You are here

GEÇ TUNÇ ÇAĞI’NDA AYASULUK TEPESİ

AYASULUK TEPESİ DURİNG THE LATE BRONZE AGE

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.5505/pausbed.2016.18199

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Today Ayasuluk Tepesi located in the county town of Selçuk, İzmir, has been more widely known with an extant fortress dated to the period of the Aydinids, and the basilica of St Jean belonged to the Byzantine Period. Besides this common history of the settlement, the mound settlement under the Fortress, proves the process of inhabiting which goes back to the Late Chalcolithic Period. The archeological materials dated to the Late Bronze Age, have been revealed during the researches at the different points of the Ayasuluk Tepesi. The subject finds do not only play a significant role in the Late Bronze Age material culture of Western Anatolia, but also contributing to the debates about Apasa.
Abstract (Original Language): 
İzmir Selçuk ilçe merkezinde yer alan Ayasuluk Tepesi daha çok günümüzde ayakta olan Aydınoğulları Dönemine tarihlenen Kale ve Bizans Dönemine ait St Jean bazilikası ile tanınmaktadır. Yerleşimin bilinen bu tarihinin yanı sıra Kalenin altında kalan höyük yerleşimi Geç Kalkolitik Döneme uzanan bir iskân sürecini ortaya koymaktadır. Ayasuluk Tepesi’nin farklı noktalarında yapılan çalışmalarda Geç Tunç Çağı’na tarihlenen arkeolojik materyaller açığa çıkartılmıştır. Söz konusu buluntular Batı Anadolu Geç Tunç Çağı materyal kültürünün yanı sıra Apaşa ile ilgili tartışmalara da katkı sağlaması bakımından önem taşımaktadır.
135
165

REFERENCES

References: 

