You are here

İlköğretimde Uygulanan Performans Görevlerinin Etkililiğine İlişkin Geliştirilen Tutum Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

The Validity and Reliability Study of the Attitude Scale for the Efficacy of Performance Tasks Used for Primary School Students

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this research is to develop an attitude scale to measure the efficacy of the performance tasks used as evaluation instruments in the constructivist curriculum as of 2005¬2006 school year. This scale is aimed to be used to evaluate the efficacy of the performance tasks used in 4th and 5th grades of primary schools based on teacher views. The instrument is a likert scale with one-factor structure. The pilot study for the development of the scale was conducted on 152 teachers working in 34 primary schools. To test the construct validity of the scale, a factor analysis was done with 49 items in the trial form. The results from the factor analysis showed that factor loadings of the items in relevant factors varied between .55 and .75 and they explained 66% of the total variance. The reliability coefficient of the scale was estimated as (alpha) .75. As a result of the factor analysis factor loadings were found very high and no items were discarded as the items explained the total varience. The final version of the scale was administered on 388 classroom teachers. The reliability coefficient of this second scale was found (alpha) .92. These findings represent significant proofs for the validity and reliability of the scale.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı 2005-2006 yılından itibaren yapılandırmacı yaklaşıma dayalı programda ölçme aracı olarak kullanılan performans görevlerinin etkililiğine ilişkin bir tutum ölçeği geliştirmektir. Geliştirilen bu ölçekle ilköğretim IV. ve V. sınıflarda uygulanan performans görevlerinin etkililiğinin öğretmen görüşleri bakımından değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Ölçek tek boyutlu likert tipi tutum ölçeğidir. Hazırlanan ölçek 34 ilköğretim okulunda görev yapmakta olan 152 öğretmene uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliğini ortaya koymak amacıyla deneme formunda yer alan 49 madde üzerinde açıklayıcı faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizine tabi tutulan maddelerle ilgili olarak tanımlanan faktörlerde yer alan maddelerin faktör yük değerleri 0.55 ile 0.75 arasında değiştiği ve faktörün toplam varyansın %66'sını açıkladığı görülmüştür. Ölçeğin güvenirlik katsayısı (alfa) .75'tir. Faktör analizi sonucunda faktör yük değerleri oldukça yüksek çıkmış ve ölçekte yer alan maddeler toplam varyansı açıkladığından herhangi bir madde elenmemiştir. Geliştirilen tutum ölçeği tekrar 388 sınıf öğretmenine uygulanmıştır. Uygulanan tutum ölçeğinin güvenirlik katsayısı (alfa) 0.92 olarak bulunmuştur. Bu bulguların ölçeğin geçerliği ve güvenirliği için tatmin edici kanıtlar olduğu söylenebilir.

REFERENCES

References: 

Anastasi, A.
(1982)
. Psychological Testing. (6th ed.). New York: McMillan.
Ay,
S.
, Karadağ, F., & Çengelci, T. (2008). İlköğretim Birinci Basamakta Gerçekleştirilen Performans Görevlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri. VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Bildirileri. Ankara, Türkiye, 2-4 Mayıs.
Belet, D., & Girmen, P. (2007). Türkçe Dersinde Kullanılan Performans Ödevlerinin Etkililiği. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Eskişehir, Türkiye, 5-7 Eylül.
Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal Bilimler İçin Veri Analiz Kitabı (10. Baskı). Ankara: PegemYayıncılık.
Cerit, Y. (2006). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Üniversitenin Örgütsel İmaj Düzeyine İlişkin Algılar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 47.
Coşkun, E., Gelen, İ., & Kan, M. (2009). Türkçe Derslerindeki Performans Ödevleri Konusunda Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11.
Demir, M. (2010). İlköğretim IV. ve V. Sınıflarda Uygulanan Performans Görevlerinin Etkililiğinin Öğretmen Görüşleri Bakımından Değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensitüsü, Malatya.
Janda, L. H.
(1998)
. Psychological Testing: Theory and Applications. Massachusetts, Allyn & Bacon.
Karasar, N. (2007).
Bilimsel
Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınevi.
MEB. (2006). İlköğretim Türkçe Dersi (4,5. sınıflar) Öğretim Programı. Ankara.
Özbay, M. (2007). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri II. Ankara: Öncü Yayınları.
Perkins, D. (1999). The many faces of constructivism.
Educational
Leadership, November. 3, vol. 57, pp. 6-11.
Sünbül, Ö. ve İnandı, Y. (2005). İlköğretim ve Lise Öğretmenlerinin, İlköğretim ve Bakanlık Müfettişlerine İlişkin Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2.
Üstüner, M. (2006). "Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlik Testi", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 45.
Yaşar, Ş., ve Gültekin, M. (2002). Uzaktan Eğitimde Kullanılan Ders Kitaplarının Yapılandırmacı Öğrenmeyi Gerçekleştirecek Biçimde Düzenlenmesi, Uluslararası Katılımlı Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu. 23-25. Mayıs.
Yücel, A. (2008). İlköğretimde 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Verilen Performans Ödevleri Hakkında Öğretmen-Veli-Öğrenci Görüşleri (Konya Örneği), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. Konya, Türkiye.
Pegem Eğitim

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com