlerin Gelişmesinde Beden Eğitiminin Rolü, TED Yayınları, Şafak Matbaası, Ankara. Gömleksiz, Müfit, (1994), Genel Öğretim Yöntemleri Dersinde Uygulanan Kubaşık Öğrenme Yönteminin Benlik
Saygısı Ve Erişiğe Etkisi, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Adana. Gömleksiz, Müfit, (1997). Kubaşık Öğrenme, Yayınlanmamış Doçentlik Tezi, Adana.
J. Alvarez-
J.M
. Ballesteros, Çev. Güler Güngör, (1997). Atletizm, Temel antrenörlük Bilgileri, Bağırgan Basımevi, Ankara.
Kantarcıoğlu, Selçuk, (1971). Anaokullarında Beden Eğitimi, Milli Eğitim Basımevi İstanbul.
Kaptan, Saim. (1988), Bilimsel Araştırma Teknikleri Ve İstatistik yöntemleri,Bilim Yayınları,Ankara. 1976.
Kara, Zühal, (1990), İşbirliğine Dayalı Paylaşmalı Dönütün Başarı Ve hatırda Tutma Üzerindeki Etkileri, Çukurova
Üniversitesi Eğitim Fakültesi I. Eğitim Bilimleri Kongresi, Adana. Karasar, Niyazi.(1991). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Sanem Matbaası, Ankara. Karaküçük, Suat, (1989). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Eğitimi, Gazi Üniversitesi Yayınları,Ankara. Kasap, Hale, (1996). İşbirlikli Öğrenme, Fen Başarıs Hatırda Tutma, Öğrenci Yüklemeleri Ve İşbirlikli Öğrenme
Gruplarındaki Etkileşim, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir. Kocabaş, Ayfer, (1995). İşbirlikli Ve Geleneksel Sınıflarda Müziği Öğrenme Stratejileri Ve Blokflüt Çalma
becerilerinin Karşılaştırılması, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. Kocabaş, Ayfer, (1995), İşbirlikli Ve Geleneksel Öğrenme Yöntemlerinin Müzik Bilgilerini Üzerindeki Etkisi, Marmara
Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi 18-20 Eylül 1996, II. Ulusal Eğitim Sempozyumu, İstanbul.
Kolukısa, Şevki, (1992). Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Giresun. Komisyon, (1963). İlkokullarda Beden Eğitimi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayınları, Ankara. Komisyon, (1991), Spor Meslek Liseleri İçin Hentbol, 1-2-3, Gazi Üniversitesi Matbaası, Ankara.
Komisyon, (1991), Beden Eğitimi Ve Spor Liseleri İçin Futbol Teknik-Taktik-Eğitim Ve Öğretim, THK. Basımevi, Ankara.
Konter,Erkut, (1996). Bir Lider Olarak Antrenör, Alfa Yayınevi, İstanbul.
Manners, H.K. - Carrol, M.E., (1997). A Framework for Physical Education İn the Early Years, Falmer Press,London.
MEB. (1966). Beden
Eğitim
i Kılavuzu, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul.
MEB. (1968).
İlkoku
l Programı, Milli Eğitim basımevi, İstanbul.
MEB
Yayınları
. (1988). İlköğretim Okulları, Lise ve Dengi Okullar Beden Eğitimi
MEGSB. (1989).
İlkoku
l Programı, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul.
Dersi Öğretim Programları, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul. MEB. Yayınları, (1991). Eğitim Kurumlarında Beden Eğitimi Ve Spor Sempozyumu, Milli Eğitim Basımevi, Ankara. MEB. Yayınları, (1994), İlk-Ortaöğretim Kurumları Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Ders İçi ve Ders Dışı Çalışmaları
Talimatı, Milli Eğitim Basımevi, Ankara. Muratlı, Sedat, (1997). Çocuk Ve Spor, Bağıran Yayınevi, Ankara. Oğuzkan, Şükran, (1983). Yaratıcı Çocuk Faaliyetleri, Remzi Kitabevi. İstanbul.
Özdemir,M. Sönmez Sedat. (1997), Sınıf Öğretmeni Adaylarına Öğretmen El Kitabı, Pegem Yayınları, Ankara.
Özmen, Ö. (1976).Çağdaş Sporda Eğitim Üçgeni., Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir.
Öztürk, Füsun, (1994). Sportif Antrenman, Çukurova Üniversitesi Yayınları, Adana.
Özyürek,L.(1983). Öğretim İlke Ve Yöntemleri, Ankara Üniversitesi Yayınları Ankara.
Paker, H. Sündüz, (1991). Sporda Beslenme, Gen Matbaacılık, Ankara.
Rıza, Enver Tahir, (1991). Eğitimde Yöntemler Teknolojisi, Göksu Fotokopi - Ofset, İzmir.
Sel, Ruhi,(1995). Okulöncesi Çocuklara Oyunlar - Rontlar,Ya Pa Yayınları, İstanbul.
Sel, Ruhi,(1995). Yeni Oyunlar ve Öğretimi, Osmanbey Matbaası,İstanbul.
Siret,Selim,(1935). Dördüncü Sınıf Öğretmeni El Kitabı, Aydınlık Basımevi, İstanbul.
Siret,Selim,(1935). Beşinci Sınıf Öğretmeni El Kitabı, Aydınlık Basımevi, İstanbul.
Sun, Muammer-Hilmi Seyrek, (1997). Okul Öncesi Eğitimde oyun, MEY. Ofset, İzmir.
Tayga, Yunus, (1990), Türk Spor Tarihine Genel Bakış, Ankara.
T.C. Maarif Vekaleti, (1957). İlkokul Programı, Maarif Basımevi, İstanbul
TED. Yayınları, (1979). Çocuk Ve Eğitim, Şafak Matbaası, Amkara.
TED
Yayınları
, (1988). Ortaöğretim Kurumlarında Beden Eğitimi ve Sorunları, Ankara. Varış, Fatma, (1988). Eğitimde
Program Geliştirme "Teori ve Teknikler", Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara. Tuncor, Ferit Ragıp. (1989), İlkokullar için Rontlar Ve Şarkılı Oyunlar, İnkılap Kitabevi, İstanbul. Turgut, M. Fuat,1988,Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Metotları,Saydam Matbaacılık,Ankara. Urartu, Ümit, (1987), Voleybol Teknik-taktik-kondisyon, İnkılap Kitabevi, İstanbul. Yalçın, Halil Fehmi. (1974), Beden Eğitimi Ve Spor Dergisi, Ayyıldız Matbaası, Ankara. Yarat,Remzi, (1965). Açıklamalı İlkokul Programı, Büyük Matbaa, İstanbul.
Yalçın, Halil Fehmi. (1995), Beden Eğitimi Öğretmeni El kitabı, Gazi Üniversitesi Yayınları, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com