You are here

Belirli Gün ve Haftaların Değerler Eğitimine Katkısına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri

Views of the Classroom Teachers about the Contributions of Certain Days and Weeks to Value Education

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of the study is to identify what classroom teachers think about the contributions of celebration of certain days and weeks to education value. The study employed phenomenological method, which is a qualitative research design. The participants of the study were 81 classroom teachers working at public primary education schools in downtown Afyonkarahisar during the school year of 2014-2015. The data were collected through a survey questionnaire with open-ended items. The data collected were examined using descriptive analysis technique. The findings showed that, for the participants, the celebration of certain days and weeks contribute to value education. They argued that students acquire humanitarian, national and ethical values through such activities. They stated that the most beneficiary activities are realized around the 18 March Martyrs Day and national festivals. However, for them, the activities regarding the World Cooperative Day, Europe Day, Tourism Week, and Tax Week are not significant for value education. The participants argued that the number of certain days and weeks to be celebrated in schools should be reduced and students should actively participate in such activities to maximize the acquisition of values.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada, okullarda kutlanan belirli gün ve haftaların değerler eğitimine katkısına ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada, nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Katılımcılar, 2014-2015 eğitim öğretim yılı Afyonkarahisar il merkezindeki ilköğretim okullarında görev yapmakta olan toplam 81 sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Veriler, açık uçlu anket formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde nitel veri analizi tekniklerinden betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlere göre, okullarda kutlanan belirli gün ve haftaların değerler eğitimine katkı sağladığı, çocuklara bu günlerde insani, ulusal ve ahlaki değerlerin kazandırıldığı belirlenmiştir. Ayrıca analizler sonucunda, öğretmenlere göre, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Milli Bayramların değerler eğitimine en fazla katkı sağlayan günler olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Bununla birlikte, sınıf öğretmenlerine göre, Dünya Kooperatifçilik Günü, Avrupa Günü, Turizm Haftası, Vergi Haftası vb. gibi haftaların ise değerler eğitimine katkı sağlamadığı belirlenmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenler, bu günlerin sayısının azaltılmasını ve öğrencilerin etkin katılımlarının sağlandığı çalışmalar yapılarak değerleri kazanmalarının sağlanacağını vurgulamışlardır.

REFERENCES

References: 

Akdemir, H. (2014). Okullarda yapılan tarihi anma ve kutlama programlarının öğrencilerde tarih bilincinin gelişmesine etkisi. Unpublished master’s thesis, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Arhan, S. & Gültekin, İ. (2013).Türkçe dersi ilköğretim programlarında benimsenen tematik yaklaşımın metin seçimine etkileri yönünden değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 42(119), 5-30.
Avcı, N. (2007). Resmi bayram ve törenlerin kutlanma şekilleri ile ilgili öğretmenlerin ve öğrencilerin görüşleri üzerine bir değerlendirme (Afyonkarahisar ili örneği). Unpublished master’s thesis, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
Boyacı, A. & Bozkuş, K. (2015). Araştırma yaklaşımları ve veri toplama yöntemleri. In A. Alpay (Trasn. Ed.). Araştırma Yöntemleri. (pp.30-69). Ankara: Anı Publishing.
Bozak, A. & Özdemir, T. (2011). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin belirli gün ve hafta kutlamalarına ilişkin görüşleri. Çağdaş Eğitim Dergisi, 36(383), 26-33.
Creswell, J. W. (2015). Nitel araştırma yöntemleri - Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. M. Bütün & S. B. Demir (Trasn. Eds.). Ankara: Siyasal Publishing.
Çevik, H. (2013). Sınıf öğretmenlerinin, ilköğretim okullarında kutlanan/anılan belirli gün ve haftalara ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi (Ankara İli Örneği). Unpublished master’s thesis, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Çubukçu, Z. (2012). İlköğretim öğrencilerinin karakter eğitimi sürecinde örtük programın etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(2), 1513-1534.
Deveci, H. & Çengelci Köse, T. (2014). Değerler eğitiminde güncel olaylar ve belirli gün ve haftalardan yararlanma. In R. Turan & K. Ulusoy (Eds). Farklı yönleriyle değerler eğitimi (pp. 192-210). Ankara: Pegem Akademi Publishing.
Elgenius, G. (2011). The politics of recognition: Symbols, nation building and rival nationalisms. Nations and Nationalism. 17(2), 396-418.
Göçer, A. (2004). Türkçe öğretimine bir uygulama sahası olarak belirli günler ve haftaların kutlama etkinlikleri. Milli Eğitim Dergisi, 32(162), 126-135.
Nuray KURTDEDE FİDAN – Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 7(2), 2017, 287-312
312
Gültekin, M. (2007). İlköğretim öğretmenlerinin ilköğretimde kutlanan belirli gün ve haftaların gerekliliği ve işe vurukluğu konusundaki görüşleri (Eskişehir İli örneği). Milli Eğitim Dergisi, 174, 72-86.
Karakoç Öztürk, B. (2014). Türkçe öğretmenlerinin belirli gün ve haftalara yönelik görüşleri: Nitel bir araştırma. Journal of Research in Education and Teaching, 3(4), 8-20.
Kaur, R. (2015). Value education at school level. International Journal of Multidisciplinary & Contemporary Researches. 1(1), 29-33
Köse, E. (2013). Eğitim kurumlarında gerçekleştirilen ders dışı etkinliklerin sınıflandırılmasına yönelik bir öneri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2(2), 336-353.
Lubbers, M. & Meuleman R. (20016). Participation in national celebrations and commemorations: The role of socialization and nationalism in the Dutch context. Social Science Research 55, 111-121
MEB (MONE) (2005a). Millî eğitim bakanlığı ilköğretim ve ortaöğretim kurumları sosyal etkinlikler yönetmeliği. Retrieved December, 20, 2015, from: http://mevzuat.meb.gov.tr/html/25699_0.html.
MEB (MONE) (2005b). Belirli gün ve haftalar çizelgesi. Retrieved December, 20, 2015, from: http://www.meb.gov.tr/belirligunler/belirli_gun1.htm.
Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber. S. Turan (Trasn. Ed.). Ankara: Nobel Yayıncılık.
Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: A sourcebook. Beverly Hills: Sage Publications.
Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3rd ed.). Thousand Oaks, Calif : Sage Publications, Inc.
Ravi, S. S. (2015). Education in Emerging India. Delhi: PHI Learning Private Limited.
Sağlam, H. İ. & Yaman, E. (2012). İlköğretim öğrencilerinin Tutum, Yatırım ve Türk Malları haftasına ilişkin görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 207-218
Sarı, M. (2007). Demokratik değerlerin kazanımı sürecinde örtük program: Düşük ve yüksekokul yaşam kalitesine sahip iki ilköğretim okulunda nitel bir çalışma. Doctorate dissertation, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
Sözer, E. (1998). Sosyal Bilgiler programının amaçları, ilkeleri ve temel özellikleri. In G. Can (Ed.). Sosyal bilgiler öğretimi. (pp. 14-39). Eskişehir: Anadolu University Publishing.
Şahin, M. (2013). Okul kültürünün bir öğesi olarak okul törenleri, Milli Eğitim Dergisi, 42(119), 169-185.
Şiringel, N. (2006). Sosyal Bilgiler ve Türkçe öğretmenlerinin ilköğretim 6. ve 7. Sınıfta belirli gün ve haftalara ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Unpublished master’s thesis, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
Uzun, H. (2010). Milletin iradesiyle oluşan bir bayram: Atatürk’ü Anma 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ve Atatürk döneminde kutlanışı. Karadeniz Araştırmaları, 6(24), 109-125
Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9th. Ed.). Ankara: Seçkin Publishing.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com