You are here

TÜRKİYE’DE MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME SÜRECİNDE PİYANO EĞİTİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.12975/rastmd.2013.01.01.0011.
Author NameFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this research is to discover and examine the problems during piano education of Turkish music teacher candidates in order to increase the quality of music teachers’ education. The research was practiced in the 2011-2012 academic year and the research group was formed from 10 piano educators at Music Education Department in Gazi Faculty of Education at Gazi University. Data was collected through 28 questioner survey and six open-ended questions. Quantitative and qualitative research techniques were used in order to resolve the collected data. Content analysis was used and obtained the data was tabled in frequencies and percentage values. The SPSS 20.0 package program was used in the overall data analysis. In the light of findings the problems during piano education of Turkish music teacher candidates were discovered and suggestions were made in order to solve them.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, müzik öğretmeni yetiştirmede piyano eğitiminin kalitesini yükseltmek ve daha etkili müzik öğretmenleri yetiştirmek adına müzik öğretmeni yetiştirmede piyano eğitimi sürecinde yaşanabilecek sorunların çok yönlü olarak ele alınarak ortaya konması, incelenmesi ve bu sorunlara çözüm önerilerinin sunulması amacıyla hazırlanmıştır. Araştırma grubu 2011-2012 eğitim- öğretim yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalında bireysel piyano eğitimi veren 10 öğretim elemanından oluşmaktadır. Araştırmanın verileri likert tipi 28 anket sorusundan ve açık uçlu altı sorudan oluşan görüşme formuyla toplanmıştır. Nicel ve nitel bir alan araştırması olan bu çalışmanın verilerinin toplanmasında, kaynak tarama yöntemi, anket ve görüşme tekniği kullanılmıştır. Veriler bilgisayar ortamına aktarılmış ve veri çözümlemesinde IBM SPSS 20.0 paket programı kullanılmıştır. Çalışmada öğretim elemanlarının görüşlerinden elde edilen sonuçlar frekans tabloları ve yüzde dağılımları verilerek betimsel açıdan incelenmiştir. Araştırmanın nitel boyutunda ise nitel araştırma yöntemi olan içerik analizi yöntemi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular ışığında müzik öğretmeni yetiştirirken piyano eğitimi sürecinde yaşanan sorunlar ortaya konmuş ve bu sorunlarla ilgili öneriler sunulmuştur.
258
285

REFERENCES

References: 

Bobetsky,V.V. (2004). Piano Proficiency: The Perfect Accompaniment for
Successful Music Educators. Teaching Music, v11 n4 February 2004, pp. 36 – 39.
Bulut, D. (2004). Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Alınan Piyano Eğitiminin
Müzik Öğretmenliğinde Kullanılabilirliği. 1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden
Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu Bildirisi, Süleyman Demirel
Üniversitesi, 7-10 Nisan 2004, Isparta.
Çilden, Ş. (2003) .Çalgı Eğitiminde Nitelik Sorunu. Cumhuriyetimizin 80.Yılında
Müzik Sempozyumu Malatya, 2003.
Çilden Ş., Ercan N. (2004). Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik
Öğretmenliği Anabilim Dallarında ve AGS Liseleri Müzik Bölümlerinde Yapılmakta
Olan
Çalgı Eğitiminde Nitelik Sorunları. 1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden
Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu Bildirisi, Süleyman Demirel
Üniversitesi, 7-10 Nisan 2004, Isparta.
Çimen, G. (2004). Musiki Muallim Mektebi’nden Günümüze Öğretmen Yetiştiren
Kurumlarda Piyano Eğitimi. 1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze
Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu Bildirisi , Süleyman Demirel Üniversitesi,
7-10 Nisan 2004, Isparta.
Kasap, B. (2005). İşlevsel Piyano Becerilerinin Müzik Öğretmenleri İçin Önemi.
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı (1) 149-154.
Kıvrak, N.İ. (2003). Müzik Öğretmeni Yetiştirmede Piyano Eğitimi.
Cumhuriyetimizin 80. Yılında Müzik Sempozyumu, 30-31 Ekim 2003, İnönü
Üniversitesi, Malatya Bildiriler, S.209-211.
March, W. (1988). A Study of Piano Proficiency Requirements at Institutions of
Higher Education in the State of Oregon as Related to the Needs and Requirements
of Public School Music Teachers. Yayınlanmamış Doktora Tezi, The University of
Oregon, Eugene.
Şentürk, N. (1994). Müzik Öğretmenliği Programındaki Uygulama Dersleri ve Çevre
İlişkileri. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (Özel sayı), 195-203.
Yıldırım ve Şimşek Nitel Araştırma
Türkiye’de Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sürecinde Piyano Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar
285
Ömür, Ö., (1998) Piyano Öğretiminde Pedagojik Yaklaşımın Önemi Üzerine Bir
Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri
Enstitüsü, Ankara.
Öztürk, B.(2006) Piyano Eğitiminde Video Kamera Kaydına Dayalı Mikro Öğretim
Yönteminin Öğrenci Başarısına Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri.
Anakara: Seçkin Yayıncılık
YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU.(YÖK, 1998). Eğitim Fakülteleri Öğretmen
Yetiştirme Programlarının Yeniden Düzenlenmesi. Ankara. YÖK Yayını.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com