You are here

Okul Öncesi Öğretmenlerinin İş Doyumlarının Çocuk Sevme Düzeyleri İle Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Evaluation of Pre-School Teachers’ Job Satisfaction From the Point of Their Children Love and Other Variables

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.14527/pegegog.2016.006
Abstract (2. Language): 
In the research, it has been aimed to evaluate pre-school teachers’ job satisfaction from the point of their children love and other variables. The participants of the research involve the teachers working pre-schools in tandem with the National Education Ministry in Çankırı. The population of the study has been organized as a random sampling survey consisting 364 teachers, who accepted to fill out the data collection instruments. The data have been collected via “General Information Form”, “Minnesota Satisfaction Scale” and “Barnett Children Love Scale”. For the data analysis, Kolmogorov-Smirnov, Mann Whitney U and Kruskal Wallis H tests, Spearman correlation parameters have been used. The analysis result has indicated that the teachers, who are satisfied with their salaries and would again choose their jobs, has high satisfaction points (p<.05) and as their children love increases, their satisfaction gets higher too (p<.01).
Abstract (Original Language): 
Araştırmada okul öncesi öğretmenlerinin iş doyumlarının çocuk sevme düzeyleri ile bazı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Çankırı il merkezindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anaokulları ve anasınıflarında çalışan öğretmenler oluşturmuştur. Araştırmada tesadüfî örneklem alınmış ve araştırmaya veri toplama araçlarını doldurmayı kabul eden toplam 53 okul öncesi öğretmeni alınmıştır. Veriler “Genel Bilgi Formu”, “Minesota İş Doyum Ölçeği” ve “Barnett Çocuk Sevme Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde Kolmogorov-Smirnov, Mann Whitney U ve Kruskal Wallis H testleri ile Spearman korelasyon katsayısından yararlanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, maaşından memnun olan ve yeniden aynı mesleği seçeceğini ifade eden öğretmenlerin iş doyumu puan ortalamalarının yüksek olduğu (p<.05) ve öğretmenlerin çocuk sevme düzeyleri arttıkça iş doyumlarının arttığı saptanmıştır (p<.01).
97
112

REFERENCES

References: 