Akdeniz, E. (2004). “Kuşadası Kadıkalesi Kazısında Bulunan Bir Hitit Heykelciği”, OLBA IX, 21-57.
Akdeniz, E. (2006). “II. Mursili’nin Arzawa Seferi ve Tarihi Coğrafya Açısından Bazı Öneriler”, Arkeoloji dergisi VII, 15-39.
Aykurt, A. (2010). “Late Bronze Age Pottery from Çeşme Bağlararası (Çeşme Bağlararası Geç Tunç Çağı Seramiği)”, OLBA XVIII, 1-65.
Bayne, N. (2000). “The Grey Wares of North-West Anatolia: In The Middle and Late Bronze Age and The Early Iron Age and Their Relation to The Early Greek Settlements”, Asia Minor Studien 37, Bonn.
Bernabó-Brea, L. (1976). Bernabó-Brea, Poliochni citta Preistorica nell isola di Lemnos II, Roma.
Blegen, CW., Caskey, J. L., Rawson, M. (1953). Troy III, Princeton.
Bryce, T.R. (1974). “Some Geographical and Political Aspects of Mursilis Arzavan Campaign”, Anatolian Studies 24, 103-116.
Bryce, T.R. (1998). The Kingdom of the Hittites, Oxford.
Bryce, T.R. (2003). Hitit Dünyasında Yaşam ve Toplum, Dost Kitapevi, Ankara.
Büyükkolancı, M. (1981). “Ayasuluk (St Jean) Çevresinde Yapılan 1980 Yılı Çalışmaları”, Kazı Sonuçları Toplantısı III., Ankara, 125-127.
Büyükkolancı, M. (1998a). “Apasas, Eski Efes ve Ayasuluk”, I. Uluslararası Geçmişten Günümüze Selçuk Sempozyumu Bildirileri, Ege Üniversitesi İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını, İzmir, 31-40.
Büyükkolancı M. (1998b). “Ayasuluk Tepesi (Eski Efes) 1996 Yılı Kazıları”, Müze Kurtarma Kazıları Sonuçları VIII. (7-9 Nisan 1997, Kuşadası), Ankara, 69-83.
Büyükkolancı, M. (2000). “1974-1998 Yıllarında Selçuk-Efes St. Jean Anıtı ve Çevresinde Yapılan Kazı, Restorasyon ve Çevre Düzenleme Çalışmaları” Müze Kurtarma Kazıları Sonuçları 10 (26-28 Nisan 1999, Kuşadası), Ankara, 19-24.
Büyükkolancı, M. (2001). St. Jean Hayatı ve Anıtı, İstanbul.
Büyükkolancı, M. (2005). “Eski Efes- Ayasuluk Tepesi”, Ramazan Özgan’a Armağan, (Ed Şahin M. ve Mert İ. H.), Ege Yayınları, İstanbul, 65-79.
Büyükkolancı, M. (2007). "Apasa, Das Alte Ephesos und Ayasuluk", Frühes Ionien Eine Bestandsaufname, Panionion-Symposion Güzelçamlı, 1999, Herasgegeben von J. Cobek, V. von Graeve, W. D. Niemeier, K. Zimmermann, 21-26.
158
Geç Tunç Çağı’nda Ayasuluk Tepesi
Büyükkolancı M. (2008). “Selçuk Ayasuluk Tepesi (Eski Efes) “Apasas” mı?”, Batı Anadolu ve Doğu Akdeniz Geç Tunç Çağı Kültürleri Üzerine Yeni Araştırmalar (Ed. Öktü A.E. –Günel S.– Deniz U.), Ankara, 2008, 41-56.
Büyükkolancı, M. (2009). “Ayasuluk Tepesi ve St. John Anıtı 2007 Yılı Kazıları”, Kazı Sonuçları Toplantısı 30.,Cilt 4 (26-30 Mayıs, 2008), Ankara, 219-233.
Çilingiroğlu, A., Derin, Z., Abay E.,- Sağlamtimur, H.- Kayhan, İ. (2004). Ulucak Höyük Excavations Conducted Between 1995-2002, Ancient Near Eatern Studies supplement 15, Peeters.
Dupré, S. (1983). Porsuk I, La Ceramique de L’age Du Brunze et de L’age De Fer, Institute Français D’Etudes Anatolıennes, Paris.
Erdem, A. Ü. (2016). “Bayraklı/Smyrna Makaraları ve Ege Arkeolojisindeki Yeri”, TÜBA-AR 19, 69-79.
Erdemgil, S. (1982). “Selçuk-Efes Çevre Düzenleme, Kazı ve Restorasyon Projesi Çalışmaları”, Kazı Sonuçları Toplantısı VIII-2, 209-215.
Erdemgil, S.– Büyükkolancı, M. (1992). “1990 Yılı Efes-Ayasuluk Tepesi Prehistorik Kazısı” Kazı Sonuçları Toplantısı XIII.,Cilt 2 (27-31 Mayıs 1991), Ankara, 265-282.
Garstang, J. (1941). “Arzava ve Lugga Memleketlerine Ait Bir Harita”, Belleten V /17-18, 17-32.
Garstang, J. (1943). “Hittite Military Roads in Asia Minor: A Study in Imperial Strategy with a Map”, American Journal Archaeology 47, No 1, 35-62.
Garstang J. (1953). Prehistoric Mersin, Yümük Tepe in Southern Turkey, Clarendon Press, Oxford.
Garstang, J., Gurney O.R. (1959). The Geography of the Hittite Empire, the British İnstitute of Archaelogy at Ankara 56 Anne Queen Street London.
Gunter, A.C. (1991). Gordion Excavations Final Reports III, The Bronze Age, Philedelphia.
Gültekin M., Baran, C. (1964). “Selçuk Tepesinde Bulunan Miken Mezarı (The Mycenaean Grave Found at the Hill of Ayasuluk),” Türk Arkeoloji Dergisi 13: 2, 122-133.
Gültekin, M., Sezer, H., Baran, C. (1962). “Efes’te St. Jean Bazilikası Kazı ve Restorasyon Çalışmaları”, Türk Arkeoloji Dergisi 12-1, 49-52.
