You are here

Prof. Dr. Tülin Günşen İçli (2001), Kriminoloji, Ankara, Bizim Büro Basımevi, 342 sayfa (Kitap İncelemesi)

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (Original Language): 
Kriminoloji, tüm toplumları değişik boyutlarda etkileyen ve geniş bir araştırma alanını kapsayan suç olgusunu ve suç işleyen bireyi ele alan değişik teorik yaklaşımları, suçla ilişkisi çerçevesinde üzerinde durulan faktörleri, Türkiye'de ve çeşitli ülkelerde suçun dağılımını, suça maruz kalma ve şiddeti, uyuşturucu, alkol, intihar gibi temel sosyal problemleri değerlendiren bir çalışmadır. Eserde, öncelikle suç kavramı ve kriminoloji disiplini tanıtılmakta, suçlu davranışın ölçülmesi üzerinde durulmaktadır. Suçlu davranışın açıklanması temelinde, bireysel, psikolojik, biyolojik ve sosyolojik yaklaşımlara yer verilmekte, bu yaklaşımların önemli temsilcilerinin açıklamaları kapsamlı biçimde aktarılmaktadır. Eserde, suçluluğu etkileyen faktörler çerçevesinde üzerinde ağırlıklı biçimde durulan yaşın ve cinsiyetin suç işlemede etkisi incelenmekte, bu bağlamda çocuk ve kadın suçluluğu konusundaki teorik yaklaşımlar değerlendirilmektedir. Değişik ülkelerde ve Türkiye'de suçluluğa ilişkin bir tablo ortaya koymada önemli rol oynayan suç istatistiklerinin yanısıra, değişik suç türlerine ilişkin olarak da gerek işleniş özellikleri ve gerekse araştırma bulguları ve teorik yaklaşılar çerçevesinde bilgi verilmektedir. Kriminoloji başlıklı eserde "mağduriyet" temelinde önemli bir arabştırma alanı oluşturan aile içi şiddet ve kadına karşı şiddet konuları da İncelenmektedir. Kitapta sosyal kontrol araçlannın başında yer alan polis teşkilatı ve adli yargı makamlan da tanıtılmaktadır. Prof. Dr. Tülin Günşen İçli, Yrd. Doç. Dr. Aslıhan Öğün (2000), Türkiye'de Kadın Suçluluğunun Çeşitli Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Belirleyicileri, Ankara, Adalet Bakanlığı Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı, 128 sayfa Suç sosyolojisinde cinsiyetin suç işlemeyle ilişkisi araştırılırken, üzerinde önemle durulan konulardan biri de kadın suçluluğudur. Eserde kadın suçluluğuna ilişkin geleneksel teoriler ve modern dönemde geliştirilen yaklaşımlar incelenmiş, bu çerçevede biyolojik açıklamalara, sosyo-kültürel açıklamalara, kadın özgürlüğü hareketine ve feminist yaklaşımlara yer verilmiştir. Çalışmada daha sonra, Türkiye'de 71 cezaevinde bulunan tüm kadın hükümlüleri kapsayan ve kadın suçluların sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel profilini ortaya koymak amacı taşıyan bir saha araştırması sunulmaktadır. Elde edilen verilerin analizinde çok bo- yutlu tablolar aracılığıyla temel faktörler arasındaki olası ilişkiler kapsamlı biçimde analiz edilmiştir. Bulguların değerlendirilmesi temelinde özellikle kadınların eğitimsizliği, mesleksel statülerinin düşüklüğü, aile ve evlilik yaşamında karşılaştıkları sorunlar, eşlerinin kendilerine uyguladığı şiddet, yaşadıkları ekonomik problemler vurgulanmıştır. Bu temelde kadının en sık işlediği suçlar mala karşı ve cana karşı suçlardır. Eserde, kadınların işlediği adam öldürme suçlarının çoğunlukla eşe ve aileden birine yönelik olması paralelinde evlilik ve aile kurumu çerçevesindeki problemler de tartışılmaktadır. Bu doğrultuda çalışma, kadın suçluluğu olgusu çerçevesinde Türkiye'de kadının konumuyla ilgili literatüre de katkı sağlama özelliğini taşımaktadır.