You are here

Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Akademik Başarı ve Motivasyona Etkisi

The Effect of Problem-Based Learning Approach on Academic Success and Motivation in Science Education

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.14527/pegegog.2015.034.

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to investigate the effect of problem-based learning approach of “Matter and Heat” unit taking place in science and technology course involved in the curriculum of the 6th grade on the students’ academic success and motivation towards science and technology course. The research was designed and implemented according to “pretest-posttest control group” experimental model. 6-A class (N=16) attending Büyükkarakarlı Primary School, Hayrabolu county, Tekirdağ was determined as the experimental group intentionally biased by the researcher in the second semester of 2009-2010 academic year. 6-A class (N=20) attending Hüseyin Korkmaz Primary School, Hayrabolu county, Tekirdağ was determined randomly among three sections of the 6th class as the control group. While problem-based learning approach was implemented for the experimental group; traditional approaches were applied in the control group. While implementing problem-based learning approach for the experimental group, problem scenarios developed by the researcher were used. “Academic Achievement Test” and “Science and Technology Course Motivation Scale” were used as the data collection tools. By means of data analysis, it is found out that problem-based learning approach is more effective than traditional method in terms of developing academic success on science and technology course and motivation towards this course.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, fen ve teknoloji dersinde 6. sınıfta yer alan “Madde ve Isı” ünitesinin öğretiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin akademik başarısına ve fen ve teknoloji dersi motivasyonuna etkisini incelemektir. Araştırma “ön test-son test kontrol gruplu” deneme modeline göre desenlenmiş ve gerçekleştirilmiştir. Deney grubu olarak 2009-2010 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde Tekirdağ ili, Hayrabolu İlçesi, Büyükkarakarlı İlköğretim Okulu’na devam etmekte olan 6-A sınıfı (N=16) araştırmacı tarafından yanlı olarak belirlenmiştir. Kontrol grubu olarak ise Tekirdağ İli, Hayrabolu İlçesi, Hüseyin Korkmaz İlköğretim Okulu’na devam etmekte olan 6. sınıfta bulunan üç şube içerisinden 6-A sınıfı (N=20) rastgele belirlenmiştir. Deney grubunda probleme dayalı öğrenme yaklaşımı, kontrol grubunda ise geleneksel yaklaşımlar uygulanmıştır. Deney grubunda probleme dayalı öğrenme yaklaşımı uygulanırken araştırmacı tarafından geliştirilen problem senaryoları kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama araçları olarak “Akademik Başarı Testi” ve “Fen ve Teknoloji Dersi Motivasyon Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesi ile probleme dayalı öğrenme yaklaşımının akademik başarıyı ve motivasyonu geliştirmede geleneksel yönteme göre daha etkili olduğu görülmüştür.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Adar, L. (1969). A theoretical framework for the study of motivation in education. Jerusalem: Hebrew University.
Anderson, A. & Draper, S. W. (1991). An introduction to measuring and understanding the learning process. Computers in Education, 17(1), 1-11.
Bağcı, N. (2003). Öğrenme sürecinde öğrenciye ve öğrenim amacına yönelik yeni yaklaşımlar. Milli Eğitim Dergisi, 159, 142-148.
Barrows, H. & Tamblyn, R. (1980). Problem - based learning: an approach to medical education. New York: Medical Education.
Başdaş, E. (2007). İlköğretim fen eğitiminde basit malzemelerle yapılan fen aktivitelerinin bilimsel süreç becerilerine, akademik başarıya ve motivasyona etkisi. Unpublished master’s thesis, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa.
Çakır, E. (2006). Anadolu öğretmen liselerinde okuyan öğrencilerin depresyon ve motivasyon düzeyleri. Unpublished master’s thesis, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
İsmail KILIÇ, Ayhan MORALAR – Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5(5), 2015, 625-636
636
Dicle, O. (2001). Değişen tıp eğitimi ve probleme dayalı öğrenme yönteminin temel felsefesi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi Dergisi, Özel Sayı, 25-29.
Johnstone, A. H. (1999). Know how your pupils learn, and teach them accordingly. Science Education in 21st Century (Monitoring Change in Education): D.L. Thompson (Ed).
Kaptan, F. & Korkmaz, H. (2001). Fen eğitiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımı. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 185-188.
Kılınç, A. (2007). Probleme dayalı öğrenme. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(2), 561-578.
Korkmaz, H. (2004). Fen ve teknoloji eğitiminde alternatif değerlendirme yaklaşımı. Ankara: Yeryüzü Yayınları.
Kumaş, A. (2008). Yeryüzünde hareket ünitesinde işbirlikli öğrenme gruplarında probleme dayalı öğrenme uygulaması ve değerlendirilmesi. Unpublished master’s thesis, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
MacKinnon, M. M. (1999). CORE elements of student motivation in problem-based learning. New directions for teaching and learning, 78, 49-58.
Mayo, P., Donnely, M. B., Nash, P. P. & Schwartz, R. W. (1993). Student perceptions of tutor effectiveness in problem based surgery clerkship. Teaching and Learning In Medicine, 5(4), 227-233.
Ongun, E. (2006). Üniversite öğrencilerin ısı ve sıcaklık konusundaki kavram yanılgıları ile motivasyon ve bilişsel stilleri arasındaki ilişki. Unpublished master’s thesis, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
Özkardeş-Tandoğan, R. (2006). Fen eğitiminde probleme dayalı aktif öğrenmenin öğrencilerin başarılarına ve kavram öğrenmelerine etkisi. Unpublished master’s thesis, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
Rhem, J. (1998). Problem-based learning: An introduction. The national teaching & learning forum, 8(1), 1-4.
Şahin, F. & Parim, G. (2002). Problem tabanlı öğretim yaklaşımı ile DNA, gen ve kromozom kavramlarının öğrenilmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı. 28-33.
Şenocak, E. (2005). Probleme dayalı öğrenme yaklaşımının maddenin gaz hali konusunun öğretimine etkisi üzerine bir araştırma. Unpublished PhD thesis, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
Tuan, H. L., Chin, C. C. & Sheh, S. H. (2005). The development of a questionnaire to measure students’ motivation towards science learning. International Journal of Science Education, 27(6), 634-659.
Yeşilkayalı, E. (1996). İlkokul 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde problem çözme yönteminin öğrencilerin okul başarıları ve duyuşsal özellikleri üzerindeki etkisi. Unpublished master’s thesis. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
Yılmaz, H. & Çavaş P. H. (2007). Fen öğrenimine yönelik motivasyon ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 6(3), 430-440.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com