You are here

Asit-Baz Konusunun Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Akademik Başarıları Üzerine Etkisi

The Effect of Problem-Based Learning Method in Teaching Acid-Base Subject on Science Teachers' Academic Success

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Sciences is explained as thinking of the nature of knowledge, the process of producing new things with present data (Ayas, Çepni, Johnson and Turgut, 1997), it can also be explained as understanding and examining already known and seen parts of the events and an effort to guess the unobservable events (Çepni, 2005). In science education which starts with these general goals, there are some targets such as knowing and understanding the scientific information, studying and discovering, imaging and improving, being affected and appreciating and practicing (Çepni, 2005). Therefore, training activities and different teaching methods to provide students with these goals are needed. Today, some different training activities, as an alternative to traditional teaching, have been put into practice in order to provide these goals. The easiest way to teach knowledge and processes to students by removing the memorization is to adopt an education of which the students are on the centre in the process of teaching and to teach science lesson which relates with daily life, is far from unnecessary memorized knowledge, focuses on problem solving and has more practice. It also helps to have an attitude towards sciences (Kıyıcı, 2008). Problem-based learning connected to constructivist education has been becoming more and more important due to the fact that it is an approach centered on problems. In sciences, it is crucial to study, examine, deal with problems and practice. Thus, it is necessary to follow acid-base subject with a different teaching method in which the students themselves can be active.
Abstract (Original Language): 
Probleme dayalı öğrenme öğrencileri işbirlikli gruplar içinde günlük hayat problemlerine çözüm aramaya teşvik eden eğitimsel metottur. Bu araştırmanın amacı, probleme dayalı öğrenme yaklaşımının fen bilgisi öğretmen adaylarının kimyada asit baz konusunun öğretiminde etkisini incelemektir. Araştırma 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Erzincan üniversitesi fen bilgisi öğretmenliği bölümünde okuyan 95 birinci sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma yarı deneysel desenli bir çalışma olup, araştırmada ön test - son test kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Çalışmada, deney grubunda probleme dayalı öğrenme yaklaşımı izlenirken, kontrol grubunda geleneksel öğretim yaklaşımı kullanılmıştır. Veri toplama araçları olarak "Asit Baz Konusu Akademik Başarı Testi" kullanılmıştır. Araştırma verileri SPSS paket program kullanılarak analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizi sonucunda; kimya eğitiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımının, öğrencilerin bu dersteki başarılarını artırdığı belirlenmiştir.

REFERENCES

References: 

Ak, Ş. (2008). bilgisayar destekli probleme dayalı öğrenmede öğrencilerin önbilgi düzeyi ve öğrenme yaklaşımlarının problem çözme becerilerine ilişkin algıları ve güdülenmelerine Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Ankara.
Albanese, M.,
&
Mitchell, S. (1993). Problem-based learning: A review of the literature on its outcomes and implementation issues. Academic Medicine, 68(1), 52-81.
Ayas,
A.
, Çepni, S., Johnson, D. ve Turgut, M. F.
(1997).
Kimya
öğretimi. YÖK/DB Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Yayınları, Ankara, Türkiye.
Bayrak, R. (2007). Probleme dayalı öğrenme yaklaşımı ile katılar konusunun öğretimi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
Boud, D. and Feletti, G. I. (1991). Introduction. The Challenge of Problem-based Learning, First Edition, Eds: Boud, D. and Feletti, G. I., St. Martin's Press, New York, 13.
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi / 2011 Cilt: 1, Sayı: 1
38
Öme
r Faruk ÖZEKEN, Ali YILDIRIM
Chin, C., & Chia, L. (2004). Problem-based learning: Using students' questions to drive knowledge construction. Science Education, 88(5), 707-727.
Çakır, Ö.
v
e Tekkaya, C. (1999). Problem-based
learning and its application into science education. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 137-144.
Çepni, S. (2005). Kuramdan uygulamaya fen ve
teknoloji öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Kalaycı, Ş. (2006). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asıl Yayınevi.
Kılınç, A. (2007). Probleme dayalı öğrenme.
Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(2), 561-578.
Kıyıcı, F. B. (2008). Fen bilgisi öğretmen adaylarının günlük yaşamları ile bilimsel bilgileri ilişkilendirebilme düzeyleri ve bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Koçakoğlu, M. (2008). Probleme dayalı öğrenme ve motivasyon stillerinin öğrencilerin biyoloji dersine karşı tutum ve akademik başarılarına etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Oskay, O. (2007). Kimya eğitiminde teknoloji destekli, probleme dayalı öğrenme etkinlikleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Savery, J. R., 2006. Overview of problem-based learning: Definitions and distinctions. The
Interdisciplinary Journal of Problem-based Learning, 1 (1), 9-20.
Sungur, S.,
&
Tekkaya, C. (2006). Effects of problem based learning and traditional instruction on self-regulated learning. The Journal of Educational Research, 99(5), 307-317.
Pegem

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com