You are here

DİNLERDE VE İSLAM KÜLTÜRÜNDE SABIR

Patıence In The Relıgıons And Islamıc Culture

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
In this research, patience phenomenon in religions and Islamic culture was invesigated. Patience is accepted as a religious and moral value in all religions and also Islamic culture. Patience is understood exclusively as anger management or an attitude that is developed when faced with “suffering” in some religions. However the profound meaning is installed to patience in Islamic culture. Patience is to endure voluntarily, to resist and tendency of waiting calmy when faced with all sorts of difficulties, threats or loses. Additionally patience is helpful to individuals in while accomplish their responsibilities related religious life and a source of motivation in spritual development and a feature must be present in disciple, one of the basic attitudes of the perfect human (Al-Insan al-Kamıl) in Sufi tradition.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada dinlerde ve İslam kültüründe sabır olgusu ele alınmıştır. Tüm dinlerde olduğu gibi İslam kültüründe sabır, dinî ve ahlakî bir değer olarak kabul edilmektedir. Dinlerin bazısında sabır yalnızca öfke kontrolü veya “acı çekme” fenomeni ile karşılaşıldığında geliştirilen bir tutum olarak anlaşılmaktadır. Oysa İslam kültüründe sabra derin anlamlar yüklenmektedir. Sabır her türlü zorluk, tehdit ve kayıp karşısında gönüllü bir şekilde dayanma, direnme, göğüs germe ve sonucu sakince bekleme eğilimidir. Ayrıca sabır dinî hayatın sorumluluklarını yerine getirmek için bireylere yardımcı, manevî gelişimde motivasyon kaynağı, tasavvuf geleneğinde müridde bulunması gereken bir özellik, “İnsan-ı Kâmil”in ise temel tavırlarından biridir.
93
130

REFERENCES

References: 

