You are here

1980 - 2014 Yılları Tebliğler Dergileri Fihristlerinin Fullan’ın Eğitimsel Değişim Modeli Açısından İncelenmesi

Examining the Indexes of the Journal of Announcements Between 1980 -2014 in Terms of Fullan's Educational Change Model

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to examine Turkish education policies between the years 1980-2014 through the indexes of Journal of Announcements in terms of Fullan's Educational Change Model. Document analysis, a qualitative research method, is used in the study which examined the issue between the years 1980 - 2014. Written documents are examined in terms of five dimensions of the Educational Change Model. Thirty-three indexes of the Journal of Announcements published after 1980 were analysed through the codes for the agenda items focused. Frequency distributions were obtained and percentages were calculated. The findings show that the most emphasized issues are related to the dimensions of 'curriculum studies' and 'improving the working conditions'. The least emphasized issues are related to 'teacher learning' and 'personal developments of teachers and administrators'. As a result, the documents could not exhibit long-term, consistent and large-scale initiatives in terms of the agenda items. Accordingly, it can be argued that it is hard to develop long-term, consistent, large-scale reforms and educational policies that support such initiatives in Turkey. Besides, it can be stated that in structuring and development of educational policies, all dimensions of educational change should be attached the same level of importance and studied as a whole.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı 1980 – 2014 yılları Türk Eğitim Politikalarının, Tebliğler Dergileri Fihristleri yolu ile Fullan’ın Eğitimsel Değişim Modeli boyutları açısından incelenmesidir. Nitel yöntemlerden doküman incelemesi kullanılmıştır. 1980 – 2014 yılları arasını kapsayan bir çalışmadır. Yazılı belge dökümleri, Eğitimsel Değişim Modelinin beş boyutu açısından incelenmiştir. 1980 sonrası yayımlanan 33 Tebliğler Dergisi fihristi, çalışılan başlıklar yönünden kodlamalar yolu ile analiz edilmiştir. Frekans dağılımları ve yüzdelik oranlar hesaplanmıştır. Elde edilen bulgular, Türkiye’de Milli Eğitim Politikalarında en çok çalışılan konuların ‘müfredat çalışmaları’ ile ‘çalışma koşullarını geliştirme’ boyutlarına ait olduğunu göstermiştir. En az çalışılan başlıklar ‘öğretmen öğrenmeleri’ ile ‘öğretmenlerin ve yöneticilerin kişisel gelişimleri’ boyutlarındadır. Sonuç olarak, incelenen belgeler çalışılan başlıklar yönünden uzun vadeli, tutarlı ve geniş ölçekli girişimler ortaya koyamamaktadır. Buna göre; Türkiye’de bu girişimleri destekleyen uzun vadeli, tutarlı, geniş ölçekli reformların ve eğitimsel politikaların geliştirilmesinin zor olduğu söylenebilir. Ayrıca, eğitimsel politikaların yapılandırılmasında ve geliştirilmesinde, eğitimsel değişimin tüm boyutlarına aynı derecede önem verilip bir bütün olarak çalışılması gerektiği söylenebilir.

REFERENCES

References: 

