You are here

HEMŞİRELERİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARININ İŞ TATMİNLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ İNCELEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

AN INVESTIGATION TO EXAMINE THE EFFECT OF NURSES’ ORGANIZATIONAL JUSTICE PERCEPTIONS ON THEIR JOB SATISFACTIONS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.5505/pausbed.2016.25582

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This study aims at examining the effect of nurses’ organizational justice perceptions on their job satisfactions, who, because of many individual or work environmental negative factors, have a stressful job with a heavy workload. The study was conducted among 155 participants who had been picked from 246 nurses working for a state hospital by convenience sampling method. SPSS program was used to analyze the collected data. To assess the demographic properties of participants, frequency and percentage analyses were used. In order to assess the relationships of organizational justice’s sub-dimensions (distributive justice, procedural justice and interactional justice) with both one another and job satisfaction’s sub-dimensions (internal satisfaction and external satisfaction), correlation analysis was used. To analyze the effect of organizational justice’s sub-dimensions on job satisfaction’s sub-dimensions multiple regression analysis was utilized. The findings of analyses indicated that nurses’ internal and external job satisfactions are influenced positively and significantly by each of the three justice perceptions.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, gerek bireysel gerekse de çalışma ortamından kaynaklanan pek çok olumsuz faktörün etkisiyle yoğun iş yüküne sahip stresli bir mesleği icra eden hemşirelerin örgütsel adalet algılarının iş tatminleri üzerindeki etkisini incelemektir. Çalışma, bir devlet hastanesinde görev yapan 246 hemşire arasından kolayda örnekleme yöntemine göre belirlenmiş 155 katılımcı üzerinde yürütülmüştür. Araştırma kapsamında elde edilen verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır. Katılımcıların demografik özelliklerinin değerlendirilmesinde frekans ve yüzde analizleri kullanılmıştır. Örgütsel adalet alt boyutlarının (dağıtım adaleti, süreç adaleti ve etkileşim adaleti) kendi aralarındaki ve iş tatmini alt boyutlarıyla (içsel tatmin ve dışsal tatmin) olan ilişkisinin değerlendirilmesinde korelasyon analizinden ve bunların iş tatmini alt boyutları üzerindeki etkisini değerlendirmede ise çoklu regresyon analizinden yararlanılmıştır. Analizler sonucunda elde edilen bulgular hemşirelerin içsel ve dışsal tatminlerinin her üç adalet algısından da pozitif ve anlamlı bir şekilde etkilendiğini göstermiştir.

REFERENCES

References: 

