You are here

DEMOKRATİK ÜLKELERDE POLİS VE JANDARMA TEMEL EĞİTİMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Poliçe and Gendarme Probationer Training in Democratic Countries: Case of Turkey

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Firstly, in this article, the historical development of security service in both the World and Turkey has been inspected. While studying on the historical development of security service, particularly in Turkey, of which necessities poliçe and gendarme forces are seperated from each other and in modern countries, the relationship between poliçe and gendarme forces, which submit homeland security service, regarding authority and task have both been inspected. Secondly, in this study, the law which gives task, authority and responsibility to Poliçe and Gendarme forces in Turkey have been reviewed. In the meantime, poliçe probational training curriculum in Turkey has been compared with the curriculum in modern countries and assessments on them have been made. Additionaly, information on gendarme probational training has been given. Thirdly, in this survey, duration and content of gendarme probational training in some democratic countries, such as; France, Spain, Italy, Holland and Portugal have been studied. Eventually, in Turkey, task, authority and responsibility of poliçe and gendarme forces, regarding homeland security, only distinguish in terms of geographical task regions. This fact, as well, has been put forvvard in the survey. In relation to this, probational training of two law enforcement agencies, which both have the same task, authority and responsibility, have been compared and assessed, taking into account the implementations in modern countries.
Abstract (Original Language): 
Bu makalede ilk olarak güvenlik hizmetinin Dünyada ve Türkiye'deki tarihi gelişimi incelenmeye çalışılmıştır. Özellikle Türkiye'deki güvenlik hizmetlerinin tarihi gelişimi incelenirken polis ve jandarmanın hangi ihtiyaçlardan dolayı birbirinden ayrıldığı ve çağdaş ülkelerde iç güvenlik hizmeti sunan polis ve jandarmanın görev ve yetki bakımında nasıl bir ilişki içinde olduğu belirtilmiştir. İkinci olarak, Türkiye'de Polis ve jandarmaya görev, yetki ve sorumluluk veren mevzuat incelenmeye çalışılmıştır. Bu arada Türkiye'deki polis temel eğitiminde müfredat programı çağdaş ülkelerdeki polis temel eğitim müfredat programı ile karşılaştırılarak değerlendirmeler yapılmıştır. Ayrıca jandarma temel eğitimi konusunda bilgi verilmeye çalışılmıştır. Üçüncü olarak Fransa, İspanya, İtalya, Hollanda ve Portekiz gibi bazı demokratik ülkelerdeki jandarma temel eğitimlerinin içeriği ve süresi ele alınmıştır. Sonuç olarak Türkiye'de Polis ve Jandarma teşkilatları iç güvenlik acısından görev, yetki ve sorumlulukları sadece coğrafi görev alanları açısında farklılık gösterdiği ortaya konulmaya çalışılmış. Bu acıdan aynı görev, yetki ve sorumluluğa sahip iki kolluk kuvvetinin temel eğitimleri karşılaştırılarak, çağdaş ülkelerdeki uygulamalarda göz önüne alınarak değerlendirmeler yapılmıştır.

REFERENCES

References: 