Akalın, M. (2011). 1990 - 1999 Yılları arasında alınan talim terbiye kurulu kararlarının değerlendirilmesi. Unpublished master’s thesis, Gazi üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Aypay, A. (2015). Eğitim politikası. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Cihan, D. A. (2010). 2000 - 2008 Yılları arasındaki talim ve terbiye kurulu kararlarının değerlendirilmesi. Unpublished master’s thesis, Gazi üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Creswell, J. W. (2005). Educational research: planning, conducting and evaluating quantitive and qualitative research. USA: PearsonPrenticeHall.
Çelikkol, E. (2010). Türkiyede cumhuriyet döneminden 2009 yılına kadar olan eğitim yöneticisi yetiştirme politikaları. Unpublished master’s thesis, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Çelikten, M., Şanal, M., & Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik mesleği ve özellikleri. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 207 – 237.
Fullan, M. (1994). Change forces: probing the debths of educational reform. London: Falmer.
Fullan, M. (2003). Change forces with a vengeance. London: Routledge & Falmer.
Fullan, M. (2005). Change forces: the sequel. New York: Routledge & Falmer.
Fullan, M. (2007). Change the terms for teacher learning. Journal of Staff Development, 28(3), 35–36.
Gökalp, M. (2003). Türk eğitim sisteminin kalkınma planları doğrultusunda ihtiyaç duyduğu insan gücü niteliklerinin belirlenmesi ve buna uygun öğretmen yetiştirilmesi. Unpublished doctoral dissertation, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
İlğan, A. (2013). Öğretmenler için etkili mesleki gelişim faaliyetleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Özel sayı, 41-56.
Louden W. L., & Brown R. K. (2005). Developments in educationalpolicy in Australia: a perspective on the 1980s. In H. Beareand & W. LoweBoyd (Eds), Restructuring schools: an ınternational perspective on the movement to transform the control and performance of schools (pp. 119 - 151). London: The Falmer.
Sezen TOFUR – Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 7(2), 2017, 313-348
347
MEB. (1980). 43. Cildin fihristi. Tebliğler Dergisi. Retrieved April 12, 2014, from http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewcategory/44-1980
MEB. (1981). 44. Cildin fihristi. Tebliğler Dergisi. Retrieved April 12, 2014, from http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewcategory/45-1981?...
MEB. (1982). 45. Cildin fihristi. Tebliğler Dergisi. Retrieved April 12, 2014, from http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewcategory/46-1982?...
MEB. (1989). 52. Cildin fihristi. Tebliğler Dergisi. Retrieved April 16, 2014, from http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewcategory/53-1989
MEB. (1990). 53. Cildin fihristi. Tebliğler Dergisi. Retrieved April 16, 2014, from http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewcategory/54-1990?...
MEB. (1991). 54. Cildin fihristi. Tebliğler Dergisi. Retrieved April 16, 2014, from http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewcategory/55-1991
MEB. (1992). 55. Cildin fihristi. Tebliğler Dergisi. Retrieved April 16, 2014, from http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewcategory/56-1992?...
MEB. (1993). 56. Cildin fihristi. Tebliğler Dergisi. Retrieved April 16, 2014, from http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewcategory/57-1993?...
MEB. (1993). Tebliğler dergisi yayın yönetmeliği. Tebliğler Dergisi, Ağustos 1993 ve 2389 sayılı karar. Retrieved January 6, 2017, from http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2389_0.html
MEB. (1994). 57. Cildin fihristi. Tebliğler Dergisi. Retrieved April 21, 2014, from http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewcategory/58-1994
MEB. (1995). 58. Cildin fihristi. Tebliğler Dergisi. Retrieved April 21, 2014, http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewcategory/59-1995?...
MEB. (1996). 59. Cildin fihristi. Tebliğler Dergisi. Retrieved April 21, 2014, from http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewcategory/60-1996?...
MEB. (1997). 60. Cildin fihristi. Tebliğler Dergisi. Retrieved April 24, 2014, from http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewcategory/61-1997
MEB. (1998). 56. Cildin fihristi. Tebliğler Dergisi, 56.
MEB. (1999). 62. Cildin fihristi. Tebliğler Dergisi. Retrieved January 15, 2015, from http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewcategory/63-1999
MEB. (2000). 63. Cildin fihristi. Tebliğler Dergisi. Retrieved April 24, 2014, from http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewcategory/64-2000