Akıncı, Z. (2002). “Turizm Sektöründe İşgören İş Tatminini Etkileyen Faktörler: Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama”, Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı.4, 1-25.
Altınışık, S. (1997). “Örgütsel Etkililikte İş Doyumunun Etkisi”, Eğitim Yönetimi, 3/2, 135-153.
Arnold, T. ve SPELL, C. S.(2006). “The Relationship Between Justice And Benefits Satisfactıion”, Journal of Business and Psychology, 20/4, 599-620.
Aydın, A., Özmen, M. ve Tekin, Ö. A. (2014). “İş Tatmini ve Demografik Özellikler Arasındaki İlişkiler: Su Ürünleri İşletmeleriÇalışanları Üzerinde Bir İnceleme”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6/11, 57-72.
Aytaş,Ö., Kartalcı,Ş. ve Ünal,S. (2011). “Bir Grup Hemşirenin Sosyodemografik Verileri ve Tükenmişlik Düzeyleri Bağlamında Organ Bağışına Bakış Açıları”, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 18/1, 26-32.
Bağcı, Z. (2013). “Çalışanların Örgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Bağlılıkları Üzerindeki Etkisi: Tekstil Sektöründe Bir İnceleme”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9/19, 163-184.
Bağcı, Z. (2014). “Çalışanların İş Doyumunun Görev Ve Bağlamsal Performansları Üzerindeki Etkisi”, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, S.24, 58-72.
Bakhshi, A., Kumar, K. ve Rani, E. (2009). “Organizational Justice Perceptions as Predictor of Job Satisfaction and Organization Commitment”, International Journal of Business and Management, 4/9, 145-154.
Başar, U. (2011). Örgütsel Adalet Algısı, Örgütsel Özdeşleşme Ve İş Tatmini Arasındaki İlişkilere Yönelik Görgül Bir Araştırma, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Blodgett, J.G. (1993). “The Effects of Distributive and Interactıonal Justice on Complainants’ Repatronage Intentions and Negative Word-Of-Mouth Intentions”, Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior, 6, 100-110.
Colquitt, J. A. (2001), “On the Dimensionality of Organizational Justice: A Construct Validation of a Measure”, Journal of Applied Psychology, 86/3, 386-400.
Cropanzano, R. ve Wright, T. A. (2003). “Procedural justice and organizational staffing: A tale of two paradigms”, Human Resource Management Review, 13/1, 7-39.
Çakar, N. D. ve Yıldız, S.(2009). “Örgütsel Adaletin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Algılanan Örgütsel Destek Bir Ara Değişken mi?”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8/28, 68 – 90, http://www.esosder.org/index.php.
Çetin, F., Basım, H.N. ve Karataş, M.(2011). “Çalışanların Problem Çözme Becerilerinde Örgütsel Adalet Algısı ve İş Tatmininin Rolü”, Yönetim ve Ekonomi, 18/1, 71-85.
343
Hemşirelerin Örgütsel Adalet Algılarının İş Tatminleri Üzerindeki Etkisini İncelemeye Yönelik Bir Araştırma
Çetinkaya Ulusoy, E. ve Ecevit Alpar, Ş. (2013). “Hemşirelerde Meslektaş Dayanışması ve İş Doyumu ile İlişkisi, F.N. Hem. Derg., 21/3, 154-163.
Eğinli, A. T. (2009). “Çalışanlarda İş Doyumu: Kamu Ve Özel Sektör Çalışanlarının İş Doyumuna Yönelik Bir Araştırma”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23/3, 35-52.
Eker, G. (2006). Örgütsel Adalet Algısı Boyutları ve İş Doyumu Üzerindeki Etkileri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
Ergin, D., Celasin,N., Akış, Ş., Altan,Ö., Bakırlıoğlu, Ö. ve Bozkurt,S. (2009). “Dâhili Kliniklerde Görev Yapan Hemşirelerin Tükenme ve Empatik Beceri Düzeyleri ve Bunları Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi”, Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 4/11, 49-64.
Erkuş,A., Turunç, Ö. ve Yücel, R. (2011). “Örgütsel Adalet Ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerde İçsel Ve Dışsal İş Tatmininin Aracılık Rolü: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 6/1, 245‐270.
Gerekan, B. ve pehlivan, A. (2010), “Kamu İç Denetim Elemanlarının İş Tatmin Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 12/1, 29-54.
Greenberg, J. (1990), “Organizational Justice: Yesterday, Today And Tomorrow”, Journal Of Management, 16/2, 399-432.
İçerli, L. (2010). “Örgütsel Adalet: Kuramsal Bir Yaklaşım”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 5/1, 67-92.
İşcan, Ö. F. ve Sayın, U. (2010). “Örgütsel Adalet, İş Tatmini Ve Örgütsel Güven Arasındaki İlişki”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24/4, 195-216.
Karakuş, H. (2011). “Hemşirelerin İş Tatmin Düzeyleri: Sivas İli Örneği”, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3/6, 46-57.
Keklik, B. ve Coşkun Us, N. (2013). “Örgütsel Adalet Algılamalarının İş Tatminine Etkisi: Hastane Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18/2, 143-161.
Keser, A. (2006), “Çağrı Merkezi Çalışanlarında İş Yükü Düzeyi İle İş Doyumu İlişkisinin Araştırılması”, Kocaeli Üniversitesi Sbe Dergisi, 11/1, 100 – 119.