Abdulbaki Muhammed Fuad, el-Mu'cemu'l-Mufehres li Elfazi'l
Kur'ani'l-Kerim, Çağrı Yayınları, İstanbul 1990.
Ayten, Ali, Tanrı’ya Sığınmak- Dinî Başa Çıkma Üzerine Psiko-Sosyal
Bir Araştırma, İz Yayıncılık, İstanbul 2012.
Bukkyo Dendo Kyokal (Budist İntişar Cemiyeti), Buda Talimatı,
(3.baskı), Kosaido Printing Co. Ltd, Tokyo Japon 2001.
Canan, İbrahim, Kütüb-ü Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Akçağ
Yayınları, Ankara 1993.
Ceylan, Yasin ,”Etik Değerlerin İnsan Yaşamındaki Yeri”, İslâmiyât,
2001, S: 3, ss. 155-159.
Çağrıcı, Mustafa, “Sabır”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,
Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi,
İstanbul 2008, C: 35.
Çubukçu, İbrahim Agâh, “İslam’da Ahlak Meselesi”, Ankara
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C: 20, S: 1, 1972, ss. 13-
20.
Dinî Kavramlar Sözlüğü, “Sabır” maddesi, (5.Baskı), Diyanet İşleri
Başkanlığı Yayınları, Ankara 2010.
Ebû Tâlib Muhammed bin Ali bin Atiyye el-Mekkî el-Acemî, Kûtu’l-
Kulûb fî Muâmaleti’l- Mahbûb ve Vasfi Tarîki’l Mürîd ilâ Makâmı’t-
Tevhîd, Daru’s-Sadr, C:1, Beyrut 2003.
Ece Hüseyin, İslam’ın Temel Kavramları, (3. Baskı), Beyan Yayınları,
İstanbul 2010.
El- Cezviyye, İbni Kayyım, Sabredenler Şükredenler, (12.Baskı),
İnsan Yayınları, İstanbul 2010.
El-İsfahanî, Ragıb, Müfredat Elfazi’l Kur’an- Kur’an Kavramları
Sözlüğü, (3. Baskı), (Çev.: Yusuf Türker), Pınar Yayınları,
İstanbul Mayıs 2012.
Emmons Robert A., Teşekkür Ederim (Mutluluğun Anahtarı
Şükretmek), Doğan Kitap, İstanbul 2009.
Dinlerde ve İslam Kültüründe Sabır 127
Encyclopedia of Religion, “Bodhisattva Path” , Second Edition (Ed.
Lindsay Jones), 13. Cilt, Thomson Gale, USA 2005.
Eraydın, Selçuk, Tasavvuf ve Tarikatler, (4. Baskı), Marmara
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1994.
Frager, Robert, “Tasavvuf Geleneğinde İrşad”, (Çev.: Ömer
Çolakoğlu), Manevî Rehberlik ve Ben Ötesi Psikolojisi Üzerine
Paylaşımlar, (ss. 23-39), (Ed. Robert Frager), Kaknüs Yayınları,
İstanbul 2009.
Günay, Nasuh, “Dinlerin Küresel Barışa Katkıları”, Uluslararası
Davraz Kongresi, Isparta, 24-27 Eylül 2009, ss. 3164-3180.
Goleman, Tara Bennett, Duyguların Simyası: Kalbinize Giden Yolu
Aklınızla Açın, (Çev.: Ebru Kılıç), Alfa Yayınları, İstanbul Mayıs
2003.
Hökelekli Hayati, Psikoloji, Din ve Eğitim Yönüyle İnsanî Değerler,
Dem Yayınevi, İstanbul 2013.
Hucviri, Keşfu’l-mahcub- Hakikat Bilgisi, (Haz. Süleyman Uludağ),
Dergah Yayınları, İstanbul 1982.
Izutsu, Toshihiko, Kur’an’da Dini ve Ahlaki Kavramlar, Pınar
Yayınları, İstanbul 2010.
İbn Arabi, İlahî Aşk, (Çev. Mahmut Kanık), ( 2. Baskı) İnsan
Yayınları, İstanbul 1992.
İbn Manzur Ebu’l-Fadl Cemalüddin Muhammed b. Mükerrem,
Lisanü’l Arab, Daru’l Maarif, Kahire, tsz.
İmam Gazali, İhyau’ulumi’d-din, (Çev. Ahmet Serdaroğlu), Bedir
Yayınevi, İstanbul trs.
Kandemir M.Yaşar, Çakan İsmail Lütfi, Küçük Raşit, Riyazü’s
Salihin Tercüme ve Şerhi- Peygamberimizden Hayat Ölçüleri,
Erkam Yayınları, İstanbul 2001.
Kara, Mustafa, Tasavvuf ve Tarikatler Tarihi, (3. Baskı), Dergâh
Yayınları, İstanbul 1995.
Karaca, Faruk, Dini Gelişim Teorileri, Dem Yayınları, İstanbul 2007.
128 Mebrure Doğan
Karaca, Faruk, Din Psikolojisi, Eser Ofset Matbaacılık, Trabzon 2011.
Karagöz, İsmail, “Kur’an ve Hadislerin Işığında Sabır ve İnsan”,
Diyanet İlmî Dergi”, 2002, C: 38, S: 1, s. 5-22.
Karaman, Hayrettin, Çağrıcı, Mustafa, Dönmez, İbrahim Kafi,
Gümüş, Sadrettin, Kur’an Yolu- Türkçe Meal ve Tefsir, Diyanet
İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2006.
