You are here

Coulomb Kanunu Konusu İle İlgili Farklı Soru Sunum Biçimlerinin Öğrencilerin Fizik Başarılarını Ölçmede Oluşturduğu Farklılıklar

Coulomb's Law Related to Subject the Differences Created by Using Different Representations of Questions on Evaluating the Student's Physics Achievements

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to explore, whether there is an effect of the questions, which are prepared by using different representations (verbal, mathematical, pictorial and graphical) to evaluate the student's physics Coulomb law of physics lesson achievement. For this purpose, quizzes, that includes the questions which are prepared by using multiple representations, were applied to the 166 students that were 11th grade science classes of a high school and a special programmed Anatolian high school. This study, which investigates the relationship between student's achievements in term of the multiple representations via the valid and reliable quizzes results, is scanning type descriptive study. Coulomb law students about answers of the quizzes were analyzed for each question, which were in different representational forms, by using paired-sample t-test analysis. According to the findings of the t-test results of the two quizzes, it is found that there are statistically significant differences between the success level of the verbal, pictorial, mathematical and graphical questions of the same physical concept in each quiz questions.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin fizik dersi Coulomb Kanunu konusundaki başarılarını değerlendirmede farklı sunum biçimleri (sözel, şekilli, matematiksel ve grafikli) kullanılarak hazırlanan soruların etkisi olup olmadığını araştırmaktır. Bu amaçla, bir normal ve bir Anadolu lisesinde fizik dersi alan on birinci sınıf fen şubelerinde öğrenim gören 166 öğrenciden oluşan örneklem grubuna farklı sunum biçimlerinde sorular içeren kısa test uygulanmıştır. Bu çalışma öğrenci başarısı açısından çoklu sunum biçimleri arasındaki ilişkiyi bir gruba uygulanan testten elde edilen geçerli ve güvenilir verilere dayanarak araştıran tarama türü betimsel bir çalışmadır. Öğrencilerin Coulomb Kanunu ile ilgili kısa testteki sorulara vermiş oldukları cevaplar soru bazında ilişkili ölçümler t-testi ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda öğrencilerin aynı fizik kavramını öğrenme seviyelerini ölçmek amacıyla sözel, matematiksel, şekilli ve grafikli sunum biçimlerinde hazırlanan sorulardaki başarı seviyeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunduğu tespit edilmiştir.

REFERENCES

References: 

