You are here

Okul Öncesi Öğretmenlerin Sınıf İçi Etkinliklerde Kullandıkları Sınıf Yönetimi Stratejilerinin İncelenmesi

The Evaluation of Classroom Management Strategies of Preschool Teachers in Classroom Activities

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Classroom management strategies of teachers are of particular importance for carrying out educational activities effectively, enhancing academic and social achievement of children, and enabling children to acquire life skills. The purpose of this study is to examine classroom management strategies of preschool teachers in classroom activities through observation. The participants of this study were six preschool teachers in Ankara. The classroom management strategies of preschool teachers were observed by "unstructured and nonparticipant observation" technique. Content Analysis was used for data analysis. The research findings show that the number of negative expressions used by teachers is higher than that of positive expressions they used. Most of the teachers using negative expressions were holding an associate's degree.
Abstract (Original Language): 
Öğretmenlerin sınıf yönetimi stratejileri, eğitim öğretim etkinliklerinin sağlıklı yürütülmesinde, çocukların akademik ve sosyal başarılarının artmasında ve çocukların yaşam becerileri kazanmasında önemli yer tutmaktadır. Bu araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin sınıf içi etkinliklerde kullandıkları sınıf yönetimi stratejilerinin gözlem yoluyla incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu, Ankara il merkezinde çalışan altı okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi stratejileri "Yapılandırılmamış ve Katılımcı Olmayan Gözlem" tekniği ile gözlemlenmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre öğretmenlerin sınıf içi etkinliklerde kullandıkları olumsuz ifade toplamının olumlu ifadelerden daha fazla olduğu görülmektedir. Olumsuz ifade kullanan öğretmenlerin çoğunlukla önlisans mezunu olduğu görülmektedir.

REFERENCES

References: 

Aydın, A. (2000). Sınıf yönetimi (2.baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
Benedict, E. A, Horner, R. H., Squires, J. K. (2007). Assessment and implementation of positive behavior support in preschools. Topics in Early Childhood Special Education, 27(3), 174-192.
Bulut, S. (2008). Okul öncesi siniflarinda zaman yönetimi. Y. Aktaş Arnas ve F. Sadık (Ed.). Okul öncesi eğitimde sinif yönetimi. Ankara: Kök Yayıncılık.
Bulut, M. S. ve İflazoğlu, A. (2007). Anasınıfı öğretmenleri ile öğretmen adaylarının sınıfta karşılaştıkları problem davranışlar ve bu davranışlara yönelik geliştirdikleri stratejiler: nitel bir çalışma örneği. Avrupa Birliği sürecinde okul öncesi eğitimin bugünü ve geleceği sempozyum kitabı. (Ed. N. Aral ve B. Tuğrul). Ya-Pa Yayınları.
Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Celep, C. (2004). Sınıf yönetimi ve disiplini (3. baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
Çelik, V. (2002). Sınıf yönetimi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
DeVries, R. & Zan, B. (1995). Creating a constructivist classroom atmosphere, Young Children, 11, 4-13.
Dobbs, J, Arnold,
D
. H. & Doctoroff, G. L. (2004). Attention in the preschool classroom: The relationships among child gender, child misbehavior, and types of teacher attention. Early Child Development and Care,174 (3), 281-295.
Ekici, G. (2004). Öğretim yönetimi. E. Karip (Ed.). Sınıf yönetimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Ellis, S. & Blake, C. (1986) Reducing Jason's disruptive behaviour, British Journal of Special Education, 13,
141-142.
Erden, M. (2005). Sınıf yönetimi. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
Filcheck, H. A., Mcneil, C.B., Greco L. A. & Bernard, R.
S.
(2004)
. Using a whole-class token economy and coaching of teacher skills in a preschool classroom to manage disruptive behavior. Psychology in The Schools, 41(3), 351-361.
İflazoğlu,
A
. ve Bulut, M. S. (2005). Anasınıfı
öğretmenleri ile öğretmen adaylarının sınıf yönetimine bakış açıları: Nitel bir çalışma örneği. I. Uluslararası Okul öncesi Eğitimi Kongresi, 30 Haziran / 3 Temmuz, İstanbul, 251-269.
İpşir, D. (2002). Sınıf yönetiminde öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilmenin ve olumlu sınıf ortamı yaratmanın rolleri. Milli Eğitim, (153-154), 86-97.
Marzano, R. , J. & Marzano, J. , S. (2003). The Key to
Classroom Management. Educational Leadership, 61(1), 6-13.
Meehan, M., L., Cowley, K., S, Schumacher, D., Hauser, B. & Croom, N, D. (2003). Classroom environment, instructional resources and teaching tifferences in high performing Kentucky Schools with achievement gaps. Web: http://search.epnet.com/
login.aspx?direct=true&db=Eric&an=ED478672 12 Mart 2010 tarihinde alındı.
Noell, G. H., Witt, J. C., Gilbertson, D. N., Ranier, D. D.,
& Freeland, J. T. (1997). Increasing teacher intervention implementation in general education settings through consultation and performance feedback. School Psychology Quarterly, 12, 77-88.
Norris, J.A. (2003). Looking at classroom management through a social and emotional learning lens. Theory and Practice, 42(4), 313-318.
Ölçer, S. (2006). Okul Öncesi Eğitim kurumlarında öğretmen çocuk etkileşimi. Y.D. Ertürk, A.A. Gül, B.U. Nalcıoğlu, N.P. Öcel (Ed.). II. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi "İletişimin Çocuğa Etkisi." (syf.1071-1094). İstanbul: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi.
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi / 2011 Cilt: 1, Sayı: 3
Sınıf Yönetimi Stratejileri 9
Pianta, R.C. (1997). Adult-child relationship
processes and early schooling. Early Education and Development, 8, 11-26.
Sadık, F. (2002). Sınıf İçindeki problem davranışların nedenleri, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 9, 106¬115.
Sadık, F. (2004). Okul öncesi sınıflarda gözlenen problem davranışlar ve bu davranışlarla baş etmede öğretmenlerin kullandıkları yöntemler.
Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13, 88-97.
Sarıtaş, M. (2003). Sınıf yönetimi ve disiplinle ilgili kurallar geliştirme. L. Küçükahmet, (Ed.). Sınıf Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Slider, N.J., Noell, G. H., Williams, K. L. (2006).
Providing practicing teachers classroom management professional development in a brief self-study format. J Behav Educ. 15, 215-228.
Ş eker, A. (2000). Sınıf öğretmenlerinin iletişim becerileri ile sınıf atmosferi arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi.
Şentürk, H. & Oral, B. (2005). Türkiye'de sınıf
yönetimi ile ilgili bazı araştırmaların değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler
Dergisi, (26), 1-26. Tutkun, Ö. F. (2008). Sınıf düzeni. Z. Kaya (Ed.).
Sınıf yönetimi (8. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Uysal, H., Akbaba Altun S., Akgün, E. (2010)
Okulöncesi öğretmenlerinin çocukların istenmeyen davranışları karşısında uyguladıkları stratejiler. İlköğretim Online, 9 (3), 971-979.
Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal
bilimlerinde nitel araştırma yöntemleri. (6. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com