You are here

Hayat Bilgisi Dersinin Fen ve Teknoloji Dersindeki Öğrenme Düzeyini Yordama Gücü

The Prediction Power of the Learning Level of Life Science Course in Science and Technology Course

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.14527/pegegog.2016.004
Abstract (2. Language): 
Besides providing students with the essential life skills, Life Science Course Curriculum should also provide a basis to social sciences, and science and technology courses. In this study, it is intended to reveal the prediction power of the learning level of life science course in science and technology course. According to the result of the study, grades of the third grade life science course are significant in the prediction of student’s grades of the fourth grade science and technology course. Students’ grades of 57% of fourth grade science and technology course can be explained with third grade life science course’s grade. Likewise, student’s achievement test scores of third grade life science course are significant in the prediction of student’s achievement tests of the fourth grade science and technology course. %47 of fourth grade science and technology course academic achievement scores can be explained with third grade life science course achievement test scores. Also, tetrachoric correlation analysis results show that third grade Life Science Course Curriculum has shown consistency with the attainments of the fourth grade Science and Technology Course Curriculum. In other words, the results of the study present clues that the third grade life science course is helpful to prepare the students to the fourth grade science and technology course
Abstract (Original Language): 
İlköğretim Hayat Bilgisi Dersi Programı’nda öğrencilerin temel yaşam becerilerinin yanı sıra, sosyal bilgiler, fen ve teknoloji derslerine temel oluşturacak nitelikte bilgilere de sahip olmaları beklenmektedir. Bu araştırmada hayat bilgisi dersinin, fen ve teknoloji dersindeki öğrenme düzeyini yordama gücünün ortaya koyması amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda ise öğrencilerin 3. Sınıf hayat bilgisi dersi karne notlarının, 4. sınıf fen ve teknoloji dersi karne notlarının anlamlı bir yordayıcısı olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin 4. Sınıf fen ve teknoloji dersi karne notlarına ilişkin toplam varyansın, %57’si, 3. sınıf hayat bilgisi dersi karne notları ile açıklanabilmektedir. Benzer şekilde, öğrencilerin 3. sınıf hayat bilgisi dersi başarı testinden aldıkları puanların, 4. sınıf fen ve teknoloji dersi başarı testinden aldıkları puanların anlamlı bir yordayıcısı olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin 4. sınıf fen ve teknoloji dersi başarı testinden aldıkları puanlara ilişkin toplam varyansın, %47’si, 3. sınıf hayat bilgisi dersi başarı testinden aldıkları puanlar ile açıklanabilmektedir. Ayrıca yapılan tetrakorik korelasyon analizi sonucunda; 3. sınıf hayat bilgisi dersi öğretim programında yer alan kazanımların 4. sınıf fen ve teknoloji dersi öğretim programında yer alan kazanımlarla tutarlık gösterdiği belirlenmiştir. Diğer bir deyişle, araştırma sonucunda 3. sınıf hayat bilgisi dersinin, öğrencileri 4. sınıf fen ve teknoloji dersine hazırlayıcı nitelikte olduğuna ilişkin ipuçları elde edilmiştir.
61
72

REFERENCES

References: 

Akgün, Ş. (2001). Fen bilgisi öğretimi. Ankara: PegemA Yayıncılık.
Akpınar, E. & Ergin, Ö. (2005). Yapılandırmacı kuramda fen öğretmeninin rolü. İlköğretim-Online, 4 (2), 55-64.
Baysal, N. Z. (2006). Hayat bilgisi: toplumsal ve doğal yaşama bütüncül bir bakış. Öztürk, C. (Ed.), Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi (pp.2-19). Ankara: PegemA Yayıncılık
Büyüköztürk Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
Demirel, Ö. (2009). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem Akademi.
Ertürk, S. (1972). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Basımevi.
Güneş, T. & Demir, S. (2007). İlköğretim müfredatındaki hayat bilgisi derslerinin, öğrencileri fen öğrenmeye hazırlamadaki etkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 169-180.
Kaptan, F. & Korkmaz, H. (2001). İlköğretimde fen bilgisi öğretimi. İlköğretimde etkili öğretme ve öğrenme öğretmen el kitabı. Modül 7. Ankara:M.E.B. Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı.
Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
M.E.B. (2005). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (4 ve 5. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
M.E.B. (2009). İlköğretim 1, 2 ve 3. sınıflar hayat bilgisi dersi öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
Özçelik, D. A. (2010). Eğitim programları ve öğretim (genel öğretim yöntemi). Ankara: Pegem Akademi.
Özdemir, S. M. (2009). Eğitimde program değerlendirme ve Türkiye’de eğitim programlarının değerlendirme çalışmalarının incelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, VI (II), 126-149.
Plath, K. & Perry, H. (1971). Allen, D. W. Seifman, E. (Ed.) The teacher’s handbook. Illinois: Scott, Foresman and Company.
Senemoğlu, N. (2013). Gelişim öğrenme ve öğretim. Ankara: Yargı Yayınevi.
Sönmez, V (2005). Hayat ve sosyal bilgiler öğretimi öğretmen kılavuzu. Ankara: Anı Yayıncılık
Şahin, M. (2009). Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze Türkiye’de hayat bilgisi dersi programlarının gelişimi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2 (8), 402-410.
Tyler, R. W. (1949). Basic principles of curriculum and instruction. Chicago: The University of Chicago Press.
Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com