Aydın, B. (1993). Seçme gerektiren test maddeleri ile kısa cevap gerektiren test maddelerinin psiko-metrik özellikleri ve öğrenci başarısı bakımından karşılaştırılması, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Bal, A.P. (2012). İlköğretim öğrencilerinin matematik dersi performans görevi hazırlama sürecine ilişkin görüşleri ve yaşadıkları sorunlar, Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2(1), 11-24.
Cömert, R. (2010). Farklı soru sunum biçimlerinin öğrencilerin fizik başarılarını ölçmede oluşturduğu farklılıklar. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Çakan, M. (2004). Öğretmenlerin ölçme-değerlendirme uygulamaları yeterlik düzeyleri: İlk ve Ortaöğretim.
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 99-114.
Çepni, S., Ayas, A., Johnson, D., Turgut, M. (2007). Fizik öğretimi. YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Dizisi, Ankara.
Hodson, D. (1994). The effect of changes in item sequence on student performance in a multple-choise chemistry test. Journal of Research in Science Teaching, 21(5), 489-495.
Hestenes, D.
(1997)
. Modeling methodology for physics teachers. E.F. Redish and J.S. Rigden (Eds.), The Changing Role of Physics Departments in Modern Universities: Proceedings of the International Conference on Undergraduate Physics Education, American Institue of Physics Conference Proceedings, 399, 935-957.
Kaptan, F. (1998). Fen bilgisi öğretimi. Ankara: Anı Yayınları.
Kaptan, F. ve Kuşakçı, F. (2002). Fen öğretiminde beyin fırtınası tekniğinin öğrenci yaratıcılığına etkisi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara.
Kaya, E., Bal, D. A., Sezek F. (2002). Biyoloji eğitimini değerlendirmede kullanılan soru tipleri hakkında lise ve meslek lisesi öğrencilerinin görüşleri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 55-64.
Kızılcık, H. Ş. ve Tan, M., (2007). Fizik öğretiminde kullanılan yazılı ölçme türlerinin itme-momentum konusu için karşılaştırılması. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(2), 109-122.
Kohl, P. B. ve Finkelstein, N. D. (2004). Representational format, student choice, and problem solving in physics. Paper presented at the Physics Education Research Conference, Sacramento, California, ABD.
Kohl, P.B. ve Finkelstein, N.D. (2005). Student representational competence and self-assessment when solving physics problems, Physics Review Special Topics, Physics Education Research, 1, 010104.
Lancester, D.M. (1987). A comparison of item type and source on difficulty and discrimination abilitiy, Paper presented at the Annual Meeting of Midsouth Educational Research Association in Mobile, Alabama.
Mainhoff, N.A. (1986). A comparasion of alternate-choice and true- false ıtems forms used in class-room examination. Dissertation Abstracts International, 47, 3405-A.
Martinez, M. (1991). A comparison of multiple choice and constructed figural response items. Journal of Educational Measurement Summer, 28(2), 131-145.
Meltzer, D.E. (2005). Relation between students' problem solving performance and representational format, American Journal of Physics, 73(12), 463-478.
Meltzer, D. E. (2002). Student learning of physics concepts: efficacy of verbal and written forms of expression in comparison to other representational modes. Paper presented at the Conference on Ontological, Epistemological, Linguistic and Pedagogical Considerations of Language and Science Literacy: Empowering Research and Informing Instruction, Victoria, British Columbia, Canada.
Morgil, İ., Yılmaz, A., Özcan F., Erdem E. (2002). Öğrencilerin elektrokimya konusundaki kavram yanılgılarının farklı madde türleri ile saptanması. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara.
Morgil,
İ.
, Yılmaz, A. (2001). Kimya eğitiminde farklı madde türlerinin psikometrik özellikleri ve öğrenci başarısı bakımından karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 20, 111-116.
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi / 2012 Cilt: 2, Sayı: 2
Coulomb
Kanun
u Konusu İle İlgili Farklı Soru Sunum Biçimlerinin Öğrencilerin 49 Fizik Başarılarını Ölçmede Oluşturduğu Farklılıklar
Özdamar, K. (2002). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi 2. Eskişehir: ETAM A.Ş. Matbaa Tesisleri, Kaan Kitabevi.
Poyraz, S. (2006). İlköğretim fen bilgisi öğretiminde işbirlikli öğrenme yönteminin kullanıldığı eğitim ortamlarında başarıyı ölçmede çoktan seçmeli testlerin diğer testlere göre etkileri. Kastamonu Eğitim Dergisi. 14(2), 497-502.
Savinainen,
A.
, Nieminen, P., Viiri, J., Korkea-aho, J. and Talika, A. (2007). FCI-based multiple choice test for investigating students' representational coherence, American Institue of Physics Conference
Proceedings, 951, 176-179.
Temel, A. (1991). Ortaöğretimde ölçme ve değerlendirme sorunları. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 18, 23-27.
Turgut, M.F. (1995). Eğitimde ölçme ve değerlendirme metotları (10. Baskı). Ankara: Yargıcı Matbaası.
Ural,
A
. ve Kılıç, İ. (2005). Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Detay Yayıncılık.
Van Heuvelen, A. (1991). Learning to think like a physicist: A review of research-based instructional strategies. American Journal of Physics, 59, 891-897.
Van Heuvelen A. and Zou. X. (2001). Multiple representations of work-energy processes. American Journal of Physics, 69(2), 184-194.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com