You are here

Kaliteli Hizmet İçin İşveren/İşveren Vekillerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Bilgilendirilmesi Gereken Öncelikli Konuların Sorgulanması

Investigation of the Employer/Employer Representatives About Occupational Health and Safety

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Purpose: To contribute the development of corporate Occupational Health and Safety culture through identification of primary subject titles that Employers/Employee agents need to be informed in order to attain qualified and efficient service procurement, by asking these to information-provider and information-receiver parties, by covering the expectations and overcoming informational deficiencies. Method: With a survey conducted with 253 people between the dates of 18th February 2014 and 10th March 2014, “Primary subject headings to inform employers/employer agents about Occupational Health and Safety “were asked. Subjects were categorized as Group A and B. It was requested to identify the prior group and to put the subject headings of each group in order. The study was prepared at Google Drive and the relayed link was filled and approved by the parties. The study was completed with the evaluation and interpretation of the obtained statistical results. Findings: In the OHS Professionals Survey conducted with 148 people, 74 occupational physicians, 51 occupational safety experts, 11 other health staff and 12 human resources responsibles expressed opinion. For the employer / employee agent survey, trained call center personnel collected data via telephone and survey returns via forwarded links were also received. Both groups mentioned that Group B subjects should be primary preference: OHS Professionals with a rate of 73% and Employers with a rate of 62,9%. Group A Subjects Rank by Occupational Health and Safety Professionals: (Each individual was questioned for each subject heading and rate of preferred individuals and its correspondence of percentage ratio is given. If a subject that has entered the ranging beforehand received a high percentage at the evaluation, then it was skipped here and placed to the range of secondarily important subjects). No. 6331 OHS Act 38%, Occupational Health and Safety Applications 30,4%, OHS Professionals and OSGB Selection 20,3%, Outstanding Subjects at Current Bylaws 24,2%, Safety Culture 52.6%. Group A Subjects Rank by Employers/Employee Agents: OHS Professionals and CHSU Selection 40,9%, Occupational Health and Safety Applications 37,2%, Outstanding Subjects at Current Bylaws 38,1%, No. 6331 OHS Act 36,2%, Safety Culture 41.9%. Group B Subjects Rank by Occupational Health and Safety Professionals: Penal-legal Liabilities of Employers/Employer Agents 45,9%, Indemnity Compensation Amounts at Occupational Accidents-Illnesses 38,5%, OHS Services’ Economic and Social Benefits to the Employer 30,4%, Importance of Human Resource Departments in Means of OHS 43,3%, Who is an Employer/Employee Agent 43,2%. Group B Subjects Rank by Employers/Employee Agents: Criminal and Civil Liabilities of Employers/Employee Agents 43,9%, Indemnity Compensation Amounts at Occupational Accidents and Illnesses 37,2%, OHS Services’ Economic and Social Benefits to the Employer 34,3%, Importance of Human Resource Departments in Means of OHS 33,4%, Who is an Employer/Employee Agent 45,8%. As seen, it was determined as the same array with that of OHS Professionals. Conclusion: It is meaningful that Employers/Employer agents place the “OHS Professionals and CHSU Selection” to the first rank of Group A since this suggests that they possess specific concerns and questions on procurement of qualified and efficient service. (It shall be appropriate in this point to carry out a detailed examination with the employers whether this attributed importance is relevant with pricing as well as with quality). It is thought-provoking that this subject is on third rank for OHS Professionals. The fact that Employers/Employee agents place the No.6331 OHS Act at the fourth rank shows that they consider themselves adequately equipped on this subject. Meanwhile Safety Culture subject being at the last rank is challenging because OHS Applications should only be effective if built on this particular concept; other expectations of employers can only be fulfilled if the OHS Culture of corporations can be shaped, ripened, internalized and applied positively.
Abstract (Original Language): 
Amaç: İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda kaliteli, amacına ulaşan hizmet alımı için işveren/işveren vekillerinin bilgilendirilmesi gereken öncelikli konu başlıklarının, bilgilendirilecek taraf ve bilgilendirecek taraflara sorularak tespiti ile; beklentilerin karşılanarak, bilgi eksikliklerinin giderilmesiyle işletmelerin İSG kültürünün geliştirilmesine katkı sağlamak. Yöntem: 18.02.2014-10.03.2014 tarihleri arasında, 253 kişiye uygulanan anketle, “İş sağlığı ve güvenliği konusunda işveren/işveren vekillerinin bilgilendirilmesi için öncelikli konu başlıkları” sorgulandı. Konular A ve B grubu olarak sınıflandırıldı ve öncelikli grubun tespiti ve her gruptaki konu başlıklarının önceliğe göre sıralanması istendi. Çalışma Google Drive programı ile hazırlanıp, gönderilen link üzerinden doldurulup onaylandığında tek tek istatistik bilgilerine eklenen anket sonuçlarının değerlendirilip yorumlanması ile sonuçlandırıldı. Bulgular: 148 kişinin yanıtladığı İSG profesyonelleri anketinde 74 iş hekimi, 51 iş güvenliği uzmanı ,11 diğer sağlık personeli, 12 insan kaynakları sorumlusu görüş bildirmiştir. 105 kişinin yanıtladığı işveren/işveren vekili anketinde, eğitimli call center elemanlarınca telefonla anket verileri toplanmıştır, iletilen linklerden de anket dönüşleri olmuştur. Her iki grup da, B grubu konuların öncelikli tercih olacağını belirtmiştir: İSG profesyonelleri %73, İşveren %62.9 oranlarıyla. İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonellerinin A grubu konulardaki sıralamaları: (Her bir konu başlığı için tek tek sorgulandığında, tercih eden oranı ve karşılığı olan yüzdelik oran olarak belirtilmiştir; önceden sıralamaya giren bir konu değerlendirmede yüksek yüzde almışsa atlanarak ikinci en yüksek değerli konu sıralamaya yerleştirilmiştir) 6331 sayılı İSG Kanunu % 38, İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları % 30.4 , İSG Profesyonelleri ve OSGB Seçimi %20.3 , Güncel Yönetmeliklerde Öne Çıkan Noktalar % 24,2, Güvenlik Kültürü % 52.6; İşveren/işveren vekillerinin A grubu konulardaki sıralamaları: İSG Profesyonelleri ve OSGB Seçimi % 40.9 , İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları % 37.2, Güncel Yönetmeliklerde Öne Çıkan Noktalar %38.1, 6331 sayılı İSG Kanunu 36.2 , Güvenlik Kültürü % 41.9; İSG profesyonellerinin B grubu konulardaki sıralamaları: İşveren/işveren vekillerinin cezai-hukuki sorumlulukları % 45.9, İş kazası-meslek hastalıklarında tazminat bedelleri % 38.5, İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işverene ekonomik ve sosyal katkısı % 30.4, İnsan Kaynakları Birimlerinin İSG açısından önemi % 43.3, İşveren/işveren vekili kimdir % 43.2; İşveren/işveren vekillerinin B grubu konulardaki sıralamaları: İşveren/işveren vekillerinin cezai-hukuki sorumlulukları %43.9, İş kazası-meslek hastalıklarında tazminat bedelleri % 37.2, İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işverene ekonomik ve sosyal katkısı % 34.3, İnsan Kaynakları Birimlerinin İSG açısından önemi % 33.4, İşveren/işveren vekili kimdir % 45.8; görüldüğü gibi İSG profesyonelleri ile aynı sıralama olarak tespit edilmiştir. Sonuç: A grubu konularda işveren/işveren vekillerinin “İSG Profesyonelleri ve OSGB Seçimi” konusuna ilk sırada yer vermeleri kaliteli, amacına ulaşan hizmet almaları konusunda belli kaygı ve soruları olduğunu göstermesi bakımından anlamlıdır (bu önemin kalite kaygısı yanında ücretlendirme kaygıları ile de olabilirliği açısında işverenlere yönelik derinleştirilmiş bir sorgulama yerinde olacaktır) ve İSG profesyonelleri için bu konunun üçüncü sırada yer alması düşündürücüdür. İşveren/işveren vekillerinin 6331 sayılı İSG Kanununa dördüncü sırayı vermeleri, bu konuda yeterince bilgilendiklerini düşündüklerini göstermektedir. Güvenlik Kültürü konusunun en alt sırada olması ise kaygı yaratmalıdır, çünkü İSG uygulamaları ancak bu kavramın üzerine oturtulursa amacına ulaşabilecektir; işverenlerin diğer beklentileri ancak işletmelerin İSG kültürleri olumlu yönde şekillenip, olgunlaşıp, benimsenip, uygulandıkça karşılanabilecektir.
38
49