You are here

ALEXANDER W. KINGLAKE’İN EOTHEN ADLI SEYAHATNAMESİNDE DOĞU-BATI İMGESİ VE İNSAN TASVİRLERİ

AST-WEST IMAGE AND HUMAN DESCRIPTIONS IN ALEXANDER W. KINGLAKE’S EOTHEN

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study, benefitting from critical discourse analysis, through which representations and contexts human descriptions and East-West image are built in Alexander William Kinglake’s Eothen, who witnessed transformation process of orientalism in the 19th Century, will be considered. Kinglake is one of the important representatives of th 19th century politic-ideological orientalism in English travel literature. Published in 1844, Eothen takes its subject from the travel that the author had in the Ottoman lands between 1834-1835. In the work which has a critical language while the West represents technological process and change, the East represents backwardness and stagnation. The element of religion is introduced as the basic constitutive element in construction of human types and East/Ottoman-West/Europe image.
Abstract (Original Language): 
Eleştirel söylem çözümlemesinden yararlanılan bu çalışmada 19. yüzyılda oryantalizmin dönüşüm sürecine tanık olan İngiliz seyyah Alexander William Kinglake’in Eothen adlı seyahatnamesinde Doğu-Batı imgesinin ve insan tasvirlerinin hangi temsiller ve bağlamlar aracılığı ile inşa edildiği irdelenmektedir. A. W. Kinglake, 19. yüzyıl siyasal-ideolojik oryantalizmin İngiliz seyahat edebiyatında önemli temsilcilerinden biridir. Basımı 1844 yılında gerçekleştirilen Eothen, yazarın 1834-1835 tarihleri arasında Osmanlı topraklarına yaptığı seyahati konu edinmektedir. Eleştirel bir dilin hakim olduğu eserde Batı; teknolojik ilerlemenin ve değişmenin sembolü iken Doğu; geriliğin ve durağanlığın sembolü olarak ele alınmaktadır. Din unsuru, Doğu/Osmanlı-Batı/Avrupa imgesinin ve kişi tiplemelerinin inşasında temel kurucu öğe olarak karşımıza çıkmaktadır.
117-125

REFERENCES

References: 

Akgün, S. (1987). "Amerikalı Misyonerlerin Raporlarında Türk İmajı" I. Uluslararası Seyahatnamelerde
Türk ve Batı İmajı Sempozyumu Belgeleri İçinde, (s. 336-352). Anadolu Üniversitesi Yayınları.
Bulut, Y. (2006). Oryantalizmin Kısa Tarihi, Küre, İstanbul.
Carrier, J. G. (1992). “Occidentalism: The World Turned Upside-down”, American Ethnologist,
Vol. 19, No. 2, s.195-212.
Doltaş, D. (2003). Postmodernizm ve Eleştirisi, Tartışmalar/Uygulamalar, İnkilap, Ankara.
Graz, H. H. (1987). Aydınlanma Çağında Batılıların “Türk İmajı”. I. Uluslararası Seyahatnamelerde
Türk ve Batı İmajı Sempozyumu Belgeleri İçinde, (s. 107-114). Anadolu Üniversitesi Yayınları.
Hentsch, T. (2008). Hayali Doğu, Batı’nın Akdenizli Doğu’ya Politik Bakışı, (Çev: A. Bora), Metis,
İstanbul.
Kinglake, A. W. (1982). Doğu Hasreti, (Çev: A. Edip Uysal), Kültür ve Turizm Bakanlığı/526, Ankara.
Mumcu U. (1987). "Almanca Yazılmış Seyahatnameler ve Bu Türe Giren Eserlerin Tanıtımı
Konusunda Konuşma" I. Uluslararası Seyahatnamelerde Türk ve Batı İmajı Sempozyumu
Belgeleri İçinde, (s. 83-90). Anadolu Üniversitesi Yayınları.
Schiffer, R. (1987). "19. yy. Seyahatnamelerinde Türk Kadını ve Türk Erkeği İmajı" I. Uluslararası
Seyahatnamelerde Türk ve Batı İmajı Sempozyumu Belgeleri İçinde, (s. 297-309). Anadolu
Üniversitesi Yayınları.
Tutal N. (2006). Söylemler ve Temsiller: Fransızlar Türkleri Nasıl Anımsıyor ya da Fransız
İmgeleminde Türkiye, Phoenix, Ankara.
Van Dijk, T. A. (2003). “Söylem ve İdeoloji: Çok Alanlı Bir Yaklaşım”, Söylem ve İdeoloji, Mitoloji-Dinİdeoloji,
(Yay. Haz. B. Çoban v.d.), (s. 13-112), Su, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com