Adamson, Patrich, (1991), "Some Comments on the Origin of the Poliçe", Poliçe Studies, Years: 14, Nummer: 1, pp.1-2.
Alyot, Halim, (1947), Türkiye'de Zabıta, Ankara: Emniyet Genel Müdürlüğü Yayını.
APKDB (Araştırma Planlama Koordinasyon Daire Başkanlığı), (2001), Polise Görev Veren ve İlgilendiren Mevzuat Rehberi: Anayasa, Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Yönerge Ankara: APKDB Yayınlan, Yayın No: 149.
Bilgiç, Veysel Kareni, (2005), Yönetim ve Güvenlik: Güncel Sorunlar ve Çözüm Yolları, Ankara: Seçkin Yayıncılık
Bom, Hans, (2003), Güvenlik Sektörünün Parlamenter Gözetimi: İlkeler, Mekanizmalar ve Uygulamalar (Tercüme: Esra, Kaliper ve Alper, Kaliper), İstanbul: TESEV Yayınlan.
EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü), (1983) Cumhuriyetin 60. Yılında Türk Polisi, Ankara: Emniyet Genel Müdürlüğü Yayını.
EGM-APKDB (Emniyet Genel Müdürlüğü-Araştırma Planlama Daire Başkanlığı), (2003), "Avrupa Jandarmalannın Statüsü", Polis Dergisi, Cilt.3, Sayı.36, ss. 506-516.
EGM-EDB (Emniyet Genel Müdürlüğü-Eğitim Daire Başkanlığı), (2005), 2006 Yılı Eğitim Planı, Ankara: EGM Basımevi Şube Müdürlüğü.
Erkan, Muzaffer ve Dilmaç, Sabri, (2001), Devlet Güvenliği ve İstihbarat, Ankara: Emniyet Genel Müdürlüğü Yayınlan.
Göksu, Turkut, ıs2002), "Maslovv'un İhtiyaçlar (Güdüler) Piramidi ve Polisin Yabancılaşma Olgusu" Polis Bilimleri Dergisi, cilt.4, sayı.3-4, ss.27-48.
JOK (Jandarma Okullar Komutanlığı), (2001) Jandarma Etiği, Meslek Ahlakı, Ankara: Banşcan Ofset.
JTGYK (Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu), (1983), Resmi Gazete, Kanun No: 2803.
Kandemir, Mustafa, (2000), Batı Demokrasilerinde Polis, Ankara: TEMİZ Yayınlan.
Karaman, Özcan, (2000), "Polis Eğitiminde Eğitimcilik Sorunu", Polis Bilimleri Dergisi, Cilt.2, Sayı.7-8, ss. 177-208.
Demokratik Ülkelerde Polis ve Jandarma Temel Eğitimi: Türkiye Örneği | 19
Karaman, Özcan, (2002), Polis Memuru Adaylarının Mesleki Sosyalleşme Sorunu: Türkiye ve İngiltere Örneği, Sakarya: Basılmamış Doktora Tezi.
Karaman, Özcan, (2003), "Bilişim Suçları ile Mücadelede Polis Temel Eğitiminin Önemi", 1. Polis Bilişim Sempozyumu, Ankara: EGM, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ss.97-101.
Kavgacı, Halil İbrahim, (1997), Demokratik Polislik Temel Yaklaşımlar, Ankara: Maset Maatbacılık.
Maslow, Abraham, (1968), Motivation and Personality, New York: Harber Publishing.
Okcabol, Derviş, (1940), Türk Zabıta Tarihi ve Teşkilat Tarihçesi, Ankara: Polis Enstitüsü Yayınlan.
Orkun, Hüseyin Namık., (1937), "Eski Türklerde Zabıta ve Karakol Sözlerine Dair Bir Araştırma", Polis Dergisi, Sayı. 309.
Özay, İl Han, (1994), İkinci Bine Kavuşurken Günışığında Yönetim, İstanbul:Alfa
Plato, (1987), Translated with an Introduktion, Desmond Lee, The Republic, Harmondsworth: Penguin Boks.
Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu, (1934), Resmi Gazete, Kanunu No:2559.
Sözen, Süleyman, (2002), "Türk Kamu Bürokrasisi ve Polis Teşkilatı", Hasan Hüseyin Çevik ve Turkut Göksu (Ed), Türkiye'de Devlet Toplum ve Polis, Ankara:Seçkin, ss.53-68.
Şahin, Eyüp, (2000), 1907'den 2000'e Polis Okulları, Ankara: Emniyet Genel Müdürlüğü Basımevi.
Tongur, Hikmet, (1946), Türkiye'de Genel Kolluk Teşkilatı ve Görevlilerin Gelişimi, Ankara: Kanaat Basımevi.
Türkiye (2002), Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü.
Vural, Mehmet Zeki, (1971), Polisin Kuruluşu, İstanbul: Ulutaş Matbaası.
Yılmaz, Yaşar, (1996), Açıklamalı Polis Meslek Hukuku, Ankara: Başkent Klişe Matbaacılık.
defense.gouv.fr, (2006)
(http://www.defense.gouv.fr/actualites/dossier/156/forces-armees services. erişim tarihi: 17.05.2006)
egm.gov.tr, (2006) (http://www.egm.gov.tr/daire.personel. erişim tarihi:
20
Polis Bilimleri Dergisi Cilt: 8 (2)
www.egm.gov.trl5.06.2006)
hukuki.net, (2006) (http://www.hukuki.net/kanun, erişim tarihi: 30.06.2006)
jandarma.gov.tr, (2006^ (http://www.jandarma.gov.tr. erişim tarihi: 15.06.2006)
jandarma.tsk.mil.tr, (2006) (http://www.jandarma.tsk.mil.tr/genel/tarihce, erişim tarihi: 25.06.2006)
msb.gov.tr, (2006) (http://www.msb.gov.tr/birimler. erişim tarihi: 28.06.2006)
senat.fr, (2006) (http://www.senat.fr/europe. erişim tarihi: 26.02.2006)
strathclyde.police.uk, (2006) (http://www.strathclyde.police.uk. erişim tarihi: 15.06.2006).
tbmm.gov.tr, (2006) (http: //w w w. tbmm. go v. tr. erişim tarihi: 30.06.2006)
tsk.mil.tr, (2006) (http://www.jandarma.tsk. mil, tr/eğitim. erişim tarihi: 28.06.2006)
tutorgig.com, (2006) (http://www.tutorgig.com/encyclopedia/Gendarme Training, erişim tarihi: 27.06.2006)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com