You are here

DOĞALGAZ KULLANIMINI ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ

AN ANALYSIS OF SOCIO-ECONOMIC FACTORS EFFECTING THE USE OF NATURAL GAS: AN EXAMPLE OF ISPARTA CITY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, natural gas which is one of the most active and strategic energy instruments of sector has been examined. The aim of this study is to identify the factors that affect the consumers’ use of natural gas with the historical development of natural gas in the world and Turkey. The analysis of the main socio-economic factors that influence the use of natural gas preferences of households living in the province of Isparta has been intended. For this purpose, Logit models were used and the model was estimated with using the data, obtained from household survey. In the results of analysis, average monthly consumption expenditure and consumption of natural gas was determined as 1464,807 TL and 86,117 TL, respectively. It is determined that families using natural gas save 23, 83% from their annual heating expenditures compared with households using coal. In reference to the analysis of survey results, main reasons of preferring its usage are easier, cheaper, safer and less harmful for the environment than other fuel types. According to the survey results, the income level increases, use of natural gas in widespread increases. The explanatory variables income groups, living area of the house, age of building and detached houses or apartment buildings included in the logit were found statistically significant. According to these results, it is revealed that there is a negative relationship between the use of natural gas and age of building, living area, detached house or apartment buildings which families living in.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, enerji sektörünün en aktif ve stratejik enstrümanlarından biri olan doğalgazın, dünyadaki ve Türkiye’deki tarihsel gelişimi ile birlikte tüketicilerin doğalgaz kullanımını etkileyen faktörler analiz edilmiştir. Çalışmada, Isparta ilinde yaşayan ailelerin doğalgaz kullanımı tercihlerini etkileyen başlıca sosyo-ekonomik faktörlerin analizi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Logit modeli kullanılmış ve hanehalkları ile yapılan anketlerden elde edilen veriler kullanılarak model tahmin edilmiştir. Analiz sonuçlarında ailelerin aylık ortalama tüketim harcaması ve doğalgaz harcaması sırasıyla, 1464,807 TL ve 86,117 TL olarak belirlenmiştir. Doğalgaz ile ısınan ailelerin, kömür ile ısınan ailelere göre yıllık ısınma harcamalarında %23,83 tasarruf ettikleri belirlenmiştir. Analiz sonuçlarına göre, hanehalklarının doğalgazı tercih etmelerinin başlıca nedenleri önem sırasına göre, doğalgazın diğer yakıt çeşitlerine göre kullanımının daha kolay olması, doğalgazın diğer yakıt çeşitlerine göre çevreye daha az zarar vermesi, doğalgazın diğer yakıt çeşitlerine göre daha güvenli ve ucuz olmasıdır. Araştırma sonuçlarına göre, gelir seviyesi arttıkça doğalgaz kullanımı yaygınlaşmaktadır. Model tahmin sonuçlarına göre, açıklayıcı değişkenlerden gelir grupları, oturulan konutun alanı, bina yaşı ve evlerin müstakil ya da apartman oluşu ile doğalgaz kullanımını arasında ters yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

REFERENCES

References: 

Akay, M.E.(2009). “Kırıkkale-Kırşehir Bölgesinde Doğalgaz Tüketim Analizi”, Elektrik Mühendisleri
Odası-Ankara Şubesi, İçanadolu Yerel Enerji Forumu, Kırşehir.
Bayraç, H.N. (1999). Uluslararası Doğalgaz Piyasasının Ekonomik Analizi, Türkiye’deki Gelişimi ve Eskişehir Uygulaması,
(Yayımlanmamış Doktora Tezi), Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
Aras, H., Aras N. (2002). “Eskişehir’de Konutsal Doğalgaz Talebine Ekonomik Göstergelerin ve Dış
Ortam Sıcaklığının Etkileri”, Mühendis ve Makine Dergisi, Cilt: 46, Sayı: 540.
Çıkış, Y. (1991). Sanayide Doğalgaza Dönüşüm ve İstanbul’da Sanayinin Doğalgaz Tüketim
Potansiyeli, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü, İstanbul.
Greene, W.H. (2000). Econometrics Analysis, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Gujarati, D.N. (1995). Basic Econometrics, Mc Graw-Hill Inc, USA.
Gültekin, A.H. ve Örgün, Y. (1993). “Doğalgaz ve Çevre”, Çevre Dergisi, Sayı: 9.
Honore, A. (2006). “Future Natural Gas Demand In Europe The Importance of the Power Sector”,
Oxford Institute for Energy Studies, January.
Jaeyoung Lee, P.E. (2005). Natural Gas Demand in USA-Why LNG&Gas Hydrate.
Sarak, H. ve Satman, A. (2003). “The Degree-day Method to Estimate the Residential Heating
Naturel Gas Consumption in Turkey: A Case Study”, Energy Magazine, Sayı: 28.
Oğan, S. (2003). “Mavi Akım Projesi: Bir Enerji Stratejisi ve Stratejisizliği Örneği”, Stradigma Dergisi,
Sayı:7.
Özçomak, M.S., Oktay, E. ve Özer, H. (2005). “Erzurum İlinde Potansiyel Doğalgaz
Talebini Etkileyen Faktörlerin Tespiti”, 7. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu,
İstanbul Üniversitesi.
Özdemir, C. (2006). “Doğalgazla İlgili Merak Edilenler”, Anadolu İş Dünyası Dergisi, Eskişehir,
Sayı: 12, Nisan.
Yaşar, F., Aydın, H., Erol, A. ve Bezek, Ö. (2009). “Batman İlinin Doğalgaz Tahmini Tüketiminin
Matematiksel Yöntemlerle Modellenmesi”, 5.Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu
(IATS’09), Karabük.
Yıldızay, H.D. (2005). Kütahya’da Doğalgaz Kullanımının Hava Kalitesine Etkilerinin İrdelenmesi, (Yayımlanmış Yüksek
Lisans Tezi), Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.
Yılmaz, N.F. (2005). “Petrol ve Doğalgaz Boru Hatları Üzerine Genel Bir Değerlendirme”,
Tesisat Mühendisliği Dergisi, Sayı: 87.
Yorkan, A., (2009). “Avrupa Birliği’nin Enerji Politikası ve Türkiye’ye Etkileri”, Bilge Strateji Dergisi, Sayı:1,
2009.
http://www.torosgaz.com.tr/konutabonelik.html/, “Konut Aboneliği”, 05 Mayıs 2010.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com