Akkurt, Z. (2008). Okul öncesi öğretmenlerinin iş doyumu ve tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi (İstanbul- Pendik örneği). Unpublished master’s thesis, Selçuk Üniversitesi, Konya.
Balcı, A. (2005). Eğitim yönetimi terimleri sözlüğü. Ankara: Tek Ağaç Yayıncılık.
Bayram, N. (2009). Sosyal bilimlerde SPSS ile veri analizi. Bursa: Ezgi Yayınevi.
Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Yayıncılık.
Brown, N. Morehead, P., & Smith, J. B. (2008). But I love children: changing elementary teacher candidates’ conceptions of the qualities of effective teachers. Teacher Education Quarterly Winter, 14; 169-183.
Çağlar, Ç. & Demirtaş, H. (2011). Dershane öğretmenlerinde tükenmişlik ve iş doyumu. E-International Journal of Educational Research, 2(2), 30-49.
Demato, D. & Curcio, C. (2004). Job Satisfaction of elemantary school counselors. Professional School Counseling, 7, 236-246.
Downing, J. E., Ryndak, D. L., & Clark, D. (2000). Paraeducators in inclusive classrooms: Their own perceptions. Remedial and Special Education, 21, 171-181.
Eğinli, A.T. (2009). Çalışanlarda iş doyumu: kamu ve özel Sektör çalışanlarının iş doyumuna yönelik bir araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23 (3), 35- 52.
Erdem, Y. & Duyan, V. (2011). A determination of the factors that aff ect the level of pediatric nurses’ liking of children. Turk J Med Sci, 41 (2), 295-305.
Ergün, M. & Özdaş, A. (1999). Okul gözlemi ve uygulama çalışmalarının öğretmen adayları üzerindeki etkisi. AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 3, 115-119.
Eser, Ş. (2010). Okul öncesi öğretmenlerinde iş doyumu, meslektaş ilişkileri ve okul idaresi desteği arasındaki ilişkilerin incelenmesi, Unpublished master’s thesis, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
Eskicumalı, A. (2002). Eğitim, öğretim ve öğretmenlik mesleği. In Y. Özden (Ed.). Öğretmenlik mesleğine giriş (pp. 14-25). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Gelbal, S. & Duyan, V. (2010). Examination of variables affecting primary school teachers state of liking of children. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 127-137.
Gürbüz, Z. (2008). Kars ilinde görevli okul öncesi öğretmenlerinin iş tatmin düzeyleri ve mesleki tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. Unpublished master’s thesis, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
Hops, J. & Reschly, D. (2002). Regional differences in school psychology practice. School Psychology Rewiew, 31, 11-30.
Howes, C. (2000). Social–emotional classroom climate in child care. Child–teacher relationships and children’s second grade peer relations. Social Development, 9(2), 191–204
Hughes, J. N., Cavell, T. A., & Jackson, T. (1999). Influence of the teacher-student relationship on childhood conduct problems: A prospective study. Journal of Clinical Child Psychology, 28(2), 173-184.
Jiangi Y. (2005). The influencing and effective model of early childhood teachers’ job satisfaction in China. US-China Education Review, 2(11), 65-74.
Kılıç, S., Tanrıkulu, T. & Uğur, H. (2013). Devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin iş doyumu ve sosyal karşılaştırma düzeylerinin incelenmesi. International Journal of Sciences, 10(1), 760-778.
Kınalı, G. (2000). Resmi ve özel okullardaki rehber öğretmenlerinin iş tatminleri. Unpublished master’s thesis, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.
Ender DURUALP, Nazan KAYTEZ – Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 6(1), 2016, 97-112
112
Koç, H., Yazıcıoğlu, İ., & Hatipoğlu, H. (2009). Öğretmenlerin iş doyum algıları ile performansları arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 13-22.
Marso, R. N. & Pigge F. L. (1994). Personal and family characteristics associated with reasons given by teacher candidates for becoming teachers in the 1990’s: Implications for the recruitment of teachers. A paper presented at the annual conference of the Midwestern Educatioanl Research Association, Chicago.
Morrison, G. S. (2003). Fundamentals of early childhood education. New Jersey: Pearson Education Inc.
Myers, S. S. (2009). Examining associations between effortful control and teacher–child relationships in relation to head start children’s socioemotional adjustment. Early Education and Development, 20(5), 756-774.
Oshagbemi, T. (2000). Gender differences in the job satisfaction of university teachers. Women in Management Review, 15(7), 331-343.
Öztürk, A. (2006). Okul öncesi öğretmenlerin duygusal zekâ yetenekleri iş doyumları ve tükenmişlik düzeylerinin bazı değişkenler açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesi, Unpublished master’s thesis, Unpublished master’s thesis, Selçuk Üniversitesi, Konya.
Özyürek, A. (2009). Okul öncesi eğitimi öğretmen ve yöneticilerinin iş doyumu, kişisel özellik ve mesleki değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 182, 8-21.
Rudasill, K. M. (2011). Child temperament, teacher–child interactions, and teacher–child relationships: A longitudinal investigation from first to third grade. Early Childhood Research Quarterly, 26(2), 147-156.
Sargent, T. & Hannum, E. (2003). Keeping teachers happy: Career satisfaction among primary school teachers in rural China. Paper presented at the International Association Research Committee on Social Satisfaction and Mobility, New York.
Skaalvik, E. & Skaalvik, S. (2009). Does school context matter relations with teacher burnoutand job satisfaction. Teaching and Teacher Education, 25, 518-524.
Sulu, H. (2007). Resmi ve özel ilköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin iş tatmin düzeyleri ile denetim odağı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Unpublished master’s thesis, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
Şahin, İ. (1999). İlköğretim okullarında görevli öğretmenlerin iş doyum düzeyleri. Unpublished master’s thesis, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
Şahin, H. & Dursun, A. (2009). Okul öncesi öğretmenlerinin iş doyumları: Burdur örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(18), 160-174.
Taşdan, M. & Tiryaki, E.(2008) Özel ve devlet ilköğretim okulu öğretmenlerinin iş doyumu düzeylerinin karşılaştırılması. Eğitim ve Bilim Dergisi, 33, 54-70.
Teltik, H. (2009). Okul öncesi öğretmenlerinin mesleki yeterlilik algılarının iş doyumu ve tükenmişlik düzeyleriyle ilişkisinin belirlenmesi. Unpublished master’s thesis, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
Yazıcı, Z. (2013). Okul öncesi öğretmen adaylarının çocuk sevme eğilimlerinin incelenmesi. Mediterranean Journal of Humanities, 2, 279-286.
Yelboğa, A. (2007) Bireysel demografik değişkenlerin iş doyumu ile ilişkisinin finans sektöründe incelenmesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 1-18.
Yörük, S., Çankaya, İ., Büyükakın, İ.E., & Kızılkaya, H. (2013). Bilim sanat merkezlerinde çalışan öğretmenlerin iş doyumlarının bazı örgütsel faktörlere göre incelenmesi. Ankara ve Afyonkarahisar örneği. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı, 307-328.
Weiss, H.M. (2002). Deconstructing job satisfaction separating evaluations, beliefs and affective experiences. Human Resources Management Review, 12, 173-194.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com