You are here

Adli Bilim (Kriminalistik) Alanında Kâğıdın İncelenmesi

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
Examination of a paper as a raw material of documents is one of the methods which is used in handwriting-signature comparison cases and lightening falsification cases. With the invention of paper, becoming its usage widespread and equally gradual increasing of falsification on papers revealed the importance of pa- per in forensic researches. It is possible to analyze the papers which are used in complete falsification cases which we rather frequently come across about the documents like passports, banknotes, identity cards, birth certificates in three main parts. First, it is possible to check by naked eyes whether the paper is different from paper used for original documents. Then, by using tools or equipments, one can compare chemical components of papers. Lastly, the fibers of the papers can be analyzed. The role of the structure and the variety of the fibers, the methods used for producing paper pulp, other filling materials which make the paper usable were discussed in this study.
Abstract (Original Language): 
Belgelerin hammaddesi olan kâğıdın incelenmesi, belge üzerinde yapılan yazı-imza incelemelerinin yanı sıra belge üzerinde yapılmış sahtecilik olaylarının çözümünde de kullanılan yöntemlerden biridir. Kâğıdın bulunmasıyla kullanımının yaygın bir hale gelmesi ve buna eş oranda kâğıt üzerinde yapılan sahteciliklerin giderek artması kâğıdın kriminal incelenmesindeki önemini ortaya çıkarmıştır. Pasaport, para, kimlik belgeleri, nüfus cüzdanı veya benzeri belgeler üzerinde sıkça rastladığımız külli sahtecilik olaylarında kullanılan kâğıtları üç değişik şekilde incelemek mümkündür. Öncelikle çıplak gözle kâğıdın orijinal belgelerde kullanılan kâğıtlardan farklı olup olmadığı kontrol edilebilir. Daha sonra alet veya cihazlar yardımıyla kâğıtlar kimyasal yapıları itibariyle bir karşılaştırmaya tabi tutulabilir. Son olarak da kâğıtların lifsel analizi yapılabilmektedir. Bu çalışmada kâğıdın sahtecilik olaylarının çözümündeki rolüne ek olarak, kâğıdın hammaddesini oluşturan liflerin çeşitliliği, liflerin yapısı, odundan kâğıt hamuru elde edilirken kullanılan yöntemler ile kâğıda kullanım özelliği veren dolgu maddelerinin kâğıdın analiz edilme sürecindeki rolü anlatılmıştır.

REFERENCES

References: 

Ataç, Yasin, (2005), “Türkiye’de Üretilen Bazı Kâğıt Türlerinin
Kriminalistik Yönden İncelenmesi”, Bilim Uzmanlığı Tezi (Yayımlanmamış),
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Bartın.
Brunelle, Richard and Reed, Robert, (1984), Forensic Examination of Ink
and Paper, Charles C. Thomas, Springfield, Illinois.
Casey, James Paul, (1961), Pulp and Paper, 2 Ed., Van Nostrand
Reinhold, New York.
DPT (Devlet Planlama Teşkilatı), (2000), 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı
Kâğıtçılık Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara: DPT.
Eroğlu, Hüdaverdi, (1990), Kâğıt ve Karton Üretim Teknolojisi, Trabzon:
KTÜ Basımevi, Genel Yayın No:90.
Eroğlu, Hüdaverdi ve Usta, Mustafa, (2000), Lif Levha Üretim Teknolojisi,
Trabzon: K.T.Ü. Orman Fakültesi, Genel Yayın No:200, Fakülte
Yayın No:30.
Eroğlu, Hüdaverdi, (2003), Mikrografi Ders Notları, Bartın Üniversitesi.
Eroğlu, Hüdaverdi, (2003), Kağıt Hamuru ve Kağıt Fiziği Ders Notları,
Bartın: Z.K.Ü., Bartın Orman Fakültesi Yayın No:27, Fakülte Yayın
No:13.
Hafızoğlu, Harzemşah, (1982), Orman Ürünleri Kimyası, Trabzon: KTÜ
Basımevi, F.Y.No:52.
Hilton, Ordway, (2001), Scientific Examination of Questioned
Documents, fifth edition, Washington: CRC press.
Kocabaşoğlu, Uğur.; Bulutgil, Aydan.; Çiloğlu, Fahrettin.; Binbaş, İlker,
Evrim ve Şeker, Nesim, (1960), SEKA Tarihi, İzmit: Seka Geneş
Müdürlüğü Yayınları.
Kırcı, Hüseyin, (2000), Kâğıt Hamuru Endüstrisi, Trabzon: K.T.Ü Basımevi,
Ders notları.
P.P.I Newsbriefs, (1980), “Pulp Prices Rice as Expected for 1980”, Pulp
and Paper International, Volume 22, No 1, pp.1-25.
Söylemez, Ahmet, (1982), Kriminalistik ve Suç Yeri İncelemesi, İstanbul:
Erenler Yayınları.
Tank, Turan, (1998), Kâğıt Fabrikasyonu, İstanbul: F.Y.No:446.
Vurdu, Hasan, (1979), “Üç Yaşındaki Kavağın Gövde ve Dal Odunu İle
Kabuğundan Yapılan Kraft Kağıtlarının Karşılaştırılması”, Journal
of Turkish Forest Research Institute, 25 (1), pp.19-28.
Zıllıoğlu, Merih ve Yüksel, Akaya, (2003), İletişim Bilgisi, Eskişehir:
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Açıköğterim Fakültesi
Yayın No.369.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com