Kim, H. J., Tavitiyaman, P. ve Kim W. G. (2009), “The Effect Of Management Commitment To Service On Employee Service Behaviors: The Mediating Role Of Job Satisfaction”, Journal Of Hospitality & Tourism Research, 33/3, 369-390.
Köroğlu, Ö. (2012). “İçsel Ve Dışsal İş Doyum Düzeyleri İle Genel İş Doyum Düzeyi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Turist Rehberleri Üzerinde Bir Araştırma”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13 /2, 275 – 289.
Kumar, K., Bakhshi, A. ve Rani, E. (2009). “Organizational Justice Perceptions As Predictor Of Job Satisfaction And Organizational Commitment”, The Iup Journal Of Management Research, 8/10, 24 – 37.
344
Z. Bağcı
Kutanis, R. Ö. ve Mesci, M. (2010). “Örgütsel Adaletin Çalışanların İş Tatminine Etkisi: Turizm Alanında Eğitim Veren Bir Yükseköğretim Kurumuna Yönelik Bir Örnek Olay Çalışması”, Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 19, 527-552.
Martinez-Tur, V., Peiro, J., Ramos, J. ve Moliner, C. (2006). “Justice Perceptions As Predictors Of Customer Satisfaction: The Impact Of Distributive, Procedural, And Interactional Justice”, Journal Of Applied Social Psychology, 36/1, 100–119.
Masterson, S. S., Lewis, K., Goldman, B. M., ve Taylor, M. S. (2000). “Integrating Justice And Social Exchange: The Differing Effects Of Fair Procedures And Treatment On Work Relationships”, Academy of Management Journal, 43, 738-748.
Mcfarlin, D. B., ve Sweeney, P. D. (1992). “Distributive And Procedural Justice As Predictors Of Satisfaction With Personal And Organizational Outcomes”, Academy Of Management Journal, 35/3, 626-637.
Mercanlıoğlu, A. Ç. (2012). “Demografik Değişkenler Bazında İş Tatmini Boyutlarında Oluşan Farklılıklar: Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Personeline Yönelik Bir Araştırma”, Öneri,10/37, 121-138.
Moorman, R. H. (1991). “Relationship Between Organizational Justice And Organizational Citizenship Behavior: Do Fairness Perceptions Influence Employee Citizenship?”, Journal of Applied Psychology, 76/6, 845-855.
Murphy, S. M., Wayne, S. J., Liden, R .C., ve Erdoğan, B. (2003). “Understanding social loafing: the role of justice perceptions and exchange relationships”, Human Relations January, 56/1, 61-84.
Özaydın, M. M. ve Özdemir, Ö. (2014). “Çalışanların Bireysel Özelliklerinin İş Tatmini Üzerindeki Etkileri: Bir Kamu Bankası Örneği”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 6/1, 251-281.
Özer, P. S. ve Urtekin, G. E. (2007).“Örgütsel Adalet Algısı Boyutları Ve İş Doyumu İlişkisi Üzerine Bir Araştırma”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28, 107-125.
Özkaya, O., Yakın, V. ve Ekinci, T. (2008). “Stres Düzeylerinin Çalışanların İş Doyumu Üzerine Etkisi Celal Bayar Üniversitesi Çalışanları Üzerine Ampirik Bir Araştırma”, Yönetim Ve Ekonomi,15/1, 163-180.
Skarlicki, D. P., Folger, R., ve Tesluk, P. (1999). “Personality as a moderator in the relationship between fairness and retaliation”, Academy of Management Journal, 42/1, 100–108.
Sobieralski, J. ve Nordstrom, C. R. (2012). “An Examination Of Employee Layoffs And Organizational Justice Perceptions”, Journal of Organizational Psychology, 12/3/4, 11-20.
Söyük, S. (2007). Örgütsel Adaletin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi Ve İstanbul İlindeki Özel Hastanelerde Çalışan Hemşirelere Yönelik Bir Çalışma. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
Şeşen, H. ve Basım, H. N. (2010). “Çalışanların Adalet Algısının Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisi: İş Tatmininin Aracılık Rolü”, ODTÜ Gelişme Dergisi, 37, 171-193.
345
Hemşirelerin Örgütsel Adalet Algılarının İş Tatminleri Üzerindeki Etkisini İncelemeye Yönelik Bir Araştırma
Tunç,P., Gitmez, A., ve Boothby, M.R.K. (2014). “Yoğun Bakım Ve Yataklı Servis Hemşirelerinde Duygusal Emek Stratejilerinin Empatik Eğilim Açısından İncelenmesi”, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 15/1, 45-54.
Turan, M. ve Parsak, G. (2011). “Yabancılaşma Ve İş Tatmini İlişkisi: Bir Devlet Üniversitesi İdari Personeli Üzerinde Araştırma”, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20/2, 1-20.
Yelboğa, A. (2012).“Örgütsel Adalet İle İş Doyumu İlişkisi: Ampirik Bir Çalışma”, Ege Akademik Bakış, 12/2, 171-182.
Yıldırım, F. (2007) “İş Doyumu İle Örgütsel Adalet İlişkisi”, Ankara Üniversitesi Sbf Dergisi, 62/1, 253-278.
Yıldızhan, Y. (2011). Örgütsel Adalet İle İş Doyumu Arasındaki İlişki: Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Örneği, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Yüksel, İ. (2002), “Hemşirelerin İş Doyum Düzeyini Ayırt Edici İş Doyum Öğelerinin Diskriminant Analiziyle Belirlenmesi”, Kocaeli Üniversitesi Sbe Dergisi, 3/1, 67 - 78.
Yürür, Ş. (2005). Ödüllendirme Sistemleri İle Örgütsel Adalet Arasındaki İlişkilerin Analizi Ve Bir Uygulama. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Uludağ Üniversitesi, Bursa.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com