Günel, S. (1999a). Panaztepe II, MÖ II. Bine Tarihlendirilen Panaztepe Seramiğinin Batı Anadolu ve Ege Arkeolojisindeki Yeri ve Önemi, Türk Tarih Kurumu, Ankara.
Günel, S. (1999b). “Vorbericht über die Mittel und Spätbronzezeitliche Keramik vom Limantepe”, Istanbuler Mitteilungen 49, 41-82.
159
E. Konakçı
Hanfmann, G.M.A. (1962). “A Hittite Priest from Ephesus”, American Journal of Archaeology 66, 1-4.
Hawkins, J.D. (1998). “Tarkasnawa King of Mira, ‘Tarkondemos’, Boğazköy Sealings and Karabel”, Anatolian Studies 48, 1-31.
Işık F., Atıcı M., Tekoğlu R. (2011). “Die Nachhethitische Königsstele von Karakuyu beim Karabel-Pass. Zur Kulturellen Kontinuität vom bronzezeitlichen Mira zum eisenzeitlichen Ionia”, Asia Minor Studien 66, Studien zum Kleinasien VII, 1-35
Joukowsky, M.S. (1986). Prehistoric Aphrodisias, An Account of the Excavations and Artifact Studies, Vol I-II, Excavations and Studies, New Jersey.
Kerschner, M. (2008). “Artemis Kutsal Alanı’nda Bulunan Pişmiş Toprak Kaplar” Efes Artemisionu Kunsthisorisches Museum’un Sergi Kataloğu, Viyana, 331-341.
Konakçı, E. (2012). Büyük ve Küçük Menderes Havzalarındaki MÖ 2. Binyıl Kültürlerinin Yeni Veriler Işığında Değerlendirilmesi (Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi), İzmir.
Konakçı, E. (2015). “Ayasuluk Tepesi Orta Tunç Çağı Seramiği Üzerine Bir Değerlendirme”, Mustafa Büyükkolancı’ya Armağan, Essays in Honour of Mustafa Büyükkolancı, Ed: Şimşek, C., Duman, B., Konakçı, E., Ege Yayınları, İstanbul, 381-405.
Kınal, F. (1953). “Arzava Memleketlerinin Mevkii ve Tarihi”, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları, Ankara.
Kull, B. (1998). Demircihüyük V, Die Mittelbronzezeitliche Siedlung, Verlag Philipp von Zabern Mainz am Rhein.
Latacz, J. (2004). Troy and Homer, Oxford University Press.
Macqueen, J.G. (1968). “Geography and History in Western Asia Minor in Second Millenium” Anatolian Studies 18, 169-185.
Marchese, R.T. (1986). The Lower Meander Flood Plain, A Regional Settlement Study, BAR International Series 292.
Mee, C. (1978). “Aegean Trade and Settlement in Anatolia in the Second Millenium B.C.”, Anatolian Studies 28, 123-156.
Mellink, M.J. (1964). “Archaeology in Asia Minor”, American Journal of Archaeology 68, No 2, 149-166.
Mellaart, J.-Murray, A. (1995). Beycesultan Vol. III Part II: Late Bronze Age and Phrygian Pottery and Middle and Late Bronze Age Small Objects, Oxford.
160
Geç Tunç Çağı’nda Ayasuluk Tepesi
Meriç, R. (2003). “Excavations at Bademgediği Tepe (Puranda) 1999-2002: A Preliminary Report”, Istanbuler Mitteilungen 53, 79-98.
Monte, D. G. F., Tischler J. (1978). Die Orts und Gewasser namen der Hethetischen Texte, Wiesbaden.
Muss U., (2005). “Efes ve İstanbul Arkeoloji Müzelerindeki Efes Artemision Buluntuları”, Araştırma Sonuçları Toplantısı 22, Cilt 2, Ankara, 337-353.
Özgünel, C. (1983). “Batı Anadolu ve İçlerinde Miken Etkinlikleri”, Belleten XLVII, 697-743.
Pavuk, P. (2002). “Troia VI and VIIa The Blegen Pottery Shapes: Towards a Typology”, Studia Troica 12, 35-71.
Raymond, A. E. (2005). Mıletus in the Bronze Age and Minoan Presence in the Eastern Aegean, Graduate Department of the History of Art Ancient Studies Collaborative Programme University Of Toronto, yayınlanmamış doktora tezi.
Schachmeyr, F. (1986). Mykene und das Hethiterreich, Wien.
Sevin V., Köroğlu K. (2004). “Late Bronze Age at Yumuktepe”, New Evidence from Step Trench South”, Mersin Yumuktepe Reappraisal, Ed: Ceneva, I,, Sevin, V., Lecce, 73-83.
Starke, F. (2001). “Milattan Önce İkinci Bin Yılın Güç Dengesi İçinde Troia”, Troia-Düş ve Gerçek, İstanbul, 34-44.
Telci, C. (2010). Ücrâ Yerde ve Deniz Kenarında, İhtiyatlu Mahalde Bir Şehir: Ayasuluğ (Selçuk) (XV-XVI Yüzyıllar), Selçuk Belediyesi Selçuk-Efes Kent Belleği Yayınları, İstanbul.
Tütüncüler, Ö. (2005). M.Ö. 2. Bin Ege Bölgesi Dokuma Aletleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilimdalı, yayınlanmamış doktora tezi.
Yakar, J. (2007). Anadolu’nun Etnoarkeolojisi, Homer Yayınları, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com