You are here

POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

The Investigation of the Emotional Intelligence Levels of Students in a Police Vocational School of Higher Education

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Although emotional intelligence is a relatively new phenomenon, it has an increasing importance in terms of human resource management. There is enough evidence to believe that individuals having high level of emotional intelligence have abilities to build strong communication and relationship. Additionally, these individuals have higher performance and efficiency. As much as other organizations the Turkish National Police (TNP) should get benefits from the use of emotional intelligence. The high level of emotional intelligence can help build stronger communication and relationship among police officers in the TNP, which has more than 250 thousands employees. Also, the high level of emotional intelligence can help police officers to produce high quality and satisfying service even in their harsh and stressful working conditions. This current study was conducted in a Police Vocational School of Higher Education in Turkey, which trains police officers for the TNP. The study aimed to measure students' levels of emotional intelligence and investigated factors affecting emotional intelligence. Data were collected using survey questionnaires. Collected data were analyzed on SPSS 17.0 using independent sample /-test and multiple regressions. The findings showed that students have a high level of emotional intelligence. Age, parents' level of education and monthly income are not the predictors of emotional intelligence. The level of emotional intelligence of students from first grade is significantly higher than the level of emotional intelligence of students from second grade.
Abstract (Original Language): 
Duygusal zekâ nispeten yeni bir kavram olmasına rağmen insan kaynakları yönetimi açısından yükselen bir değerdir. Duygusal zekâ düzeyi yüksek olanların iletişim becerisinin yüksek olduğunu, bu bireylerin iyi ilişkiler geliştirebildiklerini ve iş performanslarının yüksek olduğunu gösteren bulgular mevcuttur. Her örgüt kadar Polis Teşkilatı da bu değerden yararlanmalıdır. Yüksek duygusal zekâ düzeyi, büyük bir çalışan sayısına sahip olan ve sıkı disiplin altında çalışan polislerin kaliteli ve etkili ilişki ve iletişim geliştirmelerinde ve daha kaliteli hizmet sunmalarında yardımcı olabilir. Bu araştırma, iki yıllık bir eğitimle Polis Teşkilatına polis memurları yetiştiren bir Polis Meslek Yüksek Okulunda yapılmıştır. Araştırmada hem öğrencilerin duygusal zekâ seviyelerini ölçmek hem de öğrencilerin duygusal zekâ düzeylerini etkileyen faktörleri açığa çıkarmak hedeflenmiştir. Veriler anket yöntemi ile toplanmıştır. Veri analizleri SPSS 17.0 programı üzerinde betimsel istatistikler, Bağımsız Örneklem Mesti ve Çoklu Regresyon kullanılarak yapılmıştır. Araştırmanın bulguları öğrencilerin duygusal zekâ düzeyinin yüksek olduğunu göstermiştir. Yaş, anne ve babanın eğitim seviyesi ve ailenin aylık gelir düzeyi duygusal zekâ düzeyine etki eden değişkenler değildir, 1 .sınıf öğrencilerin duygusal zekâ düzeyleri 2. sim fi arı nk inden anlamlı derecede yüksektir.
73
93

REFERENCES

References: 

Acar, Füsun, (2002), "Duygusal Zekâ ve Liderlik", Sosyal Bilimler EnstitüsüDergisi,C.\2, ss.53-68.
Acar, Füsun, (2001), Duygusal Zekâ Yeteneklerinin Göreve Yönelik ve İnsana Yönelik Liderlik Davranışları İle İlişkisi: Banka Şube Müdürleri Üzerine Bir Alan Araştırması, Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Alkış, Hüseyin ve Öztürk, Yüksel, (2009), "Otel İşletmelerinde Motivasyon Faktörleri Üzerine Bir Araştırma", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C.8, S.28, ss.212-236.
Bar-On, Reuven, (1997), Bar On
emotional
quotient inventory: EQ-i technical manual, Toronto: Multi-Health Systems, Inc.
Bar-On, Reuven; Brown, J. M., Kirckcaldy, B. D. and Thome, E. P., (2000), "Emotional Expression and Implication for Occupatioanal Stress; an Application of the Emotional Quotient Inventory", Personality and Individual Differences, V.28, pp.1107-1118.
Certel,
Zehra
; Çatıkkaş, Fatih ve Yalçmkaya, Münevver, (2011), "Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Duygusal Zekâ ile Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi", Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilim Dergisi, C.13, S.l, ss.74-81.
Cooper, Robert K and Sawaf, Ayman, (1997), Executive EQ: Emotional Intelligence in Leadership and Organizations, New York: Grosset/Putnam.
Delice, Murat; Günbeyi, Murat ve Fert, İsmail, (2010), Polisin insan Hakları Gelişiminin Bilimsel Bir Çalışma Işığında incelenmesi, Adalet Yayınevi: Ankara.
Turkish Journal of Police Studies
91
Delice, Murat ve Günbeyi, Murat, (2013), "Duygusal Zekâ Ve Liderlik İlişkisinin İncelenmesi: Polis Teşkilatı Örneği", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, C.27, S. 1, ss.209-239.
Demir, Şirvan Ş. ve Demir, Mahmut, (2009), "Örgütsel İletişimde Duygusal zekânın Rolü: Konaklama İşletmelerinde Bİr Araştırma", Selçuk iletişim, C.6, S.l, ss.67-77.
Doğan, Selen ve Demiral, Özge, (2007), "Kurumların Başarısında Duygusal zekânın Rolü ve Önemi", Yönetim ve Ekonomi, C.14, S.l, ss.209-230.
Doğan, Selen ve Şahin, Faruk, (2007), "Duygusal Zekâ: Tarihsel Gelişimi ve Örgütler İçin Önemine Kavramsal Bir Bakış", Ç. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.14, S.l, ss.231-252.
Epstein, Robert, (1999), The Key to Our Emotions, Psychology Today, V.32,1.4, pp.20-21.
Erdoğdu, Yüksel M. ve Kenarlı, Özkan, (2008), "Duygusal Zekâ ile Akademik Başarı Arasındaki İlişki", Millî Eğitim Dergisi, C.178, ss.297-310.
Ergin, Demirallı Y.; İşmen, Esra ve Özabacı, Nilüfer, (2000), EQ-NED Duygusal Zekâ Ölçeği El Kitabı, İstanbul.
Erkuş, Ahmet ve Günlü, Ebru, (2008), "Duygusal Zekânın Dönüşümcü Liderlik Üzerine Etkileri", İşletme Fakültesi Dergisi, C.9, S.2, ss.187-209.
Gates, Gordon, (1995), "A Review of Literature on Leadership and Emotion: Exposing theory, posing questions, and forwarding an agenda", Journal of Leadership Studies, V.2,1.3, pp.98-110.
Goleman, Daniel, (1995), Emotional intelligence, New York: Bantam.
Goleman, Daniel,
(1998)
, işbaşında Duygusal zekâ, Varlık Yayınları: İstanbul,
Goleman, Daniel, (2003), Duygusal zekâ, Varlık Yayınları: İstanbul.
Gray, Roderic, (2004), How People Work and How You can Help Them to Give Their Best, Taipei: Prentice Hall, Financial Times.
92
Polis
Bitimleri Dergisi
15(3)2013
Güllüce, Ali Ç., (2006), Mesleki Tükenmişlik ve Duygusal Zekâ Arasındaki ilişki (Yöneticiler Üzerine Bir Uygulama), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Gürbüz, Sait ve Yüksel, Murad, (2008), "Çalışma Ortamında Duygusal Zekâ: İş performansı, iş tatmini, örgütsel vatandaşlık davranışı ve bazı demografik özelliklerle İlişkisi", Doğuş Üniversitesi Dergisi, C.9, S.2, ss. 174-190.
Gürsoy, Ali, (2005), Liderlikte Duygusal Zekâ (Liderlik Özellikleri ile Duygusal Zekâlı Liderlere Ulaşılması) Türk Silahlı Kuvvetlerinde Örnek Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Gürşimşek, Işık; Vural, Deniz E. ve Demirsöz, Ebru S., (2008), "Öğretmen Adaylarının Duygusal zekâları ile İletişim Becerileri Arasındaki İlişki", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi DergWi'fC.8fS.16,ss.l-ll.
Halıçınarlı, Emine ve Bender, Merih T., (2005), "Kadında Duygusal Zekâ (EQ) ve Bir Saha Çalışması", http://cws.emu.edu.tr/en/conferences /2nd_int/pdf/Emine%20Halicinarli,%20Merih%2QTekin%2QBender.p df (Erişim Tarihi: 27.04.2012).
Hogan, Robert, (1969), "Development of an Empathy Scale", Journal of Consulting and Clinical Psychology, V.33, pp.307-316.
İşmen, Esra A., (2004), "Duygusal Zekâ ve Aile İşlevleri Arasındaki İlişki", Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.7, S.ll,ss.55-75.
Marshall, Clare, (2001), Make the Most of Your Emotional Intelligence.
Chemical Engineering Progress, 97 (2).
Mayer, John D., (2001), "Emotional Intelligence and Giftedncss", Roeper Review, V.23,1.3, pp. 131-137.
Mayer, John D. and Salovey, Peter, (1997), "What is Emotional Intelligence", in P. Salovey & D, J. Slyuter (Eds,), Emotional development and emotional intelligence: Implications for Educators (pp. 3-31). New York, NY: Basic Books.
Turkish Journal of Police Studies
93
Mayer, John D., Salovey, Peter and Caruso, David, (2000), "Emotional Intelligence as Zeitgeist as Personality, and as Mental Ability", In Reuven Bar-On; James D. A.Parker (Eds.) The Handbook of Emotional Intelligence (pp. 92-117) USA: Josscy-Bass.
Mehrebian, Albert and Epstein, Normon, (1972), "A Measure of Emotional Empathy", Journal of Personality, V.40, pp.525-543.
Nunnally, Jum C, (1978), Psychometric Theory, New York, NY: McGraw-Hill.
Öztürk, Ayşe ve Deniz, Engin M., (2008), "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Duygusal Zekâ Yetenekleri İş Doyumları ve Tükenmişlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi", İlköğretim Online, C.7, S.3, ss.578-599.
Özüpek, Nejat M. ve Aktan, Ercan, (2008), "Konya Emniyet Müdürlüğü Örncği'ndc İşgörcn Motivasyonu ve Liderlik İlişkisi", Selçuk İletişim, C.5, S.2, ss.68-79.
Poskey,
Mike
, (2006), The Importance of Emotional Intelligence in the Workplace; Why It Matters More than Personality, http://callcentercafc.com/articlc_directory, (Erişim tarihi: 15/9/2008).
Shapiro, Lawrence E.,
(1998)
, Yüksek EQ'lu Bir Çocuk Yetiştirmek (Çev: Ü. Kartal), İstanbul: Varlık Yayınları.
Sosik,
Joh
n J. and Megerian, Lara E., (1999), "Understanding Leader Emotional Intelligence and Performance: The role of self-other agreement on transformation leadership perceptions", Group and Organization Management, V.24,1.3, pp.367-390.
Tarakçıoğlu, Serdar; Sökmen, Alptekin ve Boylu, Yasin, (2010), "Motivasyon Araçlarının Değerlendirilmesi: Ankara'da bir araştırma", işletme Araştırmaları Dergisi, C.2, S.l. ss.3-20.
Weisinger, Hendrie, (1998), Emotional Intelligence at Work, San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Yılmaz, Sevda, (2007), Duygusal Zekâ ve Akademik Başarı Arasındaki İlişki, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosya! Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
Yüksel, Murad, (2006), Duygusal Zekâ ve Performans İlişkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com