You are here

Ohri Çerçeve Anlaşması Sonrası Makedonya’da Etnik Ayrımcılık ve Kalıcı Barışın Tesisinde Türkiye’nin Rolü

After Ohrid Framework Agreement Ethnic Discrimination in Macedonia and Turkey's Role in Permanent Peace Settlement

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This article is based on the answers to questions about ethnic discrimination in a survey on ethnic peace in Macedonia. The research has two main themes: The first of them is the areas of ethnic discrimination after the 2001 Ohrid Framework Agreement (OFA). The second one is what needs to be done in Macedonia on the issue of permanent ethnic peace settlement. After the Ottomans aforementioned ethnic groups intensified their efforts to found civil organizations without delay. Also, some groups with the slogan “Macedonia belongs to Macedonians” turned up in reaction to the above-mentioned condition. There was no delay in the reaction among Muslims, especially in Skopje, on the walls of the Çair region, “Çair is not Macedonia” was often seen. All this is only one aspect of Macedonia that shows that the areas of ethnic discrimination are becoming wider and deeper, and that permanent peacemaking is increasingly important. In this context, we will include recommendations or suggestions on the establishment of permanent ethnic peace in Macedonia.
Abstract (Original Language): 
Bu makale, kısmen Makedonya’daki etnik barışı konu edinen bir anketteki (survey) Türklere/Müslümanlara uygulanan “etnik ayrımcılık alanları” ile ilgili soruya verilen cevaplara dayanmaktadır. Araştırmanın temel iki konusu bulunmaktadır: Bunlardan birincisi, 2001 Ohri Çerçeve Anlaşması (OÇA) sonrasında yapılan etnik ayrımcılık alanları, ikincisi ise Makedonya’da kalıcı barışın tesisinde Türkiye’nin rolü veya yapılması gerekenler. Makedonya’nın Osmanlı himayesinden ayrılması sonucu bölgede hâkimiyet kurma mücadelesi başlamıştır. Etnik gruplar vakit kaybetmeden ülkede sivil oluşumlar kurma girişimlerini arttırmışlar ve “Makedonya, Makedonlarındır” sloganıyla hareket eden gruplar ortaya çıkmıştır. Müslümanlar arasında buna tepki gecikmemiş ve özellikle Üsküp’te Çayır bölgesindeki duvarlarda “Çayır Makedonya değildir/Çair is not Macedonia” yazısı sıklıkla görülmeye başlamıştır. Bütün bunlar, Makedonya’da etnik ayrımcılık alanlarının gittikçe genişleyip derinleştiğini ve kalıcı barışın tesisinin her geçen gün daha büyük önem arz ettiğini gösteren hususlardan sadece bir kaçıdır.

REFERENCES

References: 

Ağanoğlu, H. Yıldırım, Yücel Teşkilatı, Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma
Derneği Yayınları, İstanbul 2012.
Akman, Halil, Paylaşılamayan Balkanlar, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2006.
Artuç, İbrahim, Balkan Savaşı, Kastaş Yayınları, İstanbul 1988.
Aslantaş, Selim, Osmanlı’da Sırp İsyanları, 19, Yüzyılın Şafağında Balkanlar, Kitap
Yayınevi, İstanbul 2007.
Bağcı, Hüseyin, Güvenlik Politikaları ve Risk Analizi Çerçevesinde Balkanlar, Dış
Politika Enstitüsü, Ankara 1998.
Bahadır, Gürbüz, Batı’dan Doğu’ya Uzanan Çizgide Balkanlar ve Türkler, Çizgi
Kitabevi Yayınları, Ağustos, Konya 2002.
Bayraktar, Kaya, “Makedonya Sorunu ve Avrupa Müdahalesi (1902-1905)”, bilig,
Bahar 2014/Sayı 69, s. 1-28.
Bora, Tanıl, Yugoslavya, Milliyetçiliğin Provokasyonu, Birikim Yayınları, İstanbul 1995.
Brown, Keith, The Past in Question The Medern Macedonia and the Uncertainties of
Nation, Princeton University Press, New Jersey 2003.
Bumçi, Aldo, Macedonia and the Albanians: The Confines of Ethnic Politics,
Albanian Institute for International Studies, 2001.
Büyük, Hamdi Fırat, “Ohri Çerçeve Anlaşması’nın 15. Yılı: Makedonya’da “Barış”,
http://www.usak.org.tr.
Carter, Judy, George Irani, Vamik D. Volkan, Regional and Ethnic Conflicts:
Perspectives from the Front Lines, Routledge 2015.
Castellan, G., Balkanların Tarihi, Milliyet Yayınları, İstanbul 1995.
Çavuşoğlu, Halim, “Yugoslavya-Makedonya Topraklarından Türkiye’ye Göçler ve
Nedenleri”, Bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, Bahar, sy. 41, Ankara,
2007, s. 123-154.
Dalkılıç, Mehmet-R.Biçer, Balkanların Geleceği Açısından Makedonya’da Etnik Barış ve
Dini Aşırı Gruplar. Proje, İstanbul Üniversitesi BAP Birimi, 2016.
Ekşi, Muharrem, “AK Parti Döneminde Türkiye'nin Balkanlarda Kamu-Kültürel
Diplomasi Aracılığıyla toplumsal-Kültürel Etkinliğini Artırma Politikası”,
126 Mehmet Dalkılıç
Bildiriler Kitabı, (edit. Hasan Kara), I. Uluslararası Sosyal Bilimler
Araştırmaları Kongresi, Denizli 2015, s. 716-730.
Emin, Nedim, “Makedonya Siyasetini Anlama Kılavuzu”, SETA: Siyaset, Ekonomi ve
Toplum Araştırmaları Vakfı, (http://www.yenibalkan.com
Eren, Erdem, Balkanizasyon, Çözülme ve Matruska Devletler, Alibi Yayıncılık, 2016.
Gökdağ, Bilgehan A. “Balkanlar: Etnik Karmaşanın Dilsel Boyutları”, Karadeniz
Araştırmaları, Ankara, 2012, Kış, sy. 32, s.1‐27.
Gülboy, Gül Pınar Erkem, "Makedonya’da Arnavut-Makedon Çatışması Ve Ohrid
Anlaşması", Türkiye-Makedonya İlişkileri, (edit. Okay,A.- Babalı,T.), Doğu
Kitabevi, İstanbul 2012, s. 101-116.
Hacısalihoğlu, Mehmet, Jön Türkler ve Makedonya Sorunu (1890-1918), Tarih Vakfı
Yayınları, İstanbul 2003.
http://timebalkan.com/balkanlarda-devam-eden-siyasi-istikrarsizlik-kimin...
Jelavich, Barbara, Balkan Tarihi, c. 1, Küre Yayınları, İstanbul 2006.
Jelavich, Barbara, Balkan Tarihi, c. 2, Küre Yayınları, İstanbul 2006.
Kenar, Nesrin, Yugoslavya Sorununun Ulusal ve Uluslararası Boyutu, Palme Yayını,
Ankara 2005.
Kodal, Tahir, “Makedonya'nın Bağımsızlığını Kazanması Ve Türkiye”, Çağdaş
Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Journal Of Modern Turkish History Studies,
XIV/29 (2014-Güz/Autumn), s. 377-396.
Kurt, Halil, “Balkan Ülkelerinde Nüfusun Etnik ve Dini Yapısı”, Uluslararası Balkan
Sempozyumu, İstanbul: Bağcılar Belediyesi, 2015, ss. 492-516.
Kurt, Halil, “Balkan Ülkelerinin Demografik Yapısı”, Yeni Türkiye Dergisi, Rumeli
Balkanlar Özel Sayısı, cilt 1, sayı 66, Mart-Haziran 2015, s. 972.
Kut, Şule, Balkanlar’da Kimlik ve Egemenlik, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları,
İstanbul 2005.
Kutlay, Muzaffer, “Makedonya: Bir Ülkenin Varlık Mücadelesi”,
http://www.ekoavrasya.net
Kutlu, Sacit, Milliyetçilik ve Emperyalizm Yüzyılında Balkanlar ve Osmanlı Devleti,
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2007.
Lacoste, Yves, Büyük Oyunu Anlamak, Jeopolitik: Bugünün Uzun Tarihi, NTV
Yayınları, İstanbul 2008.
Ohri Çerçeve Anlaşması Sonrası… 127
Mandacı, Nazif Makedonya Cumhuriyeti’nde Arnavut-Makedonya etnik çatışması ve
Ohri süreci, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Ankara 2003.
Manol, Pandevski, Macedonia and Macedonians in thme Eastern Crisis, Macedonian
Deview Editions, Skopje 1978.
Nayçevska, M.-Todorovski, S., Etnik Mensubiyet Esası Üzere Ayrımcılığın Kaldırılması,
El Kitabı. Makedonya Açık Toplum-Makedonya Enstitüsü Vakfı Etniler Arası
Diyalog ve Topluluğun Gelişmesi- Ortak Değerleri Destekleyen Vatandaş
Birliği, (ATEVM) Skopje: Republika Makedonija 2009.
Nuredin, Abdülmecit, Osmanlı Sonrası Makedonya, MATUSTEB Yayınları, Üsküp
2008.
Ohri Çerçeve Anlaşması (OÇA), Anadolu Kalkınma Vakfının Katkılarıyla, Eğitim
Kültür Ekoloji ve Dayanışma Derneği-Millennium, İlko Basımevi, Eylül, Gostivar
2001.
Oran, Baskın, Türk Dış Politikası, c. 2, İletişim Yayınları, İstanbul 2012.
Oran, Baskın, Türk Dış Politikası, c. 3, İletişim Yayınları, İstanbul 2012.
Perry, Duncan M., "Destiny on Hold: Macedonia and the Dangers of Ethnic
Discord," Current History, 97:6, 17, 1998.
Perry, Duncan M., The Politics of Terror: The Macedonian Leberation Movements 1893-
1903, London University Press, Duke 1995.
Petroska, Violeta -Beska, Mirjana Najc̆evska, Macedonia: Understanding History,
Preventing Future Conflict, United States Institute of Peace, Purdue University
2004.
Popova, Katerina ve Marko Hajdinjak, “Forced ethnic migrations on the Balkans:
consequences and rebulding of societies”, International Centre for Minority
Studies and Intercultural Relations, Sofia, Bulgaria 2006.
Poulton, Hugh, Who Are The Macedonians?, Hurst&Company, London 1989.
Progonati, Erjada, “Etnik Arnavutların Arnavutluk Dış Politikasında Etkisi”,
Karadeniz Araştırmaları, Bahar, sy. 37, Ankara 2013, s. 159-182.
Rahman, Reyhan, Makedonya’da Türk Azınlık ve Makedonya-Türkiye ilişkileri, Yüksek
Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler
Anabilim Dalı, 2012.
128 Mehmet Dalkılıç
Ramet, Sabrina P., Nationalism and Federalism in Yugoslavia, Nationalism and
Federalism in Yugoslavia, 1962 Nationalism and Federalism in Yugoslavia, 1962-
oslavia, 1962-1991, Indiana University Press, Bloomington 1992.
Rapor, A Threat to "Stability", Human Rights Violations in Macedonia, Human Rights
Watmhc7 Helsinki1996.
Rapor, İnsan Hakları Gündemi Derneği, Kriz Bölgelerinde İnsan Hakları Sorunları
(Bosna/Hersek-Kosova-Makedonya), Ankara: İHGD/Kamusal Açıklama/TR-
001/2007.
Samar, Kamuran, “Makedonya’da Etnik Çatışma Kaygısı”, http://tr.euronews.com
Şabani, Güner, 2001 Makedonya Etnik Çatışması Ve Çözümü: Çerçeve Anlaşmasına
Giden Süreç, Tez, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası
İlişkiler Anabilim Dalı, 2007.
Turan, Ömer, “Makedonya'da Türk Varlığı Ve Kültürü”, bilig-3/Güz’96, s. 21-32.
Turna, Mehmet, "Makedonya Türkiye İlişkileri ve Makedonya'nın Geleceğine
Bakış", Avrasya Dosyası, 1996, c. 3, sy. 3, Sonbahar, s. 69-86.
Wachtel, Andrew Baruch, Dünya Tarihinde Balkanlar, Doğan Kitap, İstanbul 2009.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com