You are here

TÜKENMİŞLİK SENDROMU’NUN HEDONİST TÜKETİME ETKİSİNDE DUYGUSAL DÜZENLEME TEORİSİ’NİN ROLÜ

THE ROLE OF EMOTION REGULATION THEORY ON THE EFFECT OF BURNOUT SYNDROME ON HEDONIC CONSUMPTION

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
“Emotion Regulation” model consists of methods that aim to disregard a negative emo-tion or a thought by individuals. It can be thought that these emotion regulation methods may reduce any negative issue when consumers prefer a hedonic product. The aim of this research is to investigate how emotion regulation methods affect the relationship between emotional burnout syndrome and hedonic preferences. Two studies show that participants who experience high levels of burnout value of hedonic products and num-ber of hedonic products preferred increases (decreases) via regulation (suppression).
Abstract (Original Language): 
“Duygusal Düzenleme” modeli, literatürde negatif bir duygu veya düşünceyi ortadan kaldırma amacı için bireylerin kullandıkları metotlardan oluşmaktadır. Bu duygusal düzenleme metotlarının tüketicilerin hedonik bir ürünü tercih ettiklerinde de herhangi negatif bir olguyu azaltabileceği düşünülmektedir. Çalışmanın amacı, duygusal düzen-leme metotlarının, (yeniden düzenleme ve baskılama) tükenmişlik hissiyatları ile hedo-nik tercihler arasındaki ilişkiyi nasıl etkilediğini sorgulamaktır. Yapılan iki çalışma sonu-cunda, tükenmişlik hissiyatı yüksek olan katılımcıların hedonik ürünlere verdikleri de-ğerin ve hedonik ürün tercihlerinin yeniden düzenleme (baskılama) yoluyla arttığı (azal-dığı) görülmüştür.
107
123

REFERENCES

References: 

Ardıç, K. ve Polatcı, S. (2008), Tükenmişlik Sendromu Akademisyenler Üzerin-de Bir Uygulama (Goü Örneği), Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim-ler Fakültesi Dergisi, Yıl 10, Sayı 2, s. 69-96.
Cordes C.L. ve Dougherty T.M. (1993), A Review and an Integration of Research on Job Burnout, Academic Management Review, Vol 18, s. 621-656.
Çakmak, A. Ç. ve Çakır, M. (2012), 12-18 Yaş Arası Gençlerin Hedonik Tüketim Davranışlarının İncelenmesi: Kocaeli Şehir Merkezinde Bir Araştırma, Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, Vol 1, Issue 4.
Evers, C., Stok, M. S. ve Ridder, D.T.D. (2010), Feeding Your Feelings: Emotion Regulation Strategies and Emotional Eating, Personality and Psychology Bulletin, Vol 36, Issue 6, s. 792-804.
Fredrickson B., Mancuso R. A., Branigan C., Tugade M. (2000), The Undoing Effect of Positive Emotions, Motivation and Emotion, Vol 24, Issue 12, s. 237–258.
Fredrickson, Barbara L. (2001), “The role of positive emotions in positive psyc-hology: The broaden and build theory of positive emotions”, American Psychologist, 56(3): 218-226.
Gross, J. J. (2001), Emotion Regulation in Adulthood: Timing is Everything, Cur-rent Directions in Psychological Science, Vol 10, s. 214–219.
Gross, J. J. ve John, O. P. (2003), Individual Differences in Two Emotion Regula-tion Processes: Implications for Affect, Relationships, and Well-Being, Journal of Personality and Social Psychology, Vol 85, Issue 2, s. 348-362.
İslamoğlu, A. (2003), Tüketici Davranışları. İstanbul: Beta Yayınları
Karafakioğlu, M. (2006), Pazarlama İlkeleri, Literatür Yayınları, İstanbul.
Kemp, E. ve Kopp, S. W. (2011), Emotion Regulation Consumption: When Fee-ling Better is the Aim, Journal of Consumer Behaviour, Vol 10, s. 1-7.
Kotler, P. (2001), Principles of Marketing, Prentice-Hall International Inc., New Jersey
Maslach, C. & Jackson, S. E. (1981), The Measurement of Experienced Burnout, Journal of Occupational Behavior, Vol 2, s. 99-113.
Maslach, C., ve Jackson, S. E. (1986). Maslach Burnout Inventory manual (2nd ed.). Palo Alto, CA: Consulting Psychologist Press.
123
Tükenmişlik Sendromu’nun Hedonist Tüketime Etkisinde Duygusal Düzenleme Teorisi’nin Rolü
Odabaşı, Y. (2001), Tüketim Kültürü: Yetinen Toplumun Tüketen Topluma Dö-nüşümü, Sistem Yayıncılık, İstanbul.
Özdemir, Ş. ve Yaman, F. (2007), Hedonik Alışverişin Cinsiyete Göre Farklılaş-ması Üzerine Bir Araştırma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Der-gisi, Ekim, Yıl 2, Sayı 2, s. 81-91.
Roseman, I. J. (1984), Cognitive Determinants of Emotions: A Structural Theory, In P. Shaver (Ed.), Review of Personality and Social Psychology, Be-verly Hills, CA: Sage Publications, Vol 5, s. 11–36.
Scherer, K. R. (1984), On the Nature and Function of Emotion: A Component Process Approach, In K. R. Scherer ve P. E. Ekman (Eds.), Approaches to Emotion, Hillsdale, NJ: Erlbaum, s. 293–317.
Smith, C. A., ve Ellsworth, P. C. (1985), Patterns of cognitive appraisal in emo-tion, Journal of Personality and Social Psychology, Vol 48, s. 813–838.
Tamir, M; Chiu, C.Y. ve Gross, J. J. (2007), Business or Pleasure? Utilitarian Ver-sus Hedonic Considerations in Emotion Regulation, Emotion, Vol 7 No 3, s. 546-554.
Ünal, S.; Karlıdağ, R. ve Yoloğlu, S. (2001), Hekimlerde Tükenmişlik ve İş Do-yumu Düzeylerinin Yaşam Doyumu Düzeyleri İle İlişkisi, Klinik Psi-kiyatri, Yıl 4, s. 113-118.
Petty R. E., Wegener D. T ve Fabrigar, L. R. (1997), Attitudes and Attitude Change, Annual Review of Psychology, Vol 48, s. 609–647.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com