You are here

ŞEHİR PAZARLAMASI BAĞLAMINDA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ŞEHRE YÖNELİK ALGILARININ BELİRLENMESİ: KASTAMONU İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

DETERMINING PERCEPTIONS OF UNIVERSITY STUDENTS ABOUT THE CITY IN THE CONTEXT OF CITY MARKETING: A RESEARCH IN KASTAMONU PROVINCE

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.5505/pausbed.2017.33716

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Marketing concept which is valid for goods and services is being used widely today for cities. In this direction, many cities are within a marketing competition so as to take more share from increasing prosperity, number of tourists and investment. Tough competition which is faced in every field (especially goods and services) takes cities under its scope intensively. Undoubtly every city has its unique historical and cultural values. However in order to make them provide added value, they should Marketing concept which is valid for goods and services is being used widely today for cities. In this direction, many cities are within a marketing competition so as to take more share from increasing prosperity, number of tourists and investment. Tough competition which is faced in every field (especially goods and services) takes cities under its scope intensively. Undoubtly every city has its unique historical and cultural values. However in order to make them provide added value, they should
Abstract (Original Language): 
Mal ve hizmetler için söz konusu olan pazarlama kavramı günümüzde şehirler içinde yoğun biçimde kullanılmaya başlanmıştır. Bu doğrultuda çok sayıda şehir artan refahtan, turist sayısından, yatırımdan daha fazla pay alabilmek adına pazarlama yarışına girmiş bulunmaktadır. Başta mal ve hizmet piyasası olmak üzere her alanda karşımıza çıkan yoğun rekabet şehirleri de yoğun biçimde kapsamı içine almaktadır. Şüphesiz her şehrin kendine has bir takım tarihi ve kültürel değerleri mevcuttur. Ancak bunların şehre katma değer sağlaması birer turistik ürüne dönüştürülmesi ve hedef kitle ile buluşturulabilmesi durumunda mümkündür. Bu nedenle, yerel yöneticilerin şehrin tüm paydaşlarından elde edecekleri bilgiler doğrultusunda sistematik çalışmalar yapmaları gerekmektedir. Bu doğrultuda şehirde yaşayanların özellikle de başta kendi şehirleri olmak üzere farklı şehirleri de görme fırsatı bulan üniversite öğrencilerinin şehre yönelik algılarının belirlenmesi, şehrin pazarlama çalışmaları sürecinde bundan sonra yapılacaklar konusunda planlayıcılara önemli ipuçları sunacaktır. Bunun yanı sıra, şehrin tanıtımında öne çıkartılabilecek unsurların belirlenmesinde üniversite öğrencilerinin değerlendirmelerinin öğrenilmesi önemli olacaktır. Kastamonu şehrinin pazarlama çalışmaları sürecinde Üniversite öğrencilerinin şehre yönelik algılarının öğrenilmesi amacıyla gerçekleştirilen bu çalışma kapsamında 1-25 Ocak 2016 tarihleri arasında Kastamonu Üniversitesi öğrencilerine anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir.

REFERENCES

References: 

Akpınar, İ. (2011). Şehirlerin Markalaşması Sürecinde Üniversite Öğrencilerinin Rolü. Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı.
Altunbaş, H. (2007). Pazarlama İletişimi ve Şehir Pazarlaması. Selçuk İletişim, 4, 4, 2007.
Avraham, E. ve Daugherty, D. (2009). We’re known for oil. But we also have watercolors, acrylics & pastels”:Media strategies for marketing small cities and towns in Texas. Cities 26 (2009) 331–338
Canarslan, N. Ö. ve Gülfidan, B. (2014). Şehirlerin Markalaşma Sürecinde, Marka İmajı Algılamalarına Yönelik Bir Araştırma; Sandıklı İlçesi Örneği. Marka Kent Sandıklı Sempozyumu 15-18 Ekim 2014. http://www.sandiklitso.org.tr/belgeler/e-kitap/Marka_Kent_Sandikli.pdf (09.03.2015).
Carrasquillo C. A. S. (2011). Gated communities and city marketing: Recent trends in Guaynabo, Puerto Ric Cities 28 (2011) 444–451. www.elsevier.com/locate/cities.
Cecilia, S. G. (2008). Cıty Image – As Tourism Destination.(25.05.2016) http://steconomice.uoradea.ro/anale/volume/2008/v4-management-marketing/...
Cop, R. ve Akpınar, İ. (2014). Öğrencilerin Şehirlerin Markalaşmasına. Yönelik Algıları. Marmara Üniversitesi. İ.İ.B. Dergisi. YIL 2014, CİLT XXXVI, SAYI I, S. 69-88.
Fırat, A. ve Kömürcüoğlu, F. (2015). Muğla Şehir Markası ve İmaj Algısı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Öğrencileri Üzerine Bir Alan Araştırması. Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 13, Sayı: 26, ss. 285-304, 2015. 313
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 26, Ocak 2017 N. Gümüş
Goovaerts, P., Biesbroeck, H. V., Tilt, T. V. (2014). Measuring the effect and efficiency of city marketing. Procedia Economics and Finance 12 ( 2014 ) 191 – 198.
Güler, Y. B. ve Gürer, A. (2015). Kent Marka Bağlılığına Yerel Katılım Eğiliminin Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. İnsan Ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Cilt: 4, Sayı: 1, 2015 Sayfa: 64-82.
İçli E. G. ve Vural, B. B. (2010). Şehir Markası Yaratma Süreci ve Marka Şehir Çerçevesinde Kırklareli İlinin Değerlendirilmesi. Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma - Girişimcilik Sempozyumu Bildiri Kitabı I s:259-278.
Ismail, S. ve Mohd-Ali, N.A.(2011). The Imaging of Heritage Conservation in Historic City of George Town for
City Marketing. The 2nd International Building Control Conference 2011.
Kalandıdes, A. (2011). City marketing for Bogota´ : a case study in integrated place branding. Journal of Place
Management and Development Vol. 4 No. 3, 2011 pp. 282-291
Karabıyık, N. ve Sümer, İ. B. (2012). Destinasyon Pazarlamasında Pazarlama Stratejisi Ve Konumlandırma Çalışmalarına Kavramsal Yaklaşım. İstanbul Journal of Social Science. ISSN: 2147 − 3390 DOI: Year: 2012 Summer Issue:1.
Kavaratzis M. ve Ashworth, G.J. (2007). Partners in coffeeshops, canals and commerce: Marketing the city Amsterdam. Cities, Vol. 24, No. 1, p. 16–25, 2007. _ 2006 Elsevier Ltd.
Kutlu, Ö. ve Göksel, Z.S. (2014). Zarif Songül Kent Kültürü Oluşturma Aracı Olarak Kültürel Belediyecilik: Selçuklu Örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Dr. Mehmet YILDIZ Özel Sayısı 2014, ss. 75-91.
Martin, A. D. (2009). Liverpool One and the transformation of a city: Place branding, marketing and the catalytic effects of regeneration and culture on repositioning Liverpool Received (in revised form): 21 st August 2009. Place Branding and Public Diplomacy Vol. 5, 4, 301–311
Stancıulescu, G. C. (2009). The Role Of Urban Marketıng In The Local Economıc Development. Theoretical
and Emprical Researches in Urban Management. Number 1(10)/2009. U
an Management
Zhou, L. ve Wang, T. (2014). Social media: A new vehicle for city marketing in China. Cities 37 (2014) 27–32.
Zhao, D. (2013). Analysis of Government Acts on Brand Management in Xiamen City: From the Perspective of
City Marketing. Contemporary Logistics 10 (2013) 1838-739X.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com