Kaşânî Natanzî, İzzettin Mahmud bin Ali, Tasavvufun Ana Esasları
(Misbâh’ul-Hidaye ve Miftâhu’l Kifâye), (Çev.: Hakkı Uygur),
Kurtuba Yayınları, İstanbul 2010.
Kaval, Musa, “Yunus Emre ve Mevlâna’nın Eserlerinde İnsan ve
Tekamülü”, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013, 6/2,
s.101-122.
Kayıklık, Hasan, Tasavvuf Psikolojisi, Akçağ Yayınları, Ankara 2009.
Kaymakcan, Recep, Meydan, Hasan, “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Programları ve Öğretmenlerine Göre Değerler Eğitimi” Değerler
Eğitimi Dergisi, Cilt:9, No: 2, Haziran 2011, ss. 27-55.
Kelabâzî, Doğuş Devrinde Tasavvuf Ta’arruf, (Haz. Süleyman
Uludağ), Dergâh Yayınları, İstanbul 1979.
Kierkegaard Soren, , Purity of Heart (D. V. Steere, Trans.), Harper
and Brothers. (Original work published 1847) New York 1956.
Kitab-ı Mukaddes- Eski ve Yeni Ahit, “Eyub”, Ohan Matbaacılık,
İstanbul 2001.
Köylü, Mustafa, “Kur’an’ın İnsanlığa Getirdiği Değerler ve Hedefler”,
On Dokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007, S:
24-25, ss. 65-88.
Kuşeyri, Abdulkerim, Kuşeyrî Risalesi, (Haz. Süleyman Uludağ),
Dergâh Yayınları, İstanbul 1978.
Necati Osman, Kur’an ve Psikoloji, Fecr Yayınları, (Çev. Hayati
Aydın), 2.Baskı, Ankara, 2004.
Dinlerde ve İslam Kültüründe Sabır 129
Önal, Recep, “Kur’an’da İmanî ve Ahlakî Bir Tavır Olarak Sabır”
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C: XII, Sayı: 2,
2008, ss. 439-466.
Özcan, Hüseyin, “Hacı Bektaş Veli’nin Eserlerinde ve Bektaşî
Erkannâmelerinde Dervişin Nitelikleri”, Turkish Studies,
İnternational Periodical For The Languages Literature and History
of Turkish or Turkic, Volume 7/1 Winter 2012, ss. 1695-1705.
Öztürk, Yaşar Nuri, Kur’an ve Sünnete Göre Tasavvuf, (6.Baskı),
Yeni Boyut, İstanbul 1995.
Peker, Hüseyin, “Tasavvuf Psikolojisi”, On Dokuz Mayıs Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1993, S:7, ss. 35-52.
Segal, Arthur, Dunne Frank Jr The Handbook to Jewish Spiritual
Renewal: A Path of Transformation for the Modern Jew, Rabbi
Arthur Segal, New York 2009.
Schimmel, Annemarie, İslam’ın Mistik Boyutları, (Çev. Ergün
Kocabıyık), 2. Baskı, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2004.
Schnitker, Sarah and Emmons Robert, “Patience as Virtue:
Religious and Psychological Perspectives”, Research in the Social
Scientific Study of Religion, Volume: 18, Leiden 2007, ss.176-207.
Schnitker, Sarah Ann, An Examination of Patience and Well-being,
(Dissertation Doctor of Philosophy in Psychology), California 2010.
Suhreverdi, Avarif’ul Maarif- Tasavvufun Esasları, (Haz. H. Kamil
Yılmaz, İrfan Gündüz), Vefa Yayıncılık, İstanbul 1990.
Turfe, Tallal Alie, Patience in İslam: Sabr, ( 1st used ), Tahrike
Tarsile Qur’an Inc., Elmhurst, New York 1996.
Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, ( Yeni Baskı), Türk Tarih Kurumu
Basım Evi, Ankara 1988, C: II
Ünal Ali, Kur’an’da Temel Kavramlar, Nil Yayınları, İstanbul 2003.
Yazır, Elmalı Muhammed Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili, Eser
Kitapevi, İstanbul 1971.
130 Mebrure Doğan
Yeniterzi, Emine, Mevlana’nın Eserlerinde Sabrın Hikmetleri,
Gözyaşı, 2003, ss. 21-26.
Yılmaz, H.Kamil, Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatler, Ensar
Neşriyat, (12. Baskı), İstanbul 2009.
Aslanoğlu İbrahim, Mevlana’nın Aşk ve İnsan Felsefesi,
http://w3.gazi.edu.tr/~iarslan/mevlanaaskinsan.pdf, Erişim
Tarihi: 07.11.2014.
http://www.budist.net/budizmde-mezhepler-budistmezhepleri.
html, Erişim Tarihi: 3 Şubat 2013

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com