MEB. (2001). 64. Cildin fihristi. Tebliğler Dergisi, 64.
MEB. (2002). 65. Cildin fihristi. Tebliğler Dergisi, 65.
MEB. (2004). 67. Cildin fihristi. Tebliğler Dergisi. Retrieved January 15, 2015, from https://ttkb.meb.gov.tr/kurulkararlari/fihristler/fihrist_2004.pdf
MEB. (2005). 68. Cildin fihristi. Tebliğler Dergisi. Retrieved April 24, 2014, from http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewcategory/69-2005
MEB. (2006). 69. Cildin fihristi. Tebliğler Dergisi. Retrieved April 24, 2014, from http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewcategory/70-2006
MEB. (2007). 70. Cildin fihristi. Tebliğler Dergisi. Retrieved April 24, 2014, from http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewcategory/71-2007
MEB. (2008). 71. Cildin fihristi. Tebliğler Dergisi. Retrieved April 24, 2014, from http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewcategory/72-2008
MEB. (2009). 72. Cildin fihristi. Tebliğler Dergisi. Retrieved April 24, 2014, from http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewcategory/73-2009
Sezen TOFUR – Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 7(2), 2017, 313-348
348
MEB. (2010). 73. Cildin fihristi. Tebliğler Dergisi. Retrieved April 24, 2014, from http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewcategory/74-2010
MEB. (2011). 74. Cildin fihristi. Tebliğler Dergisi. Retrieved April 24, 2014, from http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewcategory/75-2011
MEB. (2012). 75. Cildin fihristi. Tebliğler Dergisi. Retrieved April 24, 2014, from http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewcategory/76-2012
MEB. (2013). 76. Cildin fihristi. Tebliğler Dergisi. Retrieved April 24, 2014, from http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewcategory/80-2013
MEB. (2014). 77. Cildin fihristi. Tebliğler Dergisi. Retrieved April 24, 2014, from http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewcategory/82-2014
MEGSB. (1983). 46. cildin fihristi. Tebliğler Dergisi, 46.
MEGSB. (1984). 47. Cildin fihristi. Tebliğler Dergisi. Retrieved April 12, 2014, from http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewcategory/48-1984
MEGSB. (1985). 48. Cildin fihristi. Tebliğler Dergisi. Retrieved April 12, 2014, from http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewcategory/49-1985?...
MEGSB. (1986). 49. Cildin fihristi. Tebliğler Dergisi. Retrieved April 16, 2014, from http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewcategory/50-1986
MEGSB. (1987). 50. Cildin fihristi. Tebliğler Dergisi. Retrieved April 16, 2014, from http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewcategory/51-1987?...
MEGSB. (1988). 51. Cildin fihristi. Tebliğler Dergisi. Retrieved April 16, 2014, from http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewcategory/52-1988
Neuman, W. L. (2010). Toplumsal araştırma yöntemleri nitel ve nicel yaklaşımlar yaklaşımlar (4th ed.). İstanbul: Yayın Odası.
Özdemir, S. (1988). Eğitim yöneticisinin değerlendirilmesi. Unpublished doctorate dissertation, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
Stiegelbauer, S. M. (1994). Change has changed: ımplications for ımplementation of assessments from the organizational change literature. R. J. Anson (Ed.), Systemic reform perspectives on personalizing education (pp. 7-25). U.S Departman of Education.
Şişman, M. (2007). Eğitim bilimine giriş. Ankara: Pegem.
Şişman, M., & Taşdemir, İ. (2008a). Eğitim sisteminin oluşturulması. In Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi (pp. 3-26). Ankara: Pegem.
Şişman, M., & Taşdemir, İ. (2008b). Türk eğitim sisteminin yasal temelleri. In Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi (pp. 28-41). Ankara: Pegem.
Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenirlik ve geçerlik. Ankara: Seçkin.
Tebliğler Dergisi (2010). InWikipedia, Özgür ansiklopedi. Retrieved April 18, 2015, from https://tr.wikipedia.org/wiki/Tebli%C4%9Fler_Dergisi
Tofur, S. (2015). 21. yy Türk eğitim politikalarının oluşturulmasında kaynaklık eden belgelerin Fullan’ın kavramsallaştırması açısından değerlendirilmesi: 1980 – 2014 . Unpublished doctoral dissertation, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
Tofur, S., Aypay, A., & Yücel, C. (2016). 1980 – 2014 Türk milli eğitim şura kararları ile tebliğler dergisi fihristlerinin karşılaştırmalı değerlendirilmesi . Eğitim ve Bilim, 41(186), 253-274.
Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, (6th ed.). Ankara: Seçkin.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com