You are here

TEACHING POLICE HUMAN RIGHTS

Poliste İnsan Hakları Eğitimi

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Human rights violation is not simply a matter of lack of legal information on the part of law enforcement officers. Lack of knowledge on legal instruments constitutes only a minor part of the problem. Therefore, training and education, which aims to give the law enforcement officers an awareness of human rights legal instrument, can only address a small part of the problem. Human rights instruments prepared by the UN are very good steps towards the right di-rection, but if the activities of the UN are limited only with the theoretical education of law enforcement officers on legal instruments they will not yield the desired and long las-ting result unless they are supported by institutional changes. The solution involves a du-ality of change in both the law enforcement field and the UN human rights instruments which provide a greater attention for movement directed at both institutions where their et-hics and values are more in line with each other.
Abstract (Original Language): 
Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği polis uygulamaları ile, bu uygulamalar sonucunda doğabilecek insan hakları ihlallerini hukuki açıdan değerlendirerek bu konularda polis eğitiminde kullanılabilecek dokümanlar hazırlamışlardır. Ancak, bu dokümanlarda problem ağırlıklı olarak hukuki açıdan değerlendirildiğinden konunun sosyal boyutuna yeteri kadar önem verilmemiştir. Birleşmiş Milletler'in polis eğitimi için hazırlamış olduğu insan Hakları konulu materyaller bu alanda atılmış olumlu adımlar olarak değerlendirilebilir. Ancak, bu doküman¬lar içerik açısından insan Hakları ihlalleri sorununun sadece teorik ve hukuki boyutunu kap¬sadığı görülmektedir. Kurumsal faktörlerden kaynaklanan insan hakları ihlallerine ise yeteri kadar değinilmemiştir. insan hakları ihlalleri probleminin çözümü, polis teşkilâtlarının alt kültürlerini de kapsayacak şekilde eğitim, sosyal, kültürel, ekonomik, politik, kurumsal po¬litikalar ve organizasyon yapısını da içeren bir eğitim sistemi ile mümkün görülmektedir. Bu makalede problemin sosyal ve kurumsal boyutlarının önemine vurgu yapılarak bazı çö¬züm önerileri sunulmuştur.
15-24

REFERENCES

References: 

Cerrah, İ. ve Eryılmaz, M. B., (2001), Avrupa Polis Etiği Yönetmeliği & Açıklayıcı Notlar, Ankara: Polis Akademisi Yayınları.
COUNCIL OF EUROPE, (2001), The European Code ofPolice Ethics and Explanatory Memorandum, Strasbourg.
Crank, J. P. and Caldero, M. A., (2000), Police Ethics: The Corruption of Noble Cause, Cincinnati: Alderson Publishing Co.
Crawshaw, R., (2000), Human Rights and Their Protection under International Law: Pamphlet for the Police, Essex: Council of Europe, Human Rights Center.
Crawshaw, R., (2001), Essential Texts on Human Rights for the Police: A Compilation of International instruments, London: Kluwer Law.
John Kleinig, (1996), The Ethics of Policing, Cambridge UP.
Crank, John P. and Caldero, Michal A., (2000), Police Ethics: The Corruption of Noble Cause, Anderson Publishing.
Lynch, G. W., (1999), Human Dignity and the Police: Ethics and Integrity in Police Work, Illinois: Charles C Thomas.
UNITED NATIONS, (1996), International Human Rights Standards for Law Enforcement: A pocket book on Human Rights for the Police, New York: United Nations High Commissioner for Human Rights, Center for Human